Basisschool Sint Franciscus

Wijenweg 143 d 6446 AK Brunssum

  • Vooringang voor bezoekers, deur aan de rechterkant.
  • Kringopstelling en digitaal schoolbord ondersteunen het lesgeven op 3 niveaus.

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde,

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Sint Franciscus. U vindt hier een veelheid aan informatie over onze school. Onderwijskwaliteit is een breed begrip en omvat meer dan enkel goede leerresultaten. Passend bij ons nieuwe logo hebben we het in de volgende slogan samengevat:

Voel je als een vis in het water, word wijs als een uil, groei, bloei en vlieg uit!

Heeft u behoefte aan een gesprek en/of rondleiding om een beter beeld te krijgen van hoe we werken? Neem dan gerust contact op met de directeur van de school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum (1 oktober 2019) telde de school 171 leerlingen. In het schooljaar 2018-2019 was er zoveel instroom in de kleutergroepen, dat we gaandeweg het schooljaar een extra kleutergroep konden formeren. In onze ogen is dit een positieve tendens en mooi compliment voor de school. Deze toename aan instroom is in 2019-2020 niet doorgezet.

Voor regels met betrekking tot aanmelding en toelating verwijzen we u graag naar de link op de INNOVO website: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

In de Wet passend onderwijs staat een passage opgenomen met betrekking tot aanmelding en toelating:

· De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.

· Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoekengegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

· Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd,vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder een andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

· Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:

a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of

b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zijde grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren.

· Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.

· Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, de aanmelding is gedaan ten minste 10 weken voorafgaand aan de eerste dag van een schooljaar en de beslissing over toelating op de eerste dag van dat schooljaar nog niet is genomen, wordt het kind met ingang van die dag tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd.

· Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. De beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

· De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren.

Weergave

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in hetzelfde gebouw, namelijk Brede School Treebeek. Dit wordt georganiseerd door Kinderopvang Humankind.

We hanteren een inlooptijd. Dat wil zeggen dat alle leerlingen vanaf 8.20 uur kunnen binnenlopen en we om 8.30 uur met de lessen starten. Ouders van leerlingen in unit 1 (groep 1 tot en met 3) mogen met de kinderen mee naar binnen komen om de jas en tas op te hangen en hun kind over te dragen aan de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven