Basisschool De Havenrakkers

Nieuwland 32 1151 BA Broek in Waterland

Schoolfoto van Basisschool De Havenrakkers

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen
Om de vorderingen van de kinderen en de loop van het onderwijs in de gaten te houden, monitoren we de ontwikkeling van de kinderen. De leerlingen in groep 1-2 volgen we met betrekking tot sociale emotionele ontwikkeling, bewegen, spel, taal en rekenen. Voor de groepen 3 t/m 8 toetsen we minimaal twee keer per jaar alle kinderen op het gebied van rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Deze toetsen geven enerzijds een beeld van hoe de kinderen individueel scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde, anderzijds geeft het de school ook inzicht hoe de school scoort op groeps- en schoolniveau ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn direct meetbaar en vergelijkbaar. Daarom maken wij ook gebruik van het observatie-instrument Zien dat één keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart brengt. Hiermee worden individuele en groepsproblemen zichtbaar gemaakt.

Gedifferentieerd werken
Op basis van de behaalde resultaten van de leerlingen wordt het onderwijsaanbod voor de komende periode bepaald. In de praktijk betekent dit dat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Omdat leerkrachten niet meer dan drie verschillende niveaus kunnen hanteren in de groep leidt dit tot differentiatie in drie groepen:

  1. Instructieonafhankelijke leerlingen: dit zijn de leerlingen die vaak voldoende hebben aan een korte instructie.
  2. Instructiegevoelige leerlingen: dit is de basisgroep, waartoe over het algemeen het merendeel van de leerlingen behoort. Zij ontvangen de basisinstructie.
  3. Instructieafhankelijke leerlingen: dit zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Zij ontvangen naast de basisinstructie verlengde instructie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven