Ons sbo

Ruusbroecstraat 21 4819 GD Breda

 • Schoolfoto van Ons sbo
 • Schoolfoto van Ons sbo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Ons sbo Ons sbo is één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Alle groepen van onze school voor speciaal basisonderwijs zijn gevestigd aan de Ruusbroecstraat 21 te Breda.

Wilt u meer weten over Ons sbo ? Blader dan verder door scholenopdekaart en bezoek onze website (www.onssbo.nl).

Voor de meest actuele informatie kunt ook onze schoolapp in uw webstore downloaden (Android en IOS).


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • samen
 • op eigenwijs/ze
 • toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bijna alle leerlingen wonen buiten de wijk waar onze school staat, een groot aantal komt met busvervoer naar onze school. Leerlingen die gebruik maken van buitenschoolse opvang doen dat in de wijk waar ze wonen. Met het busvervoer kunnen hierover afspraken gemaakt worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid in en rondom de school is belangrijk om je goed te voelen (sociale veiligheid), maar ook om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren (fysieke veiligheid). Hiervoor zijn diverse regels opgesteld voor scholen. Een belangrijk zichtbaar deel is het sociaal-veiligheidsplan en een sociale veiligheidscoördinator. Voor de fysieke veiligheid is er de RI&E.

Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid:

 • voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen;
 • een medezeggenschapsraad op elke school;
 • minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school;
 • een klachtenregeling;
 • een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw;
 • een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school;
 • alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ gekoppeld aan een gedragscode voor alle INOS-medewerkers;
 • een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • het gebruik van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling op alle scholen;
 • een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid;
 • het stimuleren van het verkrijgen van het verkeersveiligheid label voor scholen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de leerlingen. Hij of zij verzorgt het onderwijs en houdt zicht op de ontwikkeling van elke leerling. De leerkrachten kunnen bij deze taak een beroep doen op het begeleidingsteam.

Het begeleidingsteam wordt gevormd door de directie, de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk werkster en de psycholoog. Zij ondersteunen de leerkracht in de dagelijkse zorg voor de leerlingen. Het gaat hierbij om het klassenmanagement, ondersteuning van de leerkracht ten aanzien van individuele leerling en/of de thuissituatie. Vanuit het begeleidingsteam worden klassenbezoeken, onderzoeken of  huisbezoeken uitgevoerd, passend bij het probleem van de leerkracht of leerling. Als er een individueel probleem is van een leerling informeert de leerkracht de ouders over de inzet van het begeleidingsteam.

We zetten onze bijzondere expertise graag in binnen de samenwerkingsrelatie met onze partnerscholen, basisscholen binnen ons samenwerkingsverband, om zo gezamenlijk met hen het proces van passend onderwijs verder vorm te geven.

Terug naar boven