basisschool het Noorderlicht

Cornelis Florisstraat 25 4827 CN Breda

  • Schoolfoto van basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van basisschool het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Noorderlicht staat open voor alle kinderen. De samenstelling van de leerlingen vormt een afspiegeling van de samenleving.  Wij willen dat de kinderen zich ontwikkelen tot een stevige persoonlijkheid met veel  kansen en mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich elke dag weer verder. Steeds worden weer nieuwe dingen geleerd en wordt de ontwikkeling verder gestimuleerd. 

Ongeveer 225  kinderen worden door een enthousiast team voorbereid op het vervolgonderwijs en op het vinden van hun plaats in de maatschappij. 

Ons uitgangspunt is:

Samen elke dag wijzer worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Vernieuwing
  • Veelzijdigheid
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We beschikken over een sociaal veiligheidsplan Markant Onderwijs dat i.s.m. GGD West-Brabant is opgesteld en waarvoor de meeste teamleden een scholing hebben gevolgd.

Bij dit plan horen 2 belangrijke protocollen:

a) Ingrijpende gebeurtenissen, inclusief checklist.

b) Melding ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie, inclusief checklist. Bij dit laatste protocol hoort ook het op schoolniveau vastgesteld Gedragsprotocol, waar stapsgewijs beschreven staat hoe hier te handelen.

Terug naar boven