Openbare Basisschool de Tweemaster

Aleoeten 37 2904 VA Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tweemaster

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Tweemaster bestaat uit een enthousiaste groep professionals met diverse specialismen, onderwijsgevenden en mensen met  ondersteunende taken. Samen geven zij het onderwijs aan de kinderen vorm.

Ontwikkeling staat niet alleen bij onze kinderen centraal, ook voor het team is dit een blijvend onderwerp van gesprek. We zijn als onderwijsprofessionals blijvend in ontwikkeling om de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep te nemen en te versterken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor leerkrachten met (ziekte-)verlof wordt geschikte vervanging gezocht. Dit kunnen losse vervangers zijn uit de vervangingspool, maar ook collega's die extra werken op die dag. In een enkel geval wordt een beroep gedaan op uitzendbureaus. In het uiterste geval kunnen wij genoodzaakt zijn om een klas naar huis te sturen i.v.m. de toenemende vervangingsproblematiek.                                                         

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit 17 groepen. Wij kiezen bij de kleuters voor heterogene groepen, dus een combinatie van de oudste en jongste kleuters (groep 1/2). De andere groepen bestaan uit jaarklassen.

In de groepen geven we de leerlingen instructie op verschillende niveaus, basis-, verlengd- of verdiepende instructie. We hebben een plusklas, waarbij leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben een dagdeel per week verrijkt worden met projecten, filosoferen, samenwerken en leren leren. Daarnaast werken leerlingen die meer uitdaging aankunnen in de methode Levelwerk.

Op diverse momenten zorgen wij voor contactmomenten tussen oudere en jongere kinderen. Te denken valt aan tutorlezen en groepsdoorbroken lesmiddagen. 

Voor het vak bewegingsonderwijs hebben alle groepen een vakdocent. Voor muziek en drama worden incidenteel vakdocenten ingehuurd. Voor godsdienst komt wekelijks een externe vakleerkracht.                                       

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen van 8.30-13.30 uur.

Voor en na schooltijd kunnen ouders gebruik maken van de naschoolse opvang, maar ook van het naschools speeluurtje dat georganiseerd wordt met Stichting Brood & spelen.

Voor aanvang van de schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van de inlooptijd van 5 minuten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden. Wat is het basisaanbod? Wat is het aanbod op het gebied van verrijkend onderwijs? En wat is het aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Daarom heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft. Het schoolondersteuningsplan 2020 is te vinden op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft een nieuwe directie samengesteld. De directie zal samen met het team een nieuwe missie/visie ontwikkelen. 

In de aankomende tijd wil de school de samenwerking met het samenwerkingsverband versterken. Hiervoor is een start gemaakt d.m.v. het opstellen van expertiseteams. De directie en intern begeleiders maken kennis met deze nieuwe teams en de nieuwe bestuurder. Tijdens deze gesprekken is er ruimte voor het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en zullen er afspraken gemaakt worden over de toekomstige samenwerking. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Tweemaster werkt intensief samen met kinderopvang Gro-Up. Onder de naam 'Heksenketel' verzorgen zij voor- en naschoolse opvang.

Gro-Up levert ook peuteropvang bij 'Het Kwetternest'. De  peuteropvang werkt met voorschoolse lesprogramma’s. Zo wordt de overgang naar de basisschool goed voorbereid. Om de doorgaande ontwikkelingslijn verder te bevorderen, werken de peuter- en kleutergroepen op verschillende momenten met elkaar samen. Voorbeelden: vieringen, kinderboekenweek, projecten en speelmomenten.

Daarnaast werkt de school samen met sportbso Jada en Maxice.

Terug naar boven