Basisschool De Zevensprong

Dassenburcht 36B 5431 JZ Cuijk

Schoolfoto van Basisschool De Zevensprong

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een kind op school is volop in ontwikkeling. Het ontwikkelt zich als persoon en het is bezig zich vele vaardigheden eigen te maken. Het goed volgen van de ontwikkeling van de kinderen is daarom van het grootste belang. Door goed zicht op de ontwikkeling te hebben, kan de leerkracht die ondersteuning geven, die het kind nodig heeft. De leerkracht stelt structureel groepsplannen op ten behoeve van de individuele ontwikkeling van het kind en het kind in de groep.

Observeren en registreren
De persoonsontwikkeling wordt vooral gevolgd door goed naar het kind te kijken. Dit gebeurt al vanaf de eerste dag in groep 1. Door kijken en gerichte observaties krijgen we een indruk van de manier waarop het kind omgaat met leeftijdsgenootjes, leerkrachten, emoties, enz. Door deze indrukken kan de leerkracht tijdig eventuele stagnaties constateren of kan de leerkracht zien dat een kind vooruitloopt en zijn handelen hierop aanpassen.
Door regelmatige observaties volgt de leerkracht de ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkeling wordt in groep 1 en2 geregistreerd middels het observatieprogramma KIJK! dat periodiek met de ouders wordt besproken. In de groepen 3 t/m 8 worden observaties, registraties en evaluaties vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Toetsing
Een belangrijke manier van het volgen van de leerlontwikkeling is het afnemen van methodegebonden toetsen. De uitkomsten van deze toetsen geeft de leerkracht inzicht in de instructiebehoefte van de leerlingen.
Verder worden op vaste momenten in het jaar methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die een landelijke norm hanteren (bijvoorbeeld een Cito-toets), zodat we kunnen zien of een kind zich voldoende ontwikkelt. De uitslagen van deze toetsen worden centraal verzameld en opgeslagen in het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) zolang het kind op onze school zit. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van elk kind van groep 1 tot en met 8 te volgen. Op deze wijze kan snel gesignaleerd worden of de ontwijkkeling van elk kind afzonderlijk zo optimaal mogelijk blijft verlopen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven