OBS de Spelelier

Dr.de Brouwerlaan 74 5283 EE Boxtel

 • In de presentatie wordt de tekst versterkt door de creatie.
 • Bij het project "bijzondere bewoners" zijn verschillende plantjes en bladeren verkend onder de microscoop.
 • De moestuin wordt verzorgd door kinderen. Het onkruid moet weg en daarna kan er geoogst worden.
 • In het zandrestaurant wordt van alles gebakken. Kinderen werken samen aan het creëren van hun keuken.
 • Kinderen werken samen aan rekenopdrachten op onze natuurspeelplaats.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen drie jaar zijn de volgende resultaten behaald op de eindtoets:

2020/2021:   530,9 Spelelier en landelijk gem. 535,2

2021/2022:   530,7 Spelelier en landelijk gem. 535

2022/2023:   529,8 Spelelier en landelijk gem. 534,9

Voor het schooljaar 2022-2023 vind je de bijbehorende resultaten van de eindtoets in de bijlage.

De resultaten van de eindtoets nemen af. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals onder andere:

 • Corona,
 • Wisseling van leerkrachten tijdens het leerjaar,
 • Wisseling van directeuren ( interim en een nieuwe directeur),
 • Wisseling van methode rekenen.

Om deze achteruitgang tegen te gaan hebben we alle basisvakken geanalyseerd en hier interventies aan gekoppeld. Binnen de groepen zijn deze interventies weggezet in het aanbod aan de kinderen. Je ziet nu, sinds het einde van schooljaar 2021-2022 dat er weer groei ontstaat. Interventies die we hebben ingezet zijn:

 • Implementatie nieuwe rekenmethode,
 • Kwaliteitszorg ingericht;
  toetsen worden geanalyseerd op school-, groeps-, en kindniveau waardoor hiaten zichtbaar worden. De hiaten hebben we tijdens extra instructietijd opnieuw aangeboden en zijn opnieuw gaan bouwen met de kinderen. Het afgelopen jaar hebben we dit met name bij rekenen gedaan. Volgend jaar komt hier begrijpend lezen en technisch lezen bij. Verder hebben we vanuit de analyse kinderen ingedeeld in verschillende niveaus waardoor de instructie effectiever werd. 
  Er zijn groepsbesprekingen gehouden waarin de leerkrachten van en met elkaar geleerd hebben. Welke interventie werkt wel en welke niet?
 • Er zijn duidelijke afspraken en regels met elkaar gemaakt. Zowel met kinderen als met leerkrachten. Zo werd het pedagogisch schoolklimaat beter en van daaruit gaan resultaten ook groeien. Volgend schooljaar blijven we hierop inzetten door middel van de methode "Gelukskoffer". 
 • De instructie van de leerkrachten is kritisch onder de loep genomen waardoor er beter op niveau is lesgegeven. 

Het komende jaar blijven we gericht inzetten op deze interventies zodat de groei gewaarborgd blijft (zie jaarplan).

Doelen schooljaar 2023-2024
In overeenstemming met het Koersplan  2023-2027 van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij richten wij onze schoolontwikkeling en onderwijs onder andere op de volgende pijlers (zie jaarplan):

 • Zicht op de leerlingen (ontwikkeling),
 • Analyse onderwijsresultaten op leerling, groep en schoolniveau,
 • Onderwijs aansluiten op de onderwijs-, en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op het vormgeven van een ononderbroken ontwikkeling,
 • Verdere ontwikkeling van beredeneerde variatie in de didactiek,
 • Aandacht voor pedagogisch-didactisch handelen,
 • Versterken van ons leesonderwijs, zowel technisch als begrijpend lezen,
 • Aanbod van burgerschap,
 • Met behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De laatste jaren staan de resultaten van de leerlingen steeds meer centraal. De eerste vraag die dan gesteld moet worden is: wat zijn resultaten? Zijn dat de scores van een toets, het resultaat van de eindtoets, de scholen waar kinderen heen gaan na de basisschool of welke opleiding een kind uiteindelijk afrondt?
Of wordt de andere kant belicht: het plezier waarmee een kind naar school gaat, de vooruitgang die een leerling boekt, dat een kind weerbaar en sociaal van school afkomt, met andere kinderen overweg kan en geen pestgedrag vertoont? Als school staan wij achter het uitgangspunt dat het welbevinden, de betrokkenheid en de resultaten van het onderwijs het complete kind vormen. Een goede school is een optelsom van allerlei factoren.
Als team van de Spelelier vinden wij dat wij een goede school zijn die kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot volwassen mens. Wij willen hier benadrukken dat kinderen geen optelsom zijn van gemaakte toetsen. Er wordt ook gekeken naar inzet, algemene ontwikkeling, motivatie en gedrag.

Op groepsniveau wordt er gewerkt met een beredeneerd aanbod voor de gehele groep. Op schoolniveau wordt er gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten en qua zorgstructuur wordt er aan eenduidigheid, afstemming en transparantie gewerkt.

Door de intern begeleider worden trendanalyses gemaakt wat betreft de tussen- en eindopbrengsten van CITO. Hier worden ook de bijbehorende conclusies getrokken en besproken met de leerkracht en eventueel met ouders/verzorgers.. Er worden trendanalyses op school- groeps- en kindniveau opgesteld en 2 keer per jaar besproken met het team. Tijdens groepsbesprekingen worden de opbrengsten en de organisatie in de groep besproken met de leerkracht en de intern begeleider. Tijdens leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen en de begeleiding van de leerlingen besproken door  de intern begeleider en de leerkracht. Na de besprekingen worden zaken vertaald in acties en interventies die weggezet worden in het beredeneerd aanbod voor de groep. Het beredeneerd aanbod wordt in januari en juni geëvalueerd. Dan wordt het plan afgerond en een nieuw plan geschreven. De evaluatie van het beredeneerd aanbod gebeurt a.d.h.v. observaties, methodegegevens en toetsgegevens. 
Zo wordt er planmatig en cyclisch gewerkt aan de ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies leerlingen VO:

2020-2021:

pro: 2,38%

VMBO B: 7,14%

VMBO B/K: 0%

VMBO K: 19,05%

VMBO K/T: 2,38%

VMBO T: 2,38%

VMBO T/HAVO: 9,52%

HAVO: 19,05%

HAVO/VWO: 11,9%

VWO: 26,19%

2021-2022:

pro: 0%

VMBO B: 8,7%

VMBO B/K: 0%

VMBO K: 21,74%

VMBO K/T: 0%

VMBO T: 21,74%

VMBO T/HAVO: 8,7%

HAVO: 13,4%

HAVO/VWO: 17,39%

VWO: 8,7%

2022-2023:

pro: 6.67%   

VMBO: B 13,33%

VMBO B/K: 6,67%       

VMBO K: 16,67

VMBO K/T: 0%

VMBO T: 10%

VMBO T/HAVO: 10%         

HAVO: 16,67%

HAVO/VWO: 13,33%

VWO: 6,67% 

Hoe doen onze leerlingen het op het vervolgonderwijs:

2019-2020: 100% van de leerlingen zitten na leerjaar 1 nog steeds op het niveau van advisering.

2020-2021: 100% van de leerlingen zitten na leerjaar 1 nog steeds op het niveau van advisering.

2021-2022: 100% van de leerlingen zitten na leerjaar 1 nog steeds op het niveau van advisering.

 

                                                                                     

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogische klimaat neemt een grote plaats in. Alle mensen binnen de school hebben de hele dag met elkaar te maken en werken samen. Dit vereist een klimaat op school waar iedereen zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen. Hierdoor leren kinderen om zich in de maatschappij te handhaven en om na het basisonderwijs verdere stappen te kunnen zetten.

Wij letten bijzonder op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren samenwerken doordat we verschillende werkvormen aanbieden waar zelfstandigheid bij nodig is. Door als leerkracht, als dit mogelijk is een stap terug te doen, vinden kinderen zelf oplossingen. Kinderen leren ook met hun emoties om te gaan en met die van een ander. Spel is hierbij een belangrijke basis. Hierbij wordt veel gevraagd van de sociale interactie. Door het eigen spel en door geleid spel worden hier stappen in gezet. Tijdens gesprekken in de groep wordt hierbij ook stil gestaan.

Het opbouwen van een goede relatie, het afstemmen van de leerstof op de mogelijkheden van het individuele kind, het vergroten van autonomie en het zelf doen vormen de kern. De manier van leren en het leertempo kunnen en mogen verschillend zijn. Dit betekent dat we ons onderwijs afstemmen op deze verschillen. Leren betekent voor ons meer dan vergaren van kennis. We zijn gericht op persoonsvorming, zelfstandig werken, het taakgericht zijn, leren samenwerken, leren onderzoeken, je verantwoordelijk voelen en het ontwikkelen van creatief denken en creativiteit.

De sociaal-emotionele ontwikkeling zit grotendeels verweven door alle lessen heen. Daarnaast staat de Gelukskoffer vast op het rooster. De Spelelier doet dit heel bewust en is daardoor een school met een goed schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen en iedereen graag naar toe gaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Optimisme
 • Persoonlijk leiderschap
 • Oplossingsgericht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 19 januari een onderzoek uitgevoerd op onze school. Zij hebben daarbij vastgesteld dat De Spelelier niet voldoet aan een aantal indicatoren. Hierdoor kreeg de Spelelier een onvoldoende.
De onderstaande punten zijn benoemd voor een herstelopdracht:

 • Versterking van de analysevaardigheden. Op basis van de analyse een afgestemde instructie inplannen;
 • Doorgaande lijnen in aanpak voor het didactisch handelen en klassenmanagement;
 • Meer gedifferentieerd onderwijsaanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling populatie;
 • Toetsbare doelen, passend bij de leerling populatie en sturing op het behalen van de beoogde resultaten.                                                                                                                                                                                                                                                              Een school die van de inspectie een herstelopdracht heeft gekregen, moet zich binnen een jaar verbeteren. De onderwijsinspectie doet na een jaar een herstelonderzoek om na te gaan of dat gelukt is. In het komende schooljaar (2023-2024) wordt het herstelonderzoek uitgevoerd.? 

Terug naar boven