BS de Vlindertuin

Wijenweg 143a 6446 AK Brunssum

Schoolfoto van BS de Vlindertuin

In het kort

Toelichting van de school

De Vlindertuin ligt in Treebeek en Brunssum en is een van de 45 scholen van stichting Movare. Onze school is met ingang van school jaar 2016-2017 gestart als basisschool De Vlindertuin. Met de start van De Vlindertuin is een nieuwe visie geformuleerd.
Wij zijn een Algemeen Bijzondere basisschool ( ABBS ). 
We zien onze school als een afspiegeling van de maatschappij. We schenken aandacht aan uiteenlopende denkbeelden en meningen. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor ieders identiteit. Op het gebied van kennis en vaardigheden richten we ons op de in de wet omschreven referentieniveaus en leerlijnen. 
Het schoolgebouw bestaat uit 2 gebouwen die middels de gele voetjes op straat met elkaar verbonden zijn. De groepen 1 t/m 4 volgen de lesdag in de Ir. De Katsstraat waar 8 leslokalen zijn. De groepen 5 t/m 8 volgen de lesdag in het gebouw van de Brede School Brunssum West op de Wijenweg. Hierin zijn ook gevestigd: Pluk Peuteropvang, Basisschool St. Franciscus en de voor- naschoolse opvang van Humankind.
 Ons speelplein is op beide locaties groot, ruim opgezet en biedt meer dan voldoende en verschillende speelmogelijkheden voor de kinderen. Zowel de onderbouw als de bovenbouw kunnen ook gebruik maken van de speeltuin Treebeek die naast het gebouw van de onderbouw ligt.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leef
  • Lach
  • Leer
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlindertuin is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. De kinderen hebben allemaal een verschillende achtergrond. De meeste leerlingen zijn uit de directe omgeving van de school, een aantal leerlingen komt uit naburige dorpen. Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te bewaken, is het van belang om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen. De specifieke kenmerken van de groep leerlingen die onze school bezoekt en welke consequenties deze hebben voor ons onderwijs is beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP). De Inspectie voor het onderwijs hecht veel belang aan deze indicator. Door zicht te hebben op de aard van de leerlingenpopulatie wordt helder waarop het onderwijs in school ingericht is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven