Basisschool Sint Franciscus

Wijenweg 143 d 6446 AK Brunssum

  • Vooringang voor bezoekers, deur aan de rechterkant.
Leerlingen betreden de school via de speelplaats (zwarte poort rechts naast het gebouw).
  • Kringopstelling en digitaal schoolbord ondersteunen het lesgeven op 3 niveaus.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INNOVO heeft vaste medewerkers in dienst die de vervangingen invullen tijdens vaderschaps-, zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij werken in de INNForce. Deze vervangers worden opgevangen en ingewerkt door de vaste collega's. Ze vinden alle benodigde informatie om goed aan de slag te kunnen in Teams (innovo365 digitale omgeving), de vervangersmap en het logboek van de klas.

Het kan voorkomen dat alle medewerkers van de INNForce zijn ingezet. We kiezen dan de best mogelijke oplossing, bijv.: inzet vervangers van buiten de INNForce, inzet van overig personeel (uitbreiding parttimers of hulp vanuit het cluster), extra ondersteuning door onderwijsondersteuners.

Indien een leerkracht kort verlof heeft of scholing dan wordt dit intern opgevangen, binnen de mogelijkheden van de school. We benutten de volgende mogelijkheden: flexibele schil van het personeel, intern begeleider of directeur voor de klas, verdelen van de groep leerlingen over de overige groepen (kortdurend bijv. een dag/dagdeel). Elke school van INNOVO zet meer formatie in om deze flexibele inzet mogelijk te maken. Scholen binnen een cluster helpen elkaar indien er langdurende problemen zijn rondom de personele bezetting.

Het komt voor dat er kortdurende problemen zijn t.a.v. de personele bezetting. Er is dan sprake van personele onderbezetting. Helaas kunnen we hierdoor incidenteel niet alle groepen op school opvangen en lesgeven. Dit komt vooral door het lerarentekort. Wij doen er alles aan om deze lesuitval te voorkomen. Binnen een unit wordt lesuitval gespreid over de verschillende groepen. Indien een groep geen les op school kan krijgen dan wordt er gezorgd voor thuiswerk of online lessen. Ook dit is afhankelijk van de mogelijkheden (team en leeftijd leerlingen).

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij de directie.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs krijgt vorm door het te organiseren vanuit units. Dit komt voort uit onze lange termijn ambities en de wens om de motivatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigen regie van leerlingen te stimuleren. We hebben hiermee goede ervaringen opgedaan en passen dit verder toe in de hele school. Daarnaast biedt het kansen om beter tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen, meer zorg te bieden en passend onderwijs beter vorm te geven. We werken vanuit thuisgroepen met vaste aanspreekpunten (mentoren).
Ons onderwijs is georganiseerd in jaargroepen voor de kernvakken (leerstofjaarklassen), zodat de instructies in kleinere groepen gegeven kunnen worden. We werken groepsdoorbrekend binnen de unit, bijvoorbeeld tijdens de unitmiddag of door het laten aansluiten van een leerling bij een lager/hoger instructieniveau (andere jaargroep). Dit laatste gebeurt altijd in overleg met ouders.

Hieronder is de groepsbezetting van het schooljaar 2021-2022 weergegeven: 

Unit 1

Groep 1 (+instromers) ‘kikkers’: juf Danique.
Groep 2 ‘bevers’: juf July en juf Nicole.     
Groep 3 ‘zwanen’: juf Mia en juf Amy.

Unit 2

Groep 4: juf Daniëlle en juf Maxime.     
Groep 5/6: juf Esther en juf Pien.
Onderwijsondersteuner groepen 4/5/6: juf Milou (3 dagen).  

Unit 3

Groep 7/8: juf Melissa en juf Petra.
Onderwijsondersteuner groepen 7/8: juf Silvia en meester Cars.

Extra ondersteuning
Juf Maxime (2 dagen), juf Milou (1 dag), meester Cars (1 dag).

Juf Petra is rekenspecialist en intern begeleider.
Juf Daniëlle is gedragsspecialist.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we vanaf schooljaar 20-21 met de methode Onderbouwd. Onderbouwd werkt op basis van doelen, dit vormt ons uitgangspunt voor de invulling van de kringactiviteiten, de werkles, het spel en hoekenwerk.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangegeven uren geven een indicatie van de leertijd. Wanneer blijkt dat een bepaald vakgebied extra aandacht behoeft, wordt er leertijd toegevoegd en wordt er een weloverwogen keuze gemaakt waar deze lestijd in mindering wordt gebracht. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten in de te maken keuzes.

Onder kunstzinnige en creatieve vorming vallen onder andere handvaardigheid, tekenen, project 'Lekker fit', gebruiken Kookstudio.
Actief burgerschap, PBS, kriebels in de klas en het Gelukskoffer vallen onder Sociaal Emotioneel Leren.

Wereldoriëntatie bestaat uit geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, levensbeschouwing, verkeer en studievaardigheden. Hierbij werken we steeds meer themagericht en koppelen dit aan begrijpend lezen.

Voor meer informatie over invulling van de onderwijstijd en gronden van vrijstelling voor onderwijsactiviteiten kunt u klikken op de volgende links:
https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is integraal onderdeel van het schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Hier volgt een samenvatting van ons profiel:

1. De onderwijsinspectie heeft een basisarrangement toegekend.

2. De indicatoren t.a.v. planmatig en handelingsgericht werken zijn in ruim voldoende mate aanwezig, zie pdf SOP 2021 op de website of Vensters PO.

3. Onze school voorziet in specifieke ondersteuning t.a.v. veiligheid, gedrag en rekenen. Op het gebied van Dyslexie is de ondersteuning bijna dekkend en werken we samen met ketenpartners. Ten aanzien van hoogbegaafdheid is ondersteuning nog niet dekkend. Hier werken we aan. Naast externe expertise wordt ook interne expertise binnen INNOVO benut. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de CPO'ers (Clusterverbinders Passend Onderwijs). Zij helpen en ondersteunen ons zodat we toegang hebben tot alle expertise die nodig is.

4. Bepalend voor een goede ondersteuningsstructuur zijn de doorgaande lijnen op didactisch en pedagogisch gebied, middels het directe instructiemodel en PBS/SWITCH. We beschikken in ruime mate over diagnostische materialen op reken- en taal/leesgebied. Het Brede Schoolgebouw biedt extra mogelijkheden zoals een lift en overzichtelijke leerpleinen.

Ons pedagogisch concept

Iedereen = Ieder één. Een uitdagende en boeiende leeromgeving, waar je je mens mag voelen en jezelf mag zijn!

We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen, waar welbevinden en veiligheid centraal staan om jezelf te kunnen ontwikkelen.
Dit kan alleen in een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door respect, rust, ruimte en structuur, waarbij we duidelijke omgangsregels hanteren. We gaan ervan uit dat gedrag te beïnvloeden is door een positieve benadering en bekrachtiging van gewenst gedrag en doen dat middels Positive Behaviour Support (PBS). Leerlingen worden beloond met fiches of digitale tokens en wisselen deze in voor een beloning van de beloon-me-nu kaart. De beloningen die op de beloon-me-nu kaart staan worden in samenspraak met de leerlingen bepaald. Hierdoor kunnen ze per groep verschillend zijn en draagt dit bij aan een hoge betrokkenheid van de kinderen. Daarnaast heeft elke groep ook een groepspotje en kan de hele groep in één keer beloond worden.

Naast deze preventieve basisaanpak voor alle leerlingen, zetten we een extra preventieve interventie in voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Dit doen we middels de Check-in-check-out (CICO) waarbij ouders betrokken worden en een rol hebben. Deze aanpak wordt door de intern begeleider uitgevoerd. Wekelijks checkt het kind in (startgesprek gericht op gewenst gedrag, alternatieve mogelijkheden) en uit (reflectie en evaluatiegesprek). De leerkracht vult alleen een formulier in dat de leerling en intern begeleider bespreken in de CICO. Voor leerlingen met een gedragsstoornis brengen we het gedrag uitgebreid in kaart. De specifieke aanpak wordt vastgelegd in het groepsoverzicht.

Ons didactisch concept

Binnen het jaarklassensysteem geven we vorm aan convergente differentiatie (leerlingen werken aan hetzelfde doel maar de route die ze volgen kan verschillen). Dit doen we m.b.v. het directe instructiemodel en de 4 sleutels voor een effectieve les. Hierbij differentiëren we op 3 niveaus in instructie en verwerking. De leerkracht en intern begeleider bespreken o.b.v. leerprestaties (observaties, controle op begrip, schaduwtoetsen, methodegebonden en Citotoetsen) en leerlingkenmerken welke instructieroute het meest passend is bij het kind.

Route 1 voor de groene groep
De verkorte instructie voor de instructie onafhankelijke leerlingen. Deze leerlingen mogen eerder aan de slag en maken minder van de basisverwerking (alleen onderhoud). Vervolgens werken ze aan uitdagende opdrachten met verrijking/verdieping. Indien nodig ontvangen deze leerlingen een prikkelende uitleg op hoog niveau tijdens de blokuren.

Route 2 voor de gele groep
De basisinstructie wordt gegeven aan de instructiegevoelige leerlingen. Deze leerlingen hebben een krachtige en gedegen instructie van de basisstof nodig. Na de instructie gaan ze aan de slag met de verwerking van de leerstof. 

Route 3 voor de rode groep
De verlengde instructie wordt verzorgd voor leerlingen die instructie afhankelijk zijn. Na de basisinstructie ontvangen deze leerlingen een extra uitleg, die afgestemd wordt op specifieke behoeften bijv. visuele ondersteuning, werken met concreet materiaal, stapje terug of tussenstap. Ze werken langer onder begeleiding van de leerkracht, de begeleide inoefening. De zelfstandige verwerking is compact.

We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden leerlingen zo, dat zij gegeven hun eigen individuele mogelijkheden, maximale ontwikkelingskansen krijgen. De weg naar werken in units is ingezet waardoor er meer kansen en mogelijkheden ontstaan. Unit 2 en 3 verwerken leerstof onder begeleiding van een onderwijsondersteuner en gebruiken hierbij een weektaak. Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met groepsdoorbrekend werken binnen de unit op instructieniveau, zowel naar boven als beneden.

Alle scholen vallen onder een samenwerkingsverband om passend onderwijs goed vorm te geven. Meer info hierover kunt u lezen door te klikken op de volgende link:

https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisscholen en peuteropvang werken in Brunssum nauw samen in het kader van VVE. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn en richten ons op gezamenlijke verbeterpunten. De afgelopen jaren is gewerkt aan ouderbetrokkenheid en de warme overdracht (met overdrachtsgesprekken waarbij school, peuteropvang en ouders aansluiten).

Om dit voor elkaar te krijgen is regelmatig overleg noodzakelijk. Dit vindt plaats op 2 manieren: integraal koppelsoverleg om beleid uit te zetten (waarin alle basisscholen en peuterspeelzalen vertegenwoordigd zijn) en koppeloverleg om concrete afspraken over de uitvoering te maken (tussen de lokale koppels).

Terug naar boven