Openbare basisschool 't Startblok

Robijnlaan 78 5431 ZR Cuijk

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Startblok

Het team

Toelichting van de school

Op ’t Startblok werken 34 medewerkers. Daarnaast zijn er 7 vrijwilligers die het onderwijsproces ondersteunen. De verhouding man/vrouw heeft, net als de landelijke trend laat zien, meer vrouwelijke dan mannelijke medewerkers. Ongeveer een vijfde van alle medewerkers is mannelijk. Uit de leeftijdsopbouw kunnen we opmaken dat obs ’t Startblok een mooie vertegenwoordiging heeft in alle leeftijdsgroepen. Dit zorgt voor een energiek, uitnodigend en pro-actief team van leerkrachten. 

Het onderwijzend personeel kent naast het lesgeven nog andere taken. Zo zijn er twee intern begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de zorg op onze school. Doordat we meer groepsdoorbrekend werken zien we steeds meer onderwijsassistenten en co-teachers die in de groepen ondersteunen. Daarnaast zijn er drie bouwleiders vrij geroosterd die de directie ondersteunen in beleidsmatige taken.
We zijn erg blij met de aanwezigheid van onze onderwijsassistenten /co-teachers. Zeker gezien de diversiteit van onze populatie, zijn we gebaat bij zoveel mogelijk handen in de klas.

Naast het vaste personeel zijn wij ook dankbaar voor het grote aantal vrijwilligers dat op onze school aanwezig is. Zij ondersteunen vooral in zaken die buitende groep gebeuren. Dit is op het gebied van ondersteuning van de leerkrachten in rt-taken, facilitaire ondersteuning, verzorging en onderhoud van het groen in en om school, etc…

Al deze medewerkers zijn er op gericht om (met gebruikmaking van Positieve Behavior Support) onze kinderen een zo goed mogelijk klimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig, sociale en autonome individuen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt nageleefd volgens de CAO. Dit gaat altijd in overleg met de directie.

Wanneer het verlof wordt toegekend, wordt eerst geprobeerd het verlof intern op te vangen. Wanneer dit niet mogelijk is, doen we een beroep op de invallerspoule.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op ’t Startblok werken we op dit moment in groepen die geordend zijn naar leeftijd (het leerstofjaarklassensystem). We hanteren het directe instructiemodel en daarbinnen differentiëren we over het algemeen op 3 niveaus. Daar waar dit effectief is werken we met een klassikale instructie. Op dit moment knelt de ordening naar leeftijd. We voelen onszelf soms tekort komen in het optimaal begeleiden van de talentontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen. We zijn ons daarom aan het oriënteren op een effectieve organisatie van leerlingen die ons in staat stelt om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen. Daarvoor verlaten we op termijn, na oriëntatie op een beter alternatief, het huidige leerstofjaarklassensysteem. Dit is een verandertraject waar we de komende planperiode van 4 jaar mee aan de slag gaan. De stappen die we hierin gaan nemen kun je vinden in het projectplan groepssamenstelling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven