Openbare Basisschool de Tweemaster

Aleoeten 37 2904 VA Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tweemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school gebruikt het leerlingvolgsysteem van CITO. De verwijzingen van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op observaties van leerkrachten en de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem. In de bovenbouw worden met name ook aspecten zoals: de werkhouding, de concentratie, het doorzettingsvermogen, de taakaanpak en de zelfstandigheid van de leerling meegewogen bij het advies. 

Hieronder staan de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets van de afgelopen jaren. Per 1 oktober 2021 is de schoolweging berekend op 31,48 en het spreidinggetal op 6,84. Deze zijn bepalend voor de signaleringswaarden m.b.t. de percentages leerlingen die scoren op 1F en 1S/2F niveau. Voor meer informatie het onderwijsresultatenmodel verwijzen wij u graag naar: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school volgt de ontwikkeling van kinderen met behulp van observaties, leerlijnen en methode toetsen. Twee maal per jaar worden de methode onafhankelijke LVS toetsen van Cito afgenomen. Deze toetsen worden gebruikt voor het samenstellen van groepsplannen en de trendanalyse.

In de groepsplannen worden de leerlijnen beschreven. De leerlingen van een groep worden binnen het groepsplan benoemd, ingedeeld en gekoppeld aan hun onderwijsbehoeften. Gedurende het half jaar, dat hiermee gewerkt wordt, kunnen bijstellingen gemaakt worden. Bij de volgende toetsing worden de resultaten geanalyseerd en samen met de toets gegevens gebruikt bij het samenstellen van de volgende periode.

In de trendanalyse worden de resultaten op schoolniveau geanalyseerd en worden aandachtspunten benoemd ter verbetering van het onderwijs per vakgebied.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om tot een passend schooladvies te komen volgen we een procedure waarbij leerkrachten, intern begeleiders én directie met elkaar kijken naar verschillende aspecten van de ontwikkeling van een leerling. In groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies en in groep 8 volgt het definitieve advies.

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. 

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. De school baseert het schooladvies op toetsresultaten van alle schooljaren, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag.

- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Tweemaster is een school die zijn taak vervult vanuit de waarden veiligheid, ontmoeten en samenwerken.

Onze schoolbevolking is een goede afspiegeling van de pluriforme, Nederlandse samenleving. Wij zien het als onze opdracht om de kinderen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze maatschappij.

Het team van de Tweemaster draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen en volwassenen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. De school is een oefenomgeving voor belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen van onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij een ander, respect tonen voor de cultuur, het geloof en de mening van anderen. Bewustwording speelt hierbij een belangrijke rol. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • pedagogisch klimaat
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 27 juni 2013. Het bijbehorende inspectierapport is vastgesteld op 19 september 2013.

Het bestuur van Blick op Onderwijs is het afgelopen jaar bezocht door de schoolinspectie en heeft aangetoond voldoende zicht te hebben op de kwaliteit van haar scholen.

Terug naar boven