't Praathuis

Poelslaan 2 a 4102 KN Culemborg

  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een collega ziek is of om welke reden dan ook verlof heeft, proberen wij de vervanging altijd eerst intern op te lossen. De duo-collega of een ander teamlid neemt dan de groep over. Mocht dat niet mogelijk blijken dan kunnen wij een beroep doen op Ippon Personeelsdiensten, het bureau dat vervangingen voor ons organiseert. Incidenteel zetten we onze onderwijsassistenten voor de groep. Helaas is het in het afgelopen jaar noodzakelijk geweest om een enkele keer een groep naar huis te sturen, omdat het niet lukte om vervanging te vinden. De verwachting is dat we ook in het komende schooljaar hiermee te maken zullen krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zitten kleuters in een 2- jarige stamgroep en vanaf groep 3 in 3-jarige stamgroepen. Op die manier ervaren ze hoe het is om een keer de jongste, de middelste en de oudste te zijn.

De stamgroep wordt begeleid door de leerkracht, de stamgroepleider. Zij hebben naast een afgeronde PABO-opleiding ook bijna allemaal de tweejarige Jenaplan-opleiding afgerond.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is het moeilijk om aan te geven hoeveel tijd wij besteden aan ieder vak, omdat de verschillende onderdelen zo met elkaar samenhangen en dus ook in samenhang worden aangeboden.

Ontluikende geletterdheid bijvoorbeeld wordt in kringen aangeboden, maar vindt tevens plaats in gesprek, spel, tijdens weeksluitingen, bij het voorlezen, zingen en ga zo maar door.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het Jenaplanonderwijs vormt wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. Wij integreren dat ook met de expressievakken, zoals muziek en drama, en besteden er dus relatief veel tijd aan per week. Levensbeschouwelijk onderwijs maakt eveneens deel uit van onze wereldoriëntatie projecten en wordt hier dus niet apart benoemd.

Bij spelling maken we onderscheid tussen de "gewone" spelling en werkwoordspelling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft, speciaal voor kinderen die op een andere manier leren en/of meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere aanbod, een stamgroepleider die expertise heeft op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is het mogelijk om gebruik te maken van onze externe plusklas.
Onze intern begeleider, remedial teacher en onderwijsassistenten bieden in de onder-, midden- en bovenbouw extra ondersteuning. Indien nodig vragen wij ons Samenwerkingsverband Bepo om advies.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen ons zorgaanbod optimaliseren door goed onze leerlingen te monitoren. Dat willen we realiseren door nog meer zicht op de ontwikkeling te hebben. Hiervoor hebben we het software programma MijnLeerlijn aangeschaft. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op 't Praathuis werken we met een beredeneerd aanbod voor de jongste kinderen. We proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door zicht te hebben op de ontwikkeling. Daarvoor werken we met het softwareprogramma MijnLeerlijn. Dat gebruiken we al in de onderbouw.

Kinderopvang Dichtbij is de organisatie waarbij veel van onze leerlingen opvang krijgen voor- en naschooltijd. Daarnaast zijn er in Culemborg nog een aantal kinderopvangorganisaties: 

- De Fuut
- Ons Kindcentrum
- Avontuurlijk Natuurlijk

Terug naar boven