Basisschool Sint Franciscus

Wijenweg 143 d 6446 AK Brunssum

 • Vooringang voor bezoekers, deur aan de rechterkant.
Leerlingen betreden de school via de speelplaats (zwarte poort rechts naast het gebouw).
 • Kringopstelling en digitaal schoolbord ondersteunen het lesgeven op 3 niveaus.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen vanaf 2019 de eindtoets van Route 8 af. Wij kiezen voor deze toets vanwege het adaptieve karakter. De opgaven worden aangepast aan het niveau van de leerling o.b.v. zijn/haar antwoorden. Zo verloopt de toetsafname prettiger voor de leerling en kan er een passender resultaat behaald worden.
In schooljaar 19-20 is de Eindtoets komen te vervallen wegens Corona.
De jaren ervoor geven een wisselend beeld. In 2018-2019 hebben de leerlingen van groep 8 het landelijk gemiddelde op de Eindtoets van Route 8 niet gehaald. De 2 schooljaren daarvoor scoorde groep 8 binnen de marge die past bij onze leerlingpopulatie.
Het bekijken van het gemiddelde over 3 schooljaren geeft een beter beeld. De onderwijsinspectie kijkt ook naar gemiddeldes, namelijk naar de referentieniveaus van de laatste 3 schooljaren.

Vorig schooljaar (2020-2021) is de Eindtoets wel doorgegaan. Wij hebben de referentieniveaus voor lezen en taal behaald, zowel op basisniveau (1F) als het hogere streefniveau (2F). Voor rekenen is dat helaas niet zo. Voldoende leerlingen hebben het basisniveau voor rekenen behaald maar te weinig leerlingen behaalde het streefniveau (1S) voor rekenen. Dit lag onder de signaalwaarde. Exacte percentages zijn met ouders gedeeld via een nieuwsbericht op het ouderportaal en terug te vinden op de boekenplank. Het spreekt voor zich dat we hier aandacht aan besteden, zie 2.4 'kwaliteitszorg en schoolplan' en het schooljaarplan waarin het actieplan rekenen is opgenomen.

In onderstaande staafdiagrammen worden de percentages per niveau (basis/fundamenteel of streef) gemiddeld over alle vakken (rekenen, taal en lezen) en 3 schooljaren. Hier ziet u dat het percentage leerlingen op het basisniveau (1F) boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen liggen en ruim boven de signaalwaarde. Het percentage leerlingen op het streefniveau (2F en 1S) ligt rond het gemiddelde van vergelijkbare scholen en ook ruim boven de signaalwaarde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsen worden in groep 3 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. Vanaf schooljaar 21-22 nemen we geen Citotoetsen meer af in de kleutergroepen. De vaardigheden van deze jonge leerlingen worden in kaart gebracht met observatielessen van Onderbouwd en indien nodig aangevuld met aanvullende testen (leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden).

Leerlingen worden ondersteund in het behalen van deze tussenresultaten door in de eerste plaats een veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede lessen te geven. De lessen krijgen vorm met de 4 sleutels voor een effectieve les (slim lesgeven) binnen het directe instructiemodel, waarbij we op 3 niveaus differentiëren.
Tevens wordt er gewerkt met het stellen van groepsdoelen en individuele doelen met de leerlingen. Hierdoor neemt de betrokkenheid en het eigenaarschap van leerlingen toe. Ze krijgen zicht op hoe ze leren of nog beter kunnen leren doordat de leerkracht met de leerlingen reflecteert op het leerproces en de doelen. Dit gebeurt o.a. aan het eind van de les en tijdens individuele kindgesprekken.

Daarnaast wordt ook door de leerkrachten gereflecteerd en geëvalueerd. Bijvoorbeeld tijdens de maandelijkse effectmetingen waarbij de leerkracht en intern begeleider kijken naar behaalde resultaten op methode gebonden toetsen en vormgeving van het onderwijsleerproces (welke keuzes zijn gemaakt en werkt dat?). Deze waardevolle informatie wordt meegenomen in de voorbereiding en het aanbod van de nieuwe leerstof. 
Ook tijdens voortgangscontrolebespreking (VCB) en vergaderingen wordt hiernaar gekeken in teamverband. Er wordt een schoolzelfevaluatie opgesteld waarin resultaten geanalyseerd worden en interventies ter verbetering van het onderwijs worden opgesteld op groep- en schoolniveau. In schooljaar 20-21 is de schoolzelfevaluatie uitgebreider gemaakt; een schoolscan op 4 domeinen op school-, groeps- en leerlingniveau. Dit om de juiste interventies te kunnen bepalen voor het Nationaal Programma Onderwijs, zie hoofdstuk 2.4.

De overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3.

In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk leesproces, rekenen en schrijven. Een grote, belangrijke stap voor de kinderen, waar ze natuurlijk ook aan toe moeten zijn. In groep 2 wordt hier heel nadrukkelijk spelenderwijs aan gewerkt op allerlei manieren. Denk aan voorbereidende schrijfoefeningen, rijmen, klanken herkennen, ordenen en tellen (getalbegrip) om te zorgen dat de taal/lees- en rekenvoorwaarden beheerst zijn.
Het kind moet echter vooral ook, op sociaal-emotioneel gebied, aan groep 3 toe zijn. Daarom leert het kind samenwerken, concentratie vasthouden, taakgericht werken, zelfstandig taken uitvoeren, enzovoort. Al deze aspecten worden in overweging genomen om een zo verantwoord mogelijke keuze voor uw kind te kunnen maken. Hetzij een overgang naar groep 3 of een beargumenteerde keuze voor kleuterverlenging in groep 2. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verdere schoolloopbaan. 

De overgang van leerlingen van groep 3 t/m 8.

Bij de keuze voor een overgang of een doublure kijken we niet uitsluitend naar de resultaten op kennisgebieden (methodegebonden / methode onafhankelijke toetsen), maar ook naar het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling (b.v. welbevinden, faalangst). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens van externen en ouders. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verdere schoolloopbaan. Het beleid t.a.v. de overgang van groep 2 naar 3 en de procedure rondom doublure groepen 3 tot en met 8 ligt vast in de kwaliteitskaart vertragen/versnellen (voorheen in het handboek Zorg) en wordt jaarlijks geëvalueerd. 

Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs en werkwijze advies VO.

De meeste kinderen gaan na gemiddeld 8 jaar basisonderwijs naar een school voor voortgezet onderwijs. Er is dan een keuze uit een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs. De groepsleerkracht (i.s.m. de interne begeleider) probeert de leerlingen en de ouders bij deze keuze te helpen. Hij of zij verstrekt informatie over de verschillende schooltypen en er wordt een informatieavond georganiseerd om ouders goed te informeren over de overstap naar het VO.

De schoolloopbaan, bevindingen op zowel leer- als sociaal-emotioneel gebied van de leerkrachten en ouders, de behaalde resultaten (Cito LOVS), leerrendementen en de uitslag van de Eindtoets vormen samen de criteria aan de hand waarvan de schoolkeuze wordt bepaald. Met behulp van alle verzamelde gegevens geeft de school een persoonlijk advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Bij dit advies wordt het team van unit 3 (leerkrachten en onderwijsondersteuners groep 7/8), de intern begeleider en directeur betrokken. Het advies van de basisschool is bindend. Dit betekent dat het VO zich hieraan moet houden bij het plaatsen van de leerling in de brugklas.

Wij vinden het belangrijk ouders op tijd mee te nemen in het mogelijke uitstroomadvies. Hierdoor kiezen we ervoor ouders van groep 6 aan het eind van het schooljaar uit te nodigen voor een adviesgesprek. We delen dan het voorzichtige advies VO met ouders, dat nog meervoudig is (meestal 3 niveaus van uitstroom). Aan het eind van groep 7 volgt het voorlopige advies VO (meestal 2 niveaus van uitstroom). In groep 8 ontvangen leerling en ouders een definitief advies VO. Dit kan een enkel- of dubbeladvies zijn ( 1 of 2 niveaus van uitstroom).
In de feitelijke vaststelling van het advies spelen de ouders geen rol. Het behoort tot de verantwoordelijkheid en de professionaliteit van de basisschool om een advies te formuleren dat recht doet aan de kwaliteiten van de leerling en de bereikte resultaten. Ouders kunnen hier echter wel altijd met de school over in gesprek gaan. Zij kunnen daarbij hun verwachtingen uitspreken en hier onderbouwde argumenten voor geven. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in het goed afstemmen van de verwachtingen bij henzelf en hun kind. Ook stimuleren en motiveren zij hun kind tot optimale prestaties. Dit is een belangrijk onderdeel, dat de school van ouders verwacht.

De basisschool bepaalt dus het niveau en ouders kiezen de VO-school en melden hun kind aan bij de school van hun keuze.
Doordat ouders in een vroeg stadium worden betrokken lopen we nauwelijks tegen meningsverschillen t.a.v. uitstroom VO aan. Mocht dit wel het geval zijn dan kunnen ouders in groep 8 bezwaar maken. Dit maken ze kenbaar tijdens het definitieve adviesgesprek (medio groep 8). In de overdacht naar de VO school staat dan dat ouders het niet eens zijn met het advies van de basisschool en hun mening/argumentatie.
Al deze afspraken en procedures zijn terug te vinden in het protocol PO-VO. U kunt dit protocol inzien bij de directeur of intern begeleider. Vraag er gerust naar.

De leerkracht van groep 8 heeft jaarlijks, voor de aanname van de leerlingen, gesprekken over deze kinderen met de brugklasbegeleiders van de diverse scholen van het voortgezet onderwijs. Na ongeveer 3 maanden brugklas vinden evaluatiegesprekken plaats tussen de brugklasbegeleiders/ mentoren/ intakers en de basisscholen. Tevens krijgt de school elk jaar een overzicht van de rapporten van de leerlingen die in de brugklas zitten en een lijst met geslaagde leerlingen en hun vervolgstudie. Dit alles in het kader van de nazorg, het volgen van onze leerlingen en de evaluatie ten aanzien van de gegeven adviezen.

Een soepele overgang tussen PO (basisschool) en VO (voortgezet onderwijs) is van belang voor leerlingen. Hieraan werken wij samen in speciaal daarvoor ingerichte overleggen (sinds 2004-2005), waarbij beleid voor een goede "warme" overdracht en overstap wordt opgesteld. Steeds vaker zoeken scholen samenwerking op die nog verder gaat. In onze regio wordt vanaf 2021 op kleine schaal gewerkt met ik-presentaties (leerling maakt deze op de basisschool en presenteert zichzelf aan de mentor/docent van het VO in een gesprek m.b.v. deze presentatie). Leerkrachten van de basisschool sluiten, waar mogelijk, aan bij deze gesprekken. 
Onze school participeert sinds 2020-2021 in een projectgroep "tienervoorziening executieve functies". Deze projectgroep heeft als doel een doorgaande lijn PO en VO te realiseren t.a.v. de executieve functies. Deze functies werken als een soort randvoorwaarden. Je hebt ze nodig om wat in je zit er uit te laten komen. We zijn er dus trots op dat we hierin voorop mogen lopen. U kunt terecht bij juf Daniëlle voor meer informatie hierover.

Begeleiding naar SO en SBO

Ouders en leerlingen worden begeleid indien overstappen naar speciaal onderwijs (SO) of een speciale school voorbasisonderwijs (SBO) wenselijk of noodzakelijk is. Dit is een traject waarin ouders in een vroeg stadium betrokken worden. In overleg met de trajectbegeleider en evt. externe instanties die betrokken zijn, wordt gekeken naar optimale aansluiting bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit wordt georganiseerd middels ronde tafel overleggen, de zogenaamde RTO’s en multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Een kijkje nemen op het SO of SBO behoort ook tot de mogelijkheden. Om terecht te kunnen in het SO of SBO heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. In het RTO toelating kijken we samen (ouders, school, externen, SO/SBO) naar welke school het beste past bij de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In 2020-2021 is de Eindtoets doorgegaan. Leerlingen hebben mogelijk last gehad van twee periodes onderwijs op afstand tijdens de lockdown en konden op de Eindtoets misschien niet alles laten zien wat ze in hun mars hebben. Om leerlingen toch het juiste advies te geven en een onderadvies te voorkomen zijn afspraken gemaakt tussen PO en VO over kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden.
We hebben uitvoerig de kansen en mogelijkheden van leerlingen besproken. Indien er sprake was van een hoger resultaat op de Eindtoets is in bijna alle gevallen het advies naar boven bijgesteld, na gezamenlijke heroverweging. Hoe dit in zijn werk gaat is te lezen in het protocol PO-VO.

De schooladviezen voor 19-20 staan in het overzicht dat Vensters PO genereerd. 
De schooladviezen van 20-21 zijn nog niet zichtbaar, vandaar onze eigen opsomming (schooladvies en percentage):

 • Vmbo-basis 4,5 
 • Vmbo-basis/kader 0 
 • Vmbo-kader 13,6 
 • Vmbo-kader/TL 9,1 
 • Vmbo-TL 13,6 
 • Vmbo-TL/HAVO 13,6 
 • HAVO 13,6 
 • HAVO/VWO 18,2 
 • VWO 9,1 
 • Onbekend 4,5 
 • TOTAAL 99,8  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2013 heeft de inspectie van het onderwijs onze basisschool bezocht en een basisarrangement toegekend. De genoemde aandachtspunten uit het inspectierapport zijn opgenomen in het Plan van Aanpak 2013-2014. De accenten lagen op opbrengstgericht werken, waarbij het draait om het analyseren van data en de vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk en het directe instructiemodel, waarbij leerkrachten op 3 niveaus instructie (uitleg) geven en zorgen voor afstemming op leerlingbehoeften in (de verwerking van) de opdrachten.

In schooljaar 2019-2020 heeft de inspectie een themagericht onderzoek uitgevoerd op onze school m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen. Dit is een belangrijke indicator voor (toekomstige) schoolresultaten. De inspectie heeft de schoolverbetering (t.o.v. 2013) duidelijk waargenomen, gezien dat het pedagogisch en didactisch handelen voldoende kwaliteit heeft en geconcludeerd dat het basisarrangement (toezicht) gehandhaafd blijft. Van themagerichte onderzoeken maakt de inspectie geen verslagen. Ze gebruiken deze informatie voor de jaarlijkse uitgave 'de staat van het onderwijs'.

Terug naar boven