Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Museumweg 1 1721 BW Broek op Langedijk

Schoolfoto van Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school scoorde met de eindtoets de laatste 5 jaar boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zie handboek kwaliteitszorg

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  • Uit de jaarlijkse feedback van de middelbare scholen blijkt dat de door ons gegeven schooladviezen in vrijwel alle gevallen overeenkomen met het uiteindelijke niveau van de uitgestroomde leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een open school, waar respect en openheid sleutelwoorden zijn voor een veilige leeromgeving. We willen dat de kinderen veel leren en dat ze elke dag met plezier naar school gaan. Vanuit onze visie en identiteit werken we voortdurend aan een goede sfeer in de groepen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Kinderen moeten respect hebben voor normen en waarden van anderen die zich onderscheiden in kleur, status,handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkómen ervan. Elk schooljaar werken we met aandachtspunten voor sociaal-emotionele vorming, bijvoorbeeld door het thema van de week, de Week van Respect (in samenwerking met het anti-discriminatiebureau), een complimentendag, kind van de dag e.d.

School moet een veilige plek zijn voor kinderen. We vinden het belangrijk dat ieder kind bij ons op school een veilige basis vindt om te leren en te spelen. We hebben duidelijke huisregels en een actief beleid tegen geweld en pesten. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich op school veilig kan voelen en zichzelf kan zijn.                                                                                                      

Onze huisregels zijn:

• We zijn aardig voor elkaar• Anders zijn is oké!!          

• We laten anderen meespelen• Stop is stop!

• We luisteren goed naar elkaar• We proberen een ruzie uit te praten

• We helpen elkaar

• Komen we er samen niet uit? Dan gaan we naar de meester of juf 

In de klassen zijn de huisregels en het gedragsprotocol goed zichtbaar opgehangen. Over deze regels wordt regelmatig gesproken (Waarom zijn deze regels er? Hoe kan ik ze toepassen?) en de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben er hun naam onder gezet. Bij de inschrijfformulieren ontvangen de ouders/verzorgers de huisregels en het gedragsprotocol. We werken met de methode Stop = stop.  

Gedragscode: Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. U vindt de code op de website van onze school en op de kubussen die u in elk lokaal terug kunt vinden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • warm pedagogisch klimaat
  • anti-pestbeleid en protocol
  • week van respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn heel blij dat de school wederom voldoende heeft gescoord bij het inspectieonderzoek.

De punten die voor verbetering vatbaar zijn, worden meegenomen in het Schoolplan.

Terug naar boven