Ons sbo

Ruusbroecstraat 21 4819 GD Breda

  • Schoolfoto van Ons sbo
  • Schoolfoto van Ons sbo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons sbo is een school voor speciaal basisonderwijs. We nemen deel aan de eindtoets, in ons geval de AMN. Ook nemen we jaarlijks bij de leerlingen in groep 8 de Adaptieve Digitale IntelligentieTest (ADIT) af.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling wordt op Ons sbo een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin worden de leerroutes en doelen op het gebied van Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling vastgelegd. Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd, met ouders besproken en waar nodig bijgesteld.

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt Ons sbo regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen.

Ons sbo heeft 2 moment in een schooljaar waarop alle leerlingen tussentoetsen maken om te onderzoeken of de leerling op zijn/haar ontwikkelingslijn zit. De tussenresultaten van alle leerlingen zijn bekend en worden na dit onderzoek gebruikt om de planning van de leerstof van de leerling op of bij te stellen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit Ons sbo kunnen leerlingen naar alle vormen van voortgezet onderwijs uitstromen.
De meerderheid van onze leerlingen stroomt uit naar het VMBO basis/kader (eventueel met leerwegondersteuning) of het praktijkonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basis voor een optimale ontwikkeling is een goede sfeer waarin een leerling zich op z’n gemak en gewaardeerd voelt. De school zorgt daarom voor rust, orde en regelmaat, waardoor de schoolsituatie voor de leerlingen voorspelbaar is. Daardoor ontstaat er een goed klimaat waarin leerlingen zich prettig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. 

Om tot leren te komen is het van belang dat leerlingen zich sociaal emotioneel goed ontwikkelen. Sociaal gedrag moet worden aangeleerd en/of geoefend. In de groepen wordt gewerkt met de uitgangspunten van KiV. Daarnaast krijgen de leerlingen jaarlijks een Rots- en Watertraining met als basis de begrippen: veiligheid, vertrouwen en respect.

Ons sbo maakt onderdeel uit van de stichting INOS. De slogan die we voor onze maatschappelijke opdracht in onze stichting INOS gebruiken is: ‘Ik ben, omdat wij zijn!’ met als kernwaarden "verbindend", "verantwoordelijk" en "authentiek". Deze kernwaarden vullen wij op Ons sbo op de volgende manier in:

Ons sbo is Verbindend:
Ons sbo wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen. Daarvoor zoekt de school actief contact met partners.  

Ons sbo is Verantwoordelijk:
Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. Ons sbo stimuleert verschillende vormen van verantwoordelijkheid bij leerling, ouders en medewerkers om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.  

Ons sbo is Authentiek:
Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Authenticiteit versterkt de kernwaarden verbinding en verantwoordelijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen, we zijn er voor elkaar
  • plezier, ieder voelt zich fijn
  • afspraken gelden voor iedereen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ons sbo is juli 2017 bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. In oktober 2018 is Ons sbo bezocht vanwege een verificatieonderzoek tijdens het vierjaarlijkse onderzoek van INOS. In beide verslagen wordt waardering uitgesproken voor de ondernomen stappen. Tevens brengt de Inspectie van het Onderwijs focus aan op de te ontwikkelen doelstellingen. Deze liggen in het door ontwikkelen van didactische eenheid binnen de school als de mogelijkheid voor leerlingen om de leerstof flexibel te verwerken.

Middels het Kwaliteitszorgsysteem werken we aan een systematische borging van de kwaliteit van onderwijs op Ons sbo. Enkele voorbeelden van activiteiten die we uitvoeren zijn:

  • Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Systematische observaties in de klas.
  • Jaarlijkse audits m.b.v. KwaliteitWijzer geldend voor alle scholen van INOS.
  • Voortgangsrapportages aan CvB INOS en MR.
  • Open communicatie met ouders over de schoolontwikkeling middels de app.

De scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven