't Praathuis

Poelslaan 2 a 4102 KN Culemborg

  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen nemen allemaal deel aan de Cito eindtoets. Voor het niveau 1F scoren we bijna 100 %. In het schooljaar 2022-2023 hebben we een voldoende resultaat weten te realiseren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen in januari en mei de Cito-toetsen af bij kinderen in groep 3 t/m 8. Deze worden zowel op individueel-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Met behulp van deze resultate werken wij planmatig aan verbetering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op 't Praathuis hechten we grote waarde aan het geven van een goed advies. Dat start al in groep 7. Dan geven we alle leerlingen een zogenaamd potloodadvies. In gesprek met alle betrokken stamgroepleiders, de intern begeleider en de directeur komen we tot dit advies. In dit overleg bespreken we onder andere de werkhouding en inzet van de leerling en kijken we naar de cito resultaten van de voorgaande jaren. Het advies bespreken we met de ouders en de leerlingen. In groep 8 vindt er in januari een plaatsingsgesprek plaats waarin we bespreken welk definitief advies we geven. In de afgelopen jaren is gebleken dat het gegeven advies goed past bij het niveau van onze leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Welbevinden en betrokkenheid staan aan de basis van de ontwikkeling van kinderen. Als een kind op een van deze onderdelen tekort komt heeft dit invloed op de totale, dus ook de cognitieve, ontwikkeling. Daarom besteden we er veel aandacht aan en vormt dit input voor een gesprek met of over een kind.

Ook vinden we verantwoordelijkheid een belangrijke kernwaarde. We proberen onze leerlingen te leren dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen voor jezelf, voor de ander en voor de gemeenschap. We moeten rekening met elkaar houden. Je hebt het recht om jezelf te zijn, maar je hebt dan ook de plicht om ervoor te zorgen dat de ander dat recht ook heeft. Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokken
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft onze school bezocht en beoordeeld in september 2022. Bij dit bezoek zijn een aantal groepsbezoeken afgelegd. De kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen was op orde. Net als veiligheid en het pedagogisch klimaat. Alle drie belangrijke indicatoren. Voor de kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling en burgerschap hebben we een 'zeer zwak' gekregen. Met deze onderdelen zijn we direct aan de slag gegaan en hebben daarin een aantal essentiële stappen gezet. We hebben onderwijsplannen gemaakt voor de cognitieve vakken en de hele schoolorganisatie tegen het licht gehouden. We hebben ook een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Zo hebben we besloten om voor rekenen met een methode te gaan werken. Ons aanbod voor begrijpend lezen hebben we aangepast. De methodiek rondom dictee en spelling hebben we beschreven en uitgewerkt zodat we het nu allemaal op dezelfde manier inhoud geven. Al deze zaken bij elkaar helpen om het onderwijs te verbeteren. 

Terug naar boven