Rooms Katholieke Augustinus-School

Johanna Naberpad 1 4105 EA Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School

In het kort

Toelichting van de school

De Augustinusschool is op weg naar een kindcentrum. In onze school is onze peuterspeelzaal gehuisvest en tevens de voor- en naschoolse opvang. Wij zijn een school voor primair onderwijs met enthousiaste leerkrachten en onze kinderen leren met plezier in een veilige, vertrouwde omgeving met duidelijke regels. Binnen ons team hebben we leerkrachten die zijn gespecialiseerd in gedrag, het geven van Sovatrainingen, dyslexie, hoogbegaafdheid enz. Wij bieden ieder kind zorg op maat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School- en groepsgrootte

De Augustinusschool kenmerkt zich door een betrokken team, goede sfeer en een duidelijke structuur. We streven ernaar een school te zijn waar samenwerking tussen team en ouders optimaal tot zijn recht kan komen.

Onze leerlingen zijn in principe gegroepeerd in een leerstof-jaarklassen-systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één groep zitten. In sommige gevallen kiezen we ervoor om met combinatiegroepen te werken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen dit onderwijs op maat.

In school is, naast onderwijs, ook opvang gehuisvest. Als school werken we intensief samen met KaKa kinderopvang. KaKa verzorgt de voorschoolse, naschoolse opvang en de peuteropvang binnen onze school.  

De afgelopen jaren zijn grote groepen 8 vertrokken naar het voortgezet onderwijs. De instroom was de laatste jaren minder door o.a. de economische crisis en vanwege het feit dat er minder kinderen zijn; een algemeen landelijk gebeuren.

Onze school is een afspiegeling van de maatschappij. Alle culturen zijn vertegenwoordigd. Het aantal leerlingen in de groepen varieert tussen de 20 en 25 leerlingen. In de meeste groepen is de verhouding tussen jongens en meisjes goed.

Momenteel telt de school ca. 150 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1 t/m 8 gaan 25 uur in de week naar school. 

Alle kinderen (en ouders) mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen naar binnen. Vanaf dit tijdstip en tijdens het speelkwartier wordt toezicht gehouden door de leerkrachten. Voor de les door één en in de pauze door twee leerkrachten.

Om de rust in de school te bewaren en op tijd te beginnen, moeten de kinderen om 08.25 uur naar de groep toe.

Vanuit praktische overwegingen kan het voorkomen dat op enkele dagen in het schooljaar een continurooster wordt gehanteerd. (bijv. Pasen, sportdag, etc.) Op deze dagen zijn de kinderen tot 14.00 uur aaneengesloten op school.

Wettelijk gezien is het minimum aantal verplichte onderwijsuren over 8 leerjaren 7520 uur. De leerlingen van de Augustinusschool gaan in 8 leerjaren gemiddeld 7680 uur naar school. Daarmee voldoen wij dus ruimschoots aan de wettelijke eisen ten aanzien van onderwijstijd en kunnen we eventuele calamiteiten zonder problemen opvangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven