Openbare basisschool 't Startblok

Robijnlaan 78 5431 ZR Cuijk

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Startblok

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets

De leerkrachten op ’t Startblok volgen de vorderingen van de leerlingen nauwgezet. Op het cognitieve vlak wordt dat gedaan via de toetsen die bij onze methoden horen en de citotoetsen. Bij de methodetoetsen wordt er gekeken of de kinderen de stof die is aangeboden, van één bepaald vak, begrepen hebben. Deze toetsen vinden plaats als er een blok van een vak is afgerond en vinden dus meerder keren per jaar plaats. Bij de citotoetsen, die twee maal per jaar worden afgenomen, kunnen we zien hoe de kinderen zich ontwikkelen in vergelijk met het landelijk gemiddelde. Aan de hand van de scores die hieruit komen, kunnen we trendanalyses maken per groep, per leerjaar, per kind. Dat geeft ons inzicht in de ontwikkeling van ons onderwijs en kunnen we acties op een adequate manier inzetten.

Op ’t Startblok vinden we niet alleen cognitieve ontwikkeling belangrijk. Minstens zo belangrijk is het dat kinderen vaardigheden aanleren waarmee zij zich staande kunnen houden in de 21st eeuw. Onze aanpak van wereldoriënterende vakken middels Jeeloprojecten is daarvan een uitwerking. (Voor meer informatie over Jeelo verwijzen wij u graag naar www.jeelo.nl .) Het meten van vaardigheden is ingewikkelder dan het meten van cognitieve ontwikkeling. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken en kritisch denken hebben geen harde gegevens als uitkomst. Door Jeelo is een registratie- en meetsysteem ontwikkeld voor het volgen van vaardigheden. Aan de hand van indicatoren die horen bij de te volgen vaardigheid kunnen we op een meer objectieve manier deze ontwikkeling bij het kind vastleggen. Op die manier, en door de kunde en ervaring van onze leerkrachten, kunnen we de kinderen volgen in hun ontwikkeling.

De eindtoets wordt in groep 8 afgenomen. Het gemiddelde schooleindcijfer wordt bepaald door alle kinderen die de toets maken. We mogen er bij deze toets voor kiezen bepaalde groepen kinderen niet mee te laten doen met deze toets. Zoals kinderen die na de basisschool naar lwoo of pro gaan, kinderen met een rugzak of kinderen die minder dan drie jaar onderwijs op onze school hebben gevolgd. Wij hebben als school hier nog geen gebruik van gemaakt. Het resultaat dat u ziet staan is dus een zuiver getal. We zien het cijfer op de cito eindtoets als 1 van de vele gegevens die ons inzicht geeft in de ontwikkeling van het kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die door de groep 8-leerkrachten gegeven worden zijn gebaseerd op een groot aantal gegevens. De score op de IEP eindtoets is één van deze gegevens. De IEP eindscore zegt alleen wat over 3 vakgebieden (een deel van het onderwijs dat we verzorgen). De leerkrachten van ’t Startblok hebben gedurende de acht schooljaren voldoende informatie verworven om een degelijk schooladvies te kunnen geven. De IEP eindtoets kan hierin enkel voor een bevestiging zorgen.

We kijken bij het verwijzen naar een vervolgschool ook nauwgezet naar de vaardigheden en competenties die de leerlingen bezitten om in het voortgezet onderwijs een goede ontwikkeling door te maken. Deze bepalen mede het advies.
De afgelopen jaren blijken onze adviezen in zijn algemeenheid te hebben geleid tot een juiste plek voor de leerlingen van ’t Startblok. Een plek die aansluit bij interesses, ambities, ontwikkelingen en mogelijkheden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eind januari 2014 heeft de inspecteur van onderwijs onze school bezocht. Dit bezoek was in het kader van het verplichte vierjaarlijkse onderzoek dat de inspectie houdt en dat werd in dit geval uitgebreid met een themaonderzoek wereldoriëntatie.
Het vierjaarlijkse onderzoek is een standaard onderzoek dat op alle scholen wordt gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de school; er worden groepsbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met leerkrachten, intern begeleiders, directie en eventueel bestuursleden.
Het themaonderzoek wereldoriëntatie is in het kader van een landelijk onderzoek om het onderwijs in beeld te brengen dat gericht is op de kerndoelen binnen ‘oriëntatie op de wereld’.

Zodra het inspectierapport van dit bezoek bij ons bekend is, kunt u de resultaten hiervan op dit venster terug lezen. Het laatste inspectiebezoek gaf ons een voldoende waardering over de hele lijn met daarbij 2 ontwikkelpunten en 2 hoogst mogelijke waarderingen.

In het schooljaar 2018 - 2019 heeft de inspectie een themabezoek gebracht, gericht op didactisch handelen. Hier wordt geen schriftelijke terugkoppeling op gegeven. Echter in het nagesprek werden de volgende zaken benoemd;

Dit niveau van didactisch handelen zie ik niet op de meeste scholen in Nederland; het beeld is redelijk goed.
Jullie slagen er redelijk goed in de kinderen te activeren.
Jullie slagen er redelijk goed in om kinderen taakgericht te laten werken.
Jullie stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van kinderen over het algemeen in ruim voldoende mate.
Jullie geven feedback aan leerlingen en hier kan net zoals in heel Nederland nog aan gewerkt worden.
Andere zaken die positief benoemd werden;
-in groep ½ werden op een goede manier activiteiten op verschillende niveaus aangeboden.
-veel positieve bemoediging door leerkrachten
-een redelijke balans vrijheid en verantwoordelijkheid bij leerlingen
-een goede relatie leerkracht - leerling

 

Terug naar boven