Rooms Katholieke Augustinus-School

Johanna Naberpad 1 4105 EA Culemborg

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken de eindtoets van Cito. Wanneer het vermoeden is dat een leerling op VMBO-niveau zal uitstromen, dan wordt in november in groep 8 de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) afgenomen. Hierdoor worden de onderwijs-behoeften voor het Voortgezet Onderwijs beter in kaart gebracht.

De schooluitslag geeft ons een beeld van het niveau van de basisvaardigheden (rekenen, taal en informatieverwerking) in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Door diverse factoren zal de schoolscore van jaar tot jaar verschillen. Vaak is dat natuurlijk in belangrijke mate afhankelijk van onder andere het leerniveau van de betreffende leerlingen.

Een gemiddelde schoolscore zegt lang niet alles over het onderwijsniveau op een school. Heel belangrijk is ook te kijken naar de individuele scores van de leerlingen, want die kunnen nogal verschillen.

Onze school scoort met de eindcito wat de leergebieden taal en rekenen betreft al jaren boven, maar soms ook onder het landelijke gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem & Toetsen

Het leerlingvolgsysteem volgt de ontwikkeling (zowel de cognitie als het welbevinden) van de leerlingen. Van iedere leerling wordt een dossier (ParnasSys) bijgehouden. Daarin worden, naast algemene gegevens, verslagen van gesprekken met ouders, toetsen, en rapporten opgenomen. Ook eventuele handelingsplannen en speciale onderzoeken worden hierin opgeslagen. Het kan zijn dat ouders reden hebben om de verstrekking van of inzage in gegevens te verzoeken. Dit verzoek kan worden gedaan bij de directeur. Middels methodetoetsen en observaties volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig. Daarnaast maken we gebruik van methode-onafhankelijke toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgen we een objectief beeld van iedere leerling en de groep als geheel. Ook kunnen we zo steeds weer zien hoe de school er landelijk gezien voor staat. Alle Cito-toetsresultaten worden op groeps- en individueel niveau geanalyseerd. Op basis van de resultaten worden vervolgstappen bepaald. We nemen toetsen af voor technisch lezen: DMT (Drie Minuten Toets, 3x 1 minuut rijen woorden in oplopende moeilijkheidsgraad) en AVI (tekstlezen), begrijpend lezen, (werkwoord)-spelling, en rekenen. Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van de  Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). Bij kleuters houden we de algemene ontwikkeling bij door middel van de observatielijsten van KIJK!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies, opbrengsten en uitstroomgegevens

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets, de doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met deze toets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling in juni in groep 7 een voorlopig advies en in januari in groep 8 het definitieve advies. Het advies dat wij als school geven is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met uw kind.
We kijken naar het niveau (op basis van toetsen), observaties m.b.t. leerhouding, zelfstandigheid en inzet. Maar ook inzicht, tempo en motivatie nemen we mee in ons uiteindelijke advies.

De doorstroomtoets vormt vaak een bevestiging van het oordeel dat we als school over het kind hebben. Bij de totstandkoming van de advisering is, naast de leerkracht van groep 8, ook de leerkracht die de leerlingen in groep 7 heeft begeleid, de IB-er en de directeur betrokken.

Bij het voorlopige adviesgesprek worden ouders en leerlingen uitvoerig over de diverse vormen van VO geïnformeerd. In klassikaal verband bezoeken de leerlingen het Koningin Wilhelmina College (KWC) en Lek & Linge. 

We lichten ons definitief advies toe in een gesprek met kind en ouders. Uiteindelijk ligt de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs in handen van de ouders en het kind, hoewel het advies van onze school altijd aan het VO kenbaar wordt gemaakt en bindend is. Het definitieve advies wordt voor de voorjaarsvakantie aan u gegeven.

In februari maken de kinderen van groep 8 de doorstroomtoets. Scoort de leerling op de doorstroomtoets beter dan het advies van de school was, dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet.


 

 

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie vindt dat de kwaliteit van ons onderwijs op alle onderzochte onderdelen op orde is. Uit het laatste onderzoek is gebleken dat het onderwijs op die gebieden geen tekortkomingen kent.

Terug naar boven