Basisschool De Havenrakkers

Nieuwland 32 1151 BA Broek in Waterland

Schoolfoto van Basisschool De Havenrakkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht niet aanwezig zijn dan zoeken we op de eerste plaats een vervanger. Is deze niet voorhanden dan wordt de groep verdeeld of de directeur of IB-er gaat voor de klas. Mocht er niemand in de mogelijkheid zijn de klas op te vangen dan wordt ouders verzocht hun kind die dag thuis te houden. Dit komt overigens zelden voor. We doen er alles aan de kinderen goed onderwijs te geven.

Vanaf het schooljaar 19-20 bestaat er ook de mogelijkheid een kunstenaar in te huren voor een dag. De kinderen krijgen dan een hele dag kunstzinnige vorming. Wij hebben dat een aantal keer gedaan en dat is heel goed bevallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wat kenmerkt onze leerkrachten?
Onze leerkrachten zijn betrokken. Ze nemen kinderen serieus en bouwen een vertrouwensband op door naar hen te luisteren en vragen te stellen. Ze zijn bewust op zoek naar wat een leerling nodig heeft en bieden een persoonlijke aanpak. Ze zijn duidelijk over grenzen en als het nodig is spreken ze de ander op een respectvolle manier daar op aan. Onze leerkrachten zijn echte professionals. Naast hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn ze er op uit hun vakmanschap te verdiepen en te verbreden. Vanuit onderzoek kennis ontwikkelen en delen, is daarvan de basis. De leerkrachten zijn betrokken bij hun klas maar ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de school als geheel en ze werken graag samen aan de realisatie van school brede ontwikkelingen. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk. Ieder brengt zijn expertise en passie in zodat anderen daarvan kunnen profiteren. Samen creëren ze een  goede sfeer in de school, waar openheid en vriendelijkheid voorop staan.

Wat zijn onze doelen?
Naast ons streven naar goed onderwijs hebben we met het team een aantal specifieke doelen geformuleerd:

  • We blijven bouwen aan een stevige basis in kennis van taal, rekenen, lezen en algemene ontwikkeling.
  • We spelen in op verschillende manieren van leren. Vormen van leren zijn cooperatief leren en onderzoekend leren.
  • We versterken zelfstandigheid, zelfvertrouwen en eigenaarschap. We bieden onderwijs dat uitdaagt tot leren waarin samen leren een belangrijke plek inneemt.
  • We creëren een rijke leeromgeving.

Hoe houden we onszelf scherp?
We organiseren ieder jaar teamtrainingen en studiedagen rond onze ontwikkelthema's met externe deskundigen en trainers. Op basis van de leerling- en groepsbesprekingen scherpen we onze werkprocessen aan. Eén keer per maand organiseert de interne begeleider een inloopoverleg met een onderwijskundig thema waar we onderwijsinhoudelijke thema's bespreken. Daarnaast hebben we Ontwikkelteams die een bepaald onderwerp uitwerken en deze voor leggen aan het hele team. Zo leren we met en van elkaar.

Hoe is ons team samengesteld?
Ons team wordt aangestuurd door de directeur, die daarin nauw samenwerkt met de bouwcoördinatoren en de intern begeleider. De bouwcoördinatoren zijn leerkrachten met de speciale taak de dagelijkse gang van zaken van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw te coördineren en op onderwijsinhoudelijk gebied zaken samen af te stemmen. De intern begeleider is belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor overbrengen van kennis en vaardigheden aan hun groep. Hierbij worden ze indien nodig praktisch ondersteund door de onderwijsassistent. Leerkrachten zijn daarnaast ook vaak opgeleid als specialist. Zo hebben we een ICT coördinator, Leescoördinator en Rekencoördinator. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor beweging en muziek. Ons team wordt ondersteund door een administratief medewerker en een concierge.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de kleutergroepen


In de kleutergroepen zitten kinderen (4-6 jaar) door elkaar in zogenaamde heterogene groepen. Elke kleuter vervult daardoor de rol van jongste (groep 1) als oudste (groep 2). Dit ondersteunt de sociale ontwikkeling op een natuurlijke wijze. Bovendien geldt voor de oudste leerlingen: wat je aan anderen kunt leren, beheers je echt goed en dat heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van deze leerlingen. Kleuters werken op eigen niveau. De leerkracht houdt goed bij wat een leerling kan of wat een leerling nog moet leren. Aan de hand van observaties wordt leerstof aangeboden die het kind nodig heeft.

In de groepen 1/2 wordt gewerkt aan de hand van thema's. Deze thema's worden aan het begin van een schooljaar door de leerkrachten besproken. Thema's sluiten aan bij actuele thema's in de rest van de school of in de samenleving. Denk hierbij aan thema's over de seizoenen of aan het thema circus als het circus op het plein voor de school zijn tent opzet.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leren rekenen, lezen en schrijven in groep 3

In  groep 3 leren de kinderen de beginselen van het rekenen, lezen en schrijven. Ze oefenen veel van deze vaardigheden in het werkwiel. Het werkwiel is een instructiemodel in circuitvorm waarbij kinderen in kleine groepjes instructie krijgen en oefenen met verschillende betekenisvolle activiteiten. Nieuwe informatie verbinden ze aan aanwezige kennis

Vanaf groep 4 werken we met het zogenaamde activerende directe instructiemodel.
Dit model zorgt ervoor dat de basiskennis en basisvaardigheden worden ontwikkeld. Lessen met een duidelijke lesopbouw waarin kinderen met de leerkracht, samen en zelfstandig werken. Hierbij worden duidelijke doelen gesteld, geëvalueerd en gerichte feedback gegeven. ‘ s Ochtends houden we ons voornamelijk bezig met rekenen, taal, lezen en spelling. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen deze vakken goed beheersen. In de middag werken we met een geïntegreerde methode (Faqta) voor aardrijkskunde, natuurkennis en geschiedenis. Kinderen gaan veelal in groepjes op een onderzoekende manier door de leerstof. Coöperatieve werkvormen en onderzoekend leren wisselen elkaar af. Iedere leerling heeft een Chromebook en heeft onbeperkt toegang tot informatie. Wij gebruiken de weektaak om te werken aan de zelfstandigheid, planning en organisatie. Deze weektaak wordt ingezet op vaste tijdstippen of zodra de kinderen klaar zijn met het basisaanbod. Door deze manier van werken worden kinderen meer eigenaar van hun werk.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we leerlingen meer eigenaarschap geven over hun eigen leren. Dat betekent dat leerlingen zelf doelen stellen, verantwoordelijk zijn voor hun weektaak en dat leerlingen ook gaan leren in een gesprek met hun leerkracht en vader of moeder hun eigen rapport te bespreken. We gaan minder over het kind praten, maar meer met het kind.

Vanaf groep 4 beschikt ieder kind over een eigen Chromebook. Deze Chromebooks worden in verschillende lessen gebruikt. We blijven steeds kritisch kijken naar het gebruik van de Chromebooks. Wanneer werken de kinderen digitaal, wanneer werken ze in een schrift?

Kinderen uit groep 1 t/m 3 kunnen werken op een I-pad. Op de I-pads staan diverse programma's waarmee de kinderen hun kennis kunnen ontwikkelen.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen
Om de vorderingen van de kinderen en de loop van het onderwijs in de gaten te houden, monitoren we de ontwikkeling van de kinderen. De leerlingen in groep 1-2 volgen we met betrekking tot sociale emotionele ontwikkeling, bewegen, spel, taal en rekenen. Voor de groepen 3 t/m 8 toetsen we minimaal twee keer per jaar alle kinderen op het gebied van rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Deze toetsen geven enerzijds een beeld van hoe de kinderen individueel scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde, anderzijds geeft het de school ook inzicht hoe de school scoort op groeps- en schoolniveau ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn direct meetbaar en vergelijkbaar. Daarom maken wij ook gebruik van het observatie-instrument Zien dat één keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart brengt. Hiermee worden individuele en groepsproblemen zichtbaar gemaakt. 

Interne begeleiding op maat
De interne begeleider coördineert de ondersteuning voor de kinderen, in nauw overleg met de leerkrachten en directie. Zij komt periodiek in de groepen en biedt ondersteuning aan leerkrachten. Ondanks het feit dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen, kan het voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet volgens verwachting verloopt. De leerkracht en intern begeleider gaan na waar dit aan kan liggen en richten zich vooral op hoe het opgelost/werkbaar kan worden. Ouders worden door ons geïnformeerd over de extra ondersteuning die aan hun kind wordt geboden.

Tijd nemen om een goed gesprek te voeren
Soms is het nodig om een kind te bespreken in een multidisciplinair team omdat hij of zij  worstelt met ernstige tegenvallende resultaten of gedragsmatige problemen heeft. Het doel is dan te kijken wat er nodig is om dit kind weer in het zadel te tillen. Zo’n gesprek kan soms lastig en moeilijk zijn, voor zowel de ouders als de school. Complicerende factor is dat er weinig tijd beschikbaar is en er in sommige gevallen veel emoties zijn. Als het nodig is plannen we met de ouders een gesprek in, ruim voor het “officiële gesprek”. Even met elkaar om de tafel, geen agenda, geen notulen, maar een goed gesprek op basis van gelijkwaardigheid.  

Afhankelijk van de behoeften kan de leerkracht bijvoorbeeld vragen om thuis wat extra met het kind te lezen of de tafels te oefenen. Als er meer specifieke onderwijsbehoeften zijn, proberen we uit te zoeken hoe we het kind verder kunnen helpen in zijn/haar ontwikkeling. Soms vragen we advies aan de schoolarts of andere deskundigen, zoals logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog, of bespreken we de aandachtspunten in het Ondersteuningsteam. Als verder onderzoek nodig is, kunnen we soms de hulp van bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst inschakelen. Als na intensieve extra hulp een kind nog steeds heel specifieke onderwijsbehoeften blijft houden, kunnen wij adviseren om het kind naar het Expertisecentrum Passend Onderwijs  te laten gaan. Dit alles natuurlijk in overleg met de ouders.

Wat als het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft?
Voor leerlingen die zowel intellectueel als sociaal emotioneel een steeds grotere voorsprong op hun leeftijdgenootjes nemen, bekijken we hoe we hen kunnen prikkelen door dieper op de leerstof in te gaan. Verder is er de mogelijkheid om hoogbegaafde leerlingen aan te melden bij de bovenschoolse plusgroep Vostok waarin hoogbegaafde kinderen meer uitdaging krijgen door een dagdeel per week onderwijs te krijgen van gespecialiseerde leerkrachten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven