Basisschool het Noorderlicht

Cornelis Florisstraat 25 4827 CN Breda

  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er in verband met de Coronacrisis geen eindtoets afgenomen. 

In de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 is er wel een eindtoets afgenomen.

De behaalde resultaten zijn over het algemeen passend bij onze advisering en in sommige gevallen zelfs hoger waardoor we het schooladvies naar boven hebben kunnen bijstellen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren CITO toetsen als niet-methodegebonden toetsen. Deze worden 2 maal per jaar afgenomen en geanalyseerd. Op basis daarvan evalueren we onze groepsplannen en maken we nieuwe. Daarnaast nemen de methodegebonden toetsen een belangrijke plaats in. Analyses vinden plaats op schoolniveau (trendanalyses), groepsniveau en individueel niveau. De IB'er heeft hier een belangrijke rol in. Zij bekijkt samen met de leerkrachten wat de vaardigheidsgroei van ieder kind is en wat er nodig is om zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. Dit wordt vervolgens in de klassen uitgevoerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Nog belangrijker dan de uitstroomgegevens vinden wij de gegevens over de doorstroom van onze leerlingen in het VO.

Die worden niet in dit venster getoond, maar wel nauwlettend door ons gevolgd en geven aan dat 95% van onze kinderen in 2020-2021 op de juiste vervolgschool terecht is gekomen. In 2019-2020 was dit zelfs 100%. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school besteedt veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Veiligheid, problemen op een goede manier oplossen, zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag vinden wij belangrijke aandachtspunten.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Communicatie
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 heeft de inspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd op het Noorderlicht.

De conclusie was dat er nog wel enkele zaken verbeterd kunnen en moeten worden, maar dat er in een jaar tijd heel veel is bereikt in de nieuwe situatie (samengaan van 2 verschillende scholen).

Het basisarrangement is dan ook toegekend.

Terug naar boven