Basisschool De Zevensprong

Dassenburcht 36B 5431 JZ Cuijk

Schoolfoto van Basisschool De Zevensprong

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Zevensprong is een school in de wijk Padbroek die met twee benen op de grond staat. We bestaan al meer dan 40 jaar en hechten waarde aan het behouden en onderhouden van dat waar we sterk in zijn: het aangaan van de pedagogische relatie met de kinderen. Het is dan ook niet voor niets dat De Zevensprong bekend staat om zijn prettige pedagogische klimaat waar leerlingen en hun ouders met plezier naar school komen. De Zevensprong zit sinds 2017 in een nieuw jasje, namelijk in een nieuw modern IKC (Integraal Kind Centrum). We gaan daarbij uit van onze eigen kracht en blijven daarbij rust en stabiliteit belangrijk vinden. Uiteraard grijpen we onze kansen, denken we in mogelijkheden en gaan we met onze tijd mee. 

Op De Zevensprong voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen. We bereiden de kinderen voor, door samen te springen naar de toekomst. Door het kind te stimuleren tot een onderzoekende, leergierige en volhardende leerhouding leggen we niet alleen de basis voor de verdere schoolloopbaan, maar ook sociaal-cultureel en persoonlijk, dus in algemene zin. Wat ruimte en aandacht krijgt groeit. Wij willen uit ieder kind halen wat erin zit en ieder kind, ieder mens waarderen en respecteren zoals hij is, met al zijn kansen, talenten, beperkingen, eigenaardigheden en bijzonderheden. Door de kinderen op deze manier te begeleiden in hun ontwikkeling en hen de essentiële kennis, kunde en vaardigheden te leren, bereiden we hen voor op de uitdagingen van de toekomst, leren we hen de uitdagingen van morgen aan te gaan en leiden we kinderen toe naar het latere volwassen kunnen zijn in de wereld.     


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch Sterk
  • Podium geven aan talent
  • Zelfsturing
  • De Vreedzame School
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolpopulatie

Vrijwel alle kinderen en hun ouders die onze school bezoeken wonen in de wijk Padbroek in Cuijk. In Padbroek wonen momenteel ruim 3600 personen in ongeveer 1600 huishoudens. Ongeveer 75% van de inwoners is autochtoon en 25% bestaat uit zowel Westerse (17%) als niet-Westerse migranten. De meeste woningen zijn gebouwd tussen 1945 en 1975. Ongeveer 40% van de huishoudens heeft een inkomen beneden het landelijk gemiddelde en ongeveer 14% heeft een inkomen boven het landelijke gemiddelde. In totaal zijn er op dit moment in Padbroek 141 bedrijfsvestigingen. Uit onderzoek is gebleken dat een inkomen onder het landelijk gemiddelde vaak samengaat met een beperkte woordenschat en minder rijke taalontwikkeling dan bij kinderen van ouders die meer te besteden hebben. Onze school is een VVE locatie. Concreet betekent dit dat er bij ons op school meer dan gemiddeld aandacht is voor taal. Taal is een belangrijk onderdeel van ons lesaanbod (zie ‘De Zeven van De Zevensprong’). In samenwerking met de gemeente Cuijk geven we binnen ons IKC vorm aan het VVE aanbodWe hebben overleg en afstemming over de overgang van de vroegschoolse opvang naar de basisschool. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven