Ons sbo

Ruusbroecstraat 21 4819 GD Breda

  • Schoolfoto van Ons sbo
  • Schoolfoto van Ons sbo

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team. Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Iedere medewerker op Ons sbo is verplicht om door scholing zijn vakkennis op peil te houden. Veel leraren hebben bijvoorbeeld de tweejarige opleiding Master Special Educational Needs gevolgd en zich gespecialiseerd tot leerkracht spe­ciaal (basis)onderwijs. Jaarlijks zijn er ook studiedagen die besteed worden aan school- en deskundigheidsontwikkeling.

De leraar verzorgt het onderwijs voor de leer­lingen in de groep, bereidt de lessen voor en houdt de lesplanning bij. Dit gebeurt op basis van het groepsplan. In bijna alle groepen hebben leerlingen te maken met meer dan één leerkracht. Dit kan zijn omdat er sprake is van een duo­baan of vanwege compensatie of seniorenverlof. Ons streven is dit te beperken tot maximaal 2 leraren in een schoolweek.

Op onze school hebben we een aantal leraren met speciale taken. Zij worden ingezet voor interne begeleiding, ondersteuning van collega’s en niveaugroepen, coördinatieta­ken, SEO-trainingen, speciale leeslessen, specia­le schrijflessen. Naast deze leraren is er ook een vakleraar voor gymnastiek.

Naast leraren werken er ook ondersteunende personeelsleden op onze school: logopedisten, een psycholo­og, een psychologisch assistent, een administratieve medewerker, een conci­ërge, onderwijsassistenten en huishoudelijk personeel.

Jaarlijks biedt Ons sbo een groot aantal studenten van relevante opleidingen een stageplaats aan. We bieden toekomstige collega’s graag ruimte zich in hun beroep te bekwamen. Anderzijds laten we ons graag inspireren door het enthousiasme en de  vernieuwende kijk van onze studenten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS. Deze naam komt voort uit de Griekse mythologie en staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie. Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld. Indien ook dit niet mogelijk is wordt er tijdig gecommuniceerd in verband met het naar huis sturen van leerlingen. De leerlingen in de hogere groepen krijgen dan hun Chromebook mee naar huis om thuis zelfstandig werk te maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkracht verzorgt het onderwijs voor de leerlingen in de groep. De groepen zijn verdeeld in onderbouw (1-4), middenbouw (5-6) en bovenbouw (7-8). De indeling wordt bepaald door de leeftijd van de leerlingen. Alle leerlingen hebben een specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren, gedrag, motoriek en/of spraak-taalontwikkeling. Daarom hebben we op Ons sbo een aantal leraren met specifieke taken: gymnastiek, RT, IB, leesondersteuning en Rots en Water (sociaal-emotionele vorming).

Verder hebben we meerdere onderwijsondersteunende personeelsleden op onze school te weten, onderwijsassistenten, logopedist, psycholoog, psychologisch assistent. Daarnaast werken we samen met enkele zorgaanbieders en/of ambulante begeleiding voor specifieke vragen op motorisch en logopedisch gebied.    

Jaarlijks biedt Ons sbo een groot aantal studenten van relevante opleidingen een stageplaats aan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs
INOS, het bestuur waar onze school onder valt, werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het regionaal samenwerkingsverband (RSV) Breda. Zie: www.rsvbreda.nl. De schoolbesturen maken hier afspraken over het realiseren van Passend onderwijs met als hoofddoelstelling voor iedere leerling zo thuisnabij onderwijs te realiseren dat recht doet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ons sbo is daarbij een speciale basisschool om passend onderwijs te realiseren.   

Wat is Passend onderwijs?
Heel veel kinderen leren en ontwikkelen zich op een manier zoals de ouders en de school verwachten. Soms verloopt het leren niet zoals verwacht. Een kind mist de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leerkracht kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leerkracht neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is namelijk belangrijk om samen contact te hebben over de ontwikkeling van uw kind. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.

Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. Onze school heeft andere mogelijkheden tot ondersteunen van leerlingen omdat wij een speciale basisschool zijn. Wij worden door het RSV bekostigd en hebben in vergelijking met andere scholen hebben wij kleinere groepen en enkele specialisten op school om aan de ondersteuningsvraag van de leerling te voldoen. 
Enkele externe partners met wie we veelvuldig overleggen zijn CJG, de GGD en Leerplicht.

Wat kan de school bieden?
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het school ondersteuningsprofiel van de school. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband en de site Scholen op de kaart.   

Samen met ouders
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk.

Naar een andere school
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met hun wensen. Het samenwerkingsverband RSV Breda heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs

Centrum voor Jeugd en Gezin
Er is wekelijks een inloopspreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  op school voor ouders en verzorgers. Het CJG biedt wijkgebonden ondersteuning bij opvoedkundige vragen. Dit kan leiden tot een arrangement op o.a. sociaal-emotioneel vlak. Ook dan wordt er bekeken of een deel van ondersteuning op school gegeven kan worden door externe professionals.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2022-2023 organiseert Ons sbo een observatieklas voor de jongste leerlingen. Het betreft leerlingen waarvan nog niet duidelijk (genoeg) is of het SBO of een SO-voorziening de juiste plaats is. We zullen met een gericht observatiesysteem deze leerlingen beter in beeld gaan krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-School. We werken niet samen met een specifieke peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Wel onderhouden we overleg met MKD en ODC of een peuterspeelzaal als een leerling van deze vorm van voor- en vroegschoolse educatie wordt aangemeld op onze school.

Terug naar boven