Basisschool De Zevensprong

Dassenburcht 36B 5431 JZ Cuijk

Schoolfoto van Basisschool De Zevensprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leraren vragen we via de vervangerspool bij het Centrum Personeels Voorziening (CPV) een vervanger aan. Als er geen vervanger beschikbaar is, zoeken we een interne oplossing. Er komt dan bijvoorbeeld een collega extra werken of we zetten een (LIO) stagiaire in onder verantwoordelijkheid van een leraar. Als dit niet mogelijk is, dan informeren we bij Qrabble of er een kunst- of cultuurdocent beschikbaar is. Mocht dit allemaal niet mogelijk zijn, dan verdelen we op dag 1 de groep. Als er meer dagen geen vervanging beschikbaar is, dan is het mogelijk dat er een groep thuis blijft. We hebben voor ouders een 'stappenplan vervanging' gemaakt. Hierin staat hoe we handelen in het geval van ziekte of verlof van leraren op De Zevensprong. Ons uitgangspunt is daarbij kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een aantal van onze teamleden heeft specialisaties die we op onze school inzetten. We hebben specialisten op creatief gebied (dans, muziek, drama)rekenen, taal, ouderbetrokkenheid en instructie. 

Onze intern begeleider heeft diverse cursussen/opleidingen gevolgd op het gebied van gedrag en leren van leerlingen.
De ICT'er ondersteunt het team op ICT gebied en zorgt voor een optimale inrichting van het ICT netwerk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 - 2 werken we met thema's. Bij het werken met deze thema's zorgen we ervoor dat alle cruciale leerdoelen aan bod komen zodat de kinderen aan het einde van groep 2 klaar zijn om naar groep 3 te gaan. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 zijn begrijpend lezen, mondeling taalgebruik en het zelfstandig (ver)werken onderdelen van lezen (Lijn 3)

In de groepen 4 tot en met 8 zijn spelling, taal, mondeling taalgebruik en woordenschat onderdelen van taal

Levensbeschouwing is een onderdeel van 'Vreedzame school/ burgerschap' 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan alle 4 - 12 jarigen.

In ons Schoolondersteuningsprofiel vindt u een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Een volledige beschrijving van ons ondersteuningsprofiel is te downloaden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven