Dr. De Visserschool

Burg Serrarislaan 32 4835 LH Breda

 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch- en didactisch handelen. Van belang daarbij is oog hebben voor het kind, een open houding en wederzijds respect. Op het gebied van didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • Interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
 • Onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind: differentiëren naar boven en naar beneden.
 • Gevarieerde werkvormen hanteren zoals coöperatieve werkvormen.
 • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Tussenresultaten 

Bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van onze leerlingen gaan we uit van:

 • Informatie uit het dagelijks onderwijs. Denk hierbij aan observaties, reflectie en de interactie met de leerling zelf.
 • Resultaten van de methodegebonden toetsen.
 • Vanaf groep 3 het leerlingvolgsysteem met CITO resultaten.
 • In groep 1 en 2 (en bij de voorschoolse peuterperiode) wordt ook gebruik gemaakt van observatiematerialen om de diverse ontwikkelingsstadia af te zetten tegen de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij de registratiemethode ‘Kijk’.   

De hulpverlening aan leerlingen die in de zorg zijn geplaatst zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de eigen groep door de eigen leerkracht. Het Expertiseteam heeft daarbij een ondersteunende, coachende een vooral ook coördinerende rol.

Kindportfolio

We werken met het kindportfolio, een persoonlijke map van uw kind. De cognitieve toetsen resultaten kunt u bekijken in het ouderportal van ParnasSys. De ervaring en beleving op het gebied van Social Emotionele ontwikkeling en ateliers stellen de kinderen zelf samen in hun fysieke portfolio. Hiermee vergroten we het eigenaarschap van onze kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind in groep 8 zit, geeft de groepsleerkracht u in november een eerste voorlopig advies over de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en de ervaringen die de leerkrachten met uw kind tijdens de basisschoolperiode hebben opgedaan. In februari wordt er in een tweede gesprek met de ouders een advies gegeven over de in onze ogen meest geschikte school voor uw kind. Dit schooladvies bestaat uit een diplomaperspectief (enkelvoudig advies) en een plaatsingsadvies (dit mag dubbel zijn; bijvoorbeeld mavo/havo). U ontvangt dit advies schriftelijk voor 1 maart samen met het OWKR (Onderwijskundig rapport). U moet zelf uw kind bij de school voor voortgezet onderwijs (VO) aanmelden. Na de aanmelding neemt de VO school contact op met de basisschool voor de zogenaamde ‘warme overdracht’. De centrale eindtoets van Cito wordt in april afgenomen.  

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk gaat, hangt af van de capaciteiten, de doorgemaakte ontwikkeling en het karakter van uw kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij bieden onze leerlingen een veilige omgeving om zich op cognitief en sociaal gebied evenwichtig te ontwikkelen. Jaarlijks vullen onze leerlingen van groep 5 t/m 8 de sociale veiligheid monitor van scholen met succes in. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samen
 • Persoonlijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven