Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen

Wiekslag 3 2903 VA Capelle aan den IJssel

 • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
 • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
 • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
 • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen

Het team

Toelichting van de school

SBO De Bouwsteen werkt met een betrokken, gedreven team. Naast de leerkrachten, werken er ook onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, vakleerkrachten gymnastiek, orthopedagogen.

SBO De Bouwsteen werkt tevens met externe partijen, die de begeleiding op school aanbieden:

* Logopediepraktijk Het Praatlokaal 

* Kinderoefentherapie Kid en Fit

Aanmelding gebeurt in samenspraak met de school en via een verwijzing van de huisarts.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek is of verlof heeft, proberen wij er alles aan te doen om vervanging te regelen. Mocht er geen oplossing gevonden worden dan worden leerlingen over de andere groepen verdeeld. Kinderen van vier jaar zijn niet leerplichtig en kunnen in zo'n situatie eventueel ook thuisblijven of weer mee naar huis worden genomen. 

Indien er meerdere leerkrachten afwezig zijn dan krijgt u van tevoren bericht dat uw kind vrij is. Indien u in dat geval geen opvang kunt regelen, kunt u contact met de school opnemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SBO De Bouwsteen biedt een plek aan leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De leerkrachten en intern begeleiders werken volgens een cyclus van handelingsgericht werken. De leerlingen zijn dan weliswaar zoveel mogelijk in jaargroepen ingedeeld, de leerlingen blijven onderwijs krijgen op het niveau van de naaste ontwikkeling.

SBO De Bouwsteen vindt een goede motorische ontwikkeling van groot belang, omdat leerachterstanden daar vaak mee gepaard gaan. Daarom zijn er twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst, zodat alle groepen  twee maal per week goed bewegingsonderwijs krijgen. Voor leerlingen met een specifieke motorische achterstand is de mogelijkheid dat een gediplomeerde oefentherapeut kan worden ingezet.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 en 4:

(Aanvankelijk) Lezen bevat de volgende domeinen:

 • lezen/leesbevordering
 • spelling
 • taal
 • woordenschat
 • mondelinge communicatie
 • begrijpend luisteren
 • stellen
 • wereldorientatie 

Groep 5 t/m 8

 • Lezen is technisch en begrijpend lezen
 • Spelling valt onder taalonderwijs

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een TIQ van 60 tot 110. Na observatie en dossieranalyse door de begeleidingscommissie kijken wij of wij kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wanneer de specifieke behoefte van de leerling passend is bij de problematiek van de leeftijdsgroep en de mogelijkheden van de school kan dit leiden tot een positief ondersteuningsadvies vanuit de begeleidingscommissie. 

De Bouwsteen stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP staan de belangrijkste kenmerken van het kind en waarom hij of zij onderwijs krijgt op een sbo-school. Ook wordt in het OPP aangegeven welke extra ondersteuning en begeleiding het kind ontvangt binnen de school en wat op basis van alles wat we weten de verwachte uitstroombestemming is van de leerling. 

Door de inzet van onderwijsondersteunend personeel, onderwijsassistentes en leerkrachtondersteuners, kunnen wij op De Bouwsteen vormgeven aan ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. Hierdoor is er ook meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

De groepen hebben een maximale bezetting van 16 leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de volgende ambities:

* De leerlingen bedienen op hun eigen leerlijn met betrekking tot specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften.

* We werken doelgericht en ambitieus.

* (Expert) leraren hebben naast een sterke pedagogische-didactische basis ook inhoudelijke kennis van onderwijs. Zij spelen in de school een sterke rol bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. 

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven