OBS de Spelelier

Dr.de Brouwerlaan 74 5283 EE Boxtel

 • In de presentatie wordt de tekst versterkt door de creatie.
 • Bij het project "bijzondere bewoners" zijn verschillende plantjes en bladeren verkend onder de microscoop.
 • De moestuin wordt verzorgd door kinderen. Het onkruid moet weg en daarna kan er geoogst worden.
 • In het zandrestaurant wordt van alles gebakken. Kinderen werken samen aan het creëren van hun keuken.
 • Kinderen werken samen aan rekenopdrachten op onze natuurspeelplaats.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij Openbare Basisschool de Spelelier! De Spelelier is de enige openbare basisschool in Boxtel en is gehuisvest in Brede School de Wilgenbroek. 

Ouders en kinderen zijn onze partners: in een goede relatie met de ouders zorgen we voor een goed en fijn schoolklimaat voor de kinderen, waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden de kinderen een brede ontwikkeling, behalen uitstekende leerresultaten en zorgen voor een uitgebreid naschools aanbod in samenwerking met onze partners in De Brede School. We zijn vernieuwend en toekomstgericht: we werken voortdurend aan onze (onderwijs)kwaliteit.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Spelelier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wit u meer informatie dan bent u altijd welkom voor een kennismakingsgesprek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betekenisvol
 • Breinvriendelijk
 • Ieder kind is uniek
 • Talentontwikkeling
 • Onderzoekend/ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt op verschillende manieren gevolgd. De leerkracht kan door de dagelijkse omgang een goed beeld krijgen van de ontwikkeling op diverse gebieden.

In de onderbouw worden werkjes mee naar huis gegeven. De leerkrachten maken kopieën die worden bewaard in een portfolio waarmee we de stappen van een kind goed in beeld krijgen.

Vanaf groep 3 worden toetsen afgenomen om te bekijken of de lesstof goed beheerst wordt, ook maken we gebruik van CITO-toetsen. De uitslagen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd via observaties en gesprekken.

Elk schooljaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider de stamgroep. Hierbij wordt gekeken naar de vorderingen en ontwikkeling van de kinderen. Aansluitend wordt een groepsplan opgesteld waarin de begeleiding van de hele groep en individuele kinderen wordt beschreven. Soms volgen er besprekingen waarbij wordt gesproken over leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. Als er acties worden ondernomen, gaat dit altijd in overleg met ouders of verzorgers.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Directie

De directeur van de school is verantwoordelijk voor het geven van leiding aan de professionals binnen de schoolorganisatie. Hierbij ligt het accent op het faciliteren en motiveren van krachten en talenten van onderwijsprofessionals; de mensen die met uw kinderen werken. Naast het leiding geven aan professionals is de directie onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en structuur, contacten met samenwerkingspartners en de financiën van de school. De directeur werkt nauw samen met de teamleiders (leerkrachten die de bouw aansturen), intern begeleiders en leerkrachten. Zij geven samen met de directie vorm aan de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid op De Spelelier.

Managementteam (MT)

Bij ons op school zijn er twee teamleiders. De teamleiders werken nauw samen met de directie om het beleid te vertalen naar acties op de werkvloer. Zij geven ook input aan de directie over het beleid en denken actief mee over de schoolontwikkeling. Zij dragen tevens zorg voor het inwerken van nieuwe collega's en voor het stroomlijnen van afspraken binnen de bouw. 

De teamleiders zijn:

 • Angela van de Kamp- van Geenen
 • Jesse van Well

Intern begeleiders

Naast de groepsleerkrachten is op onze school een intern begeleider verbonden. Een intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. De groepsleerkracht volgt uw kind in zijn ontwikkeling en sociale competenties en heeft 3 x per jaar een gesprek met de intern begeleider over de leerlingen die in haar/zijn groep zitten. Worden er eerder ‘problemen’ gesignaleerd die complex van aard zijn, dan schakelt de leerkracht de intern begeleider in om te overleggen over de aanpak. De intern begeleider coacht in elke groep de leerkrachten bij het geven van goed onderwijs aan ieder kind.

De intern begeleiders zijn:

 • Anouska van Wees (1 t/m 5)
 • Marlou Hooijkaas (6 t/m 8)

Stageschool

Jaarlijks geeft de school aan diverse stagiaires ruimte om het vak op onze school te leren. Dit betekent dat we studenten van de PABO en studenten van het Koning Willem 1 college of Summa College een stageplaats bieden.

Vervanging

Iedereen kan ziek worden en zo ook een leerkracht. Als een leerkracht ziek is, meldt hij of zij dit zo snel mogelijk aan de directie. De directie gaat dan op zoek naar een vervanger. Wij maken gebruik van een invalpool. Er wordt altijd geprobeerd om dezelfde persoon meerdere dagen achter elkaar te laten invallen. Dit lukt echter niet altijd en de directie kan hier geen invloed op uitoefenen. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt er binnen de school een oplossing gezocht door met mensen te schuiven binnen het team. We kiezen er in eerste instantie niet voor om mensen met andere taken in de groep te zetten als vervanger. De kwaliteit van remedial teaching, zorg en aansturing van de school willen we blijven waarborgen. In uiterste noodzaak kan een groep opgedeeld worden voor korte tijd of aan de ouders gevraagd worden om de kinderen elders op te vangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het sociaal veiligheidsplan is gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team, onderwijsondersteunend personeel en de ouders. We beschrijven in het sociale veiligheidsbeleid de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen en kwaliteitskaarten, die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen.

Terug naar boven