Dr. De Visserschool

Burg Serrarislaan 32 4835 LH Breda

 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool

Het team

Toelichting van de school

We hebben een hecht en betrokken team van leerkrachten die voor elkaar klaar staan. Elke leerkracht is aangesloten bij een van de stuurgroepen. Door te werken met deze stuurgroepen is onze school in staat flexibel in te springen op de ontwikkelingen om ons heen. De kracht van de atelier-middagen komt extra tot uiting wanneer het gegeven wordt door een deskundige. Een leerkracht die creatief is in kunst is de aangewezen persoon voor het thema tekenen. Zo hebben al onze leerkrachten eigen kwaliteiten, die kwaliteiten zetten we in bij de ateliers. Op deze manier maken wij het onderwijs levendig. We huren ook externen in op specialistisch gebied zoals muziek, fotografie, dans en theater. Zo worden ook al onze sportlessen gegeven door opgeleide mensen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar dat het onderwijs zo min mogelijk last heeft van uitval door gebruik te maken van vaste invallers. Leerkrachten zijn onderling ook bereid om ziekte op te vangen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe ziet een schooldag eruit?

Elke dag (ma, di, do en vr) bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. Op deze manier weet elk kind wat je op welk moment van de dag kunt verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten.

In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden. Het uitgangspunt hierbij is gedegen en leuk onderwijs met bewegingsopdrachten, samenwerkingsopdrachten en nieuwe methodes voor het vergroten van de taal- en rekenvaardigheden.  

In de middag bieden we atelieronderwijs. Met het atelieronderwijs ligt de nadruk op het bieden van een brede blik op de wereld. Elke stuurgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van een aantal ateliers. Elke middag volgt elk kind minimaal twee ateliers (of meer), gedurende zes weken. Hierbij is onderscheid in:

 • Verplichte ateliers: wereldoriëntatie, muziek, techniek en sport
 • Keuze atelier, die de leerkracht bepaalt: Breinstein, taalatelier, kiesatelier (kind en echtscheiding), mindfulness.
 • Keuze atelier, de leerling zelf kiest: fotografie, koken, Spaans, programmeren, vloggen etc
 • Proefatelier: een leerling maakt kennis met een bepaald atelier buiten zijn/haar geijkte pad  

Juist de verbinding tussen de cognitieve vaardigheden en onze speerpunten maakt ons onderwijs uitdagender en betekenisvoller voor uw kind(eren) met als doel de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. 

Klassen

We werken met het leerstofjaarklassen, dat betekent dat kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar zijn ingedeeld, van groep 1 t/m 8. We streven naar een groepsgrootte van +/-25 leerlingen per klas. Op basis van zorgleerlingen of de verhouding jongens/meisjes kan hiervan afgeweken worden.

Alle groepen werken met Leerpleinen. Dit zijn aparte leerpleinen in en/of buiten de klas waar leerlingen (al dan niet groepsoverstijgend) aan de slag gaan met een specifieke les.

Alle kinderen nemen gedurende het gehele jaar deel aan de atelier-middagen. Iedere dag komt er een thema aan bod. De invulling van de atelier-middagen zijn deels verplicht, deels op advies van de leerkracht en deels naar eigen wens/ambitie van de leerling. Een thema staat gedurende ze weken op het programma.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Er zijn twee onderwijsondersteunende collega's die extra activiteiten, individueel of in kleine groepjes, doen. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen ook Engels.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke dag (ma, di, do en vr) bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. Op deze manier weet elk kind wat je op welk moment van de dag kunt verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten.

In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden. In de middag bieden we atelieronderwijs. Met het atelieronderwijs ligt de nadruk op het bieden van een brede blik op de wereld van onze speerpunten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school richt zich in principe op alle leerlingen, waarvan wij de onderwijsbehoefte praktisch kunnen realiseren:

 • Het functioneren en het gedrag van de leerling moet hanteerbaar zijn;      
 • De werkhouding, leerbaarheid en de motivatie van de leerling om zich te ontwikkelen moet aantoonbaar zijn;
 • De veiligheid van de leerling, de mede leerlingen, de ouders en de leraar moeten gewaarborgd zijn.

Binnen de jaargroepen richten wij ons op zelfstandig leren werken en is het aanbod gepersonifieerd. Dit geeft een betere aansluiting en afstemming bij de onderwijs- en instructiebehoeften van het individuele kind. We bieden extra hulp en uitleg aan de kinderen die dit nodig hebben of we bieden meer uitdaging aan kinderen die (meer)begaafd zijn. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Explora

Explora is parttime hoogbegaafden-onderwijs, aangeboden op diverse locaties van het scholenbestuur PCPO Midden Brabant. Hierbij wordt de gewone lesstof verkort aangeboden, zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren. Speerpunt binnen ons onderwijs is aandacht voor lichamelijke vorming afgestemd op hoogbegaafde leerlingen.

Team Trots 

De kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning krijgen dat in Team Trots. 

Ateliers

Het atelieronderwijs diepen we steeds verder uit op basis van behoefte en ontwikkelingen in de maatschappij. 

Reken, Taal en Begrijpend Lezen onderwijs

Dit bieden we aan vanuit de executieve functies. De lesstof bieden we aan vanaf niveau 1 (Niveaus: 1 = hoog, 2= midden 3=laag) en differentiëren we naar beneden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Dr. De Visserschool wil een doorgaande lijn voor?kinderen van 3 t/m 12 jaar?bewerkstelligen, zodat de talenten en kansen van de kinderen optimaal benut worden. Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer en uitdagender aanbod. Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met de kleutergroepen. In de praktijk houdt dit in dat de thema’s waaraan in de kleutergroepen gewerkt wordt, ook in de peuterplusgroep terug te zien zijn. Beiden groepen werken met de methodiek Peuterplein. 

De Peuterplus klas is voor kinderen vanaf 3 jaar die zindelijk zijn. Deze pre-school zit in het gebouw van de Dr. De Visserschool. De kinderen zijn tijdens de reguliere schooltijden welkom op woensdagochtend (8.30-12.30 uur) en vrijdagmiddag (13.00 - 15.00 uur). Aan de Peuterplus klas zijn kosten verbonden. 

Terug naar boven