Montessorischool Borger

Molenstraat 3b 9531 CH Borger

  • Groep 8 verzorgt workshops in de natuur
  • Een boompje leggen en kennismaken met grote getallen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van personeel plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht (studie)verlof heeft. Vanuit het Onderwijsbureau wordt deze vervanging geregeld. Wij maken daarvoor gebruik van een vervangerspool. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van vervangers lastig. Als alle poolers zijn ingezet, doen wij een beroep op onze eigen collega’s, voegen wij tijdelijk groepen samen of verdelen we een groep over andere groepen. Als uiterste maatregel kan worden besloten een groep naar huis te sturen. Hierover vindt uiteraard afstemming met ouders plaats. Tijdens aangescherpte corona maatregelen kan het zijn dat de opties ‘groepen samenvoegen of verdelen over andere groepen’ wegens het risico op besmettingsgevaar niet uitvoerbaar zijn.

Stagiaires

Jaarlijks bieden wij stageplekken aan voor de lerarenopleiding en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij willen stagiaires in de gelegenheid stellen ervaring op te laten doen in het werken met kinderen. Vanzelfsprekend wordt van stagiaires verwacht dat ze zich houden aan de afspraken en regels die gelden voor het personeel werkzaam bij het OPO Borger-Odoorn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

GVO/HVO

In de bovenbouwgroepen kunnen ouders kiezen voor Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door een vakleerkracht. Bij GVO komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde. Tijdens HVO leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en een bijdrage te leveren aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de lesurentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat om gemiddelden, die per leerjaar enigszins kunnen verschillen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsroute OPO Borger Odoorn  

Alle basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn en Emmen zijn aangesloten bij het samenwerkings-verband passend onderwijs 22.02. Dit zijn zowel de reguliere basisscholen als de scholen voor speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het doel van deze samenwerking is voor ieder kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Binnen OPO Borger Odoorn hebben wij de ondersteuning op de volgende manier vormgegeven.  

Ondersteuning op de basisschool

Het onderwijs op onze scholen is zo ingericht dat het zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Leerkrachten geven dagelijks aan leerlingen instructie op maat, bieden differentiatie bij het aanbod, gaan uit van hoge verwachtingen, monitoren ontwikkeling en zorgen voor een positief groepsklimaat. Ze onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind(eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben.

Op iedere school werkt naast de leerkrachten een intern begeleider. De basisschool werkt ook samen met externe professionals zoals de jeugdverpleegkundige/schoolarts van de GGD, een logopediste van de GGD en het sociaal team van de gemeente. De school kan daarnaast ook een beroep doen op het ondersteuningsteam (OT) dat werkzaam is binnen OPO Borger Odoorn, om mee te kijken bij de mogelijkheden van de ondersteuning voor de leerlingen en de vervolgstappen die worden genomen.  

Mogelijke vervolgstappen zijn:

o   Een observatie in de groep en het van hieruit geven van adviezen aan de leerkracht.

o   Het aanvragen en laten uitvoeren van een onderzoek bij een externe instantie om de ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijker in kaart te brengen.

o   Het aanvragen van een arrangement bij het schoolbestuur. Op een aantal momenten in de week kan van hieruit aanvullende ondersteuning aan de leerling/groep leerlingen worden geboden, uitgevoerd door een onderwijsassistent.  

Wanneer een arrangement wordt toegekend, stelt de intern begeleider samen met de leerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling op. Hierin wordt omschreven hoe de (aanvullende) ondersteuning eruit gaat zien en wat de doelen zijn. Het OPP wordt periodiek met ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Elk half jaar wordt samen met het OT besproken of het arrangement nog steeds noodzakelijk is.   

Extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs

Wanneer blijkt dat de school, niet (langer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling, wordt met ouders samen gezocht naar een andere school. Het OT helpt hierbij. Indien nodig kan ook het samenwerkingsverband worden betrokken om een passende plek te vinden. Veelal is dit een plek op een school in het speciaal basisonderwijs (SBO) of in het speciaal onderwijs (SO).  

In onze regio zijn dit voor SBO bv. De Toermalijn en de Catamaran in Emmen en De Baldakijn in Stadskanaal en voor SO De Aventurijn, De Springplank en de Thriantaschool in Emmen. Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en meer tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen die de leerkrachten ondersteunen. De groepen zijn vaak kleiner dan op de gewone basisschool.  

Voor de verwijzing naar een school binnen het gespecialiseerd onderwijs vraagt de reguliere basisschool een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het OT begeleidt de school bij deze aanvraag en ouders worden hierin betrokken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2021/ 2022 stond het technisch lezen centraal op school.

Volgend schooljaar staat het rekenonderwijs centraal.

Naast kennis van de meest actuele inzichten is het verhogen van de vakdidactische vaardigheden een belangrijk schooldoel.

Het technisch lezen is geïmplementeerd in het schooljaar 2021- 2022. Er is een actuele doorgaande lijn in aanbod van groep 1 t/m 8.

Door deze interne professionalisering kunnen leraren leerlingen begeleiden met verschillende ondersteuningsbehoeften.

Zij kunnen hun programma aanpassen bij de vraag die leerlingen hebben doordat hun handelingsrepertoire uitgebreid is en geactualiseerd.   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De periode van peuter tot kleuter wordt omschreven als de voor- en vroegschoolse periode.  Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die plaatsvinden in de peuteropvang. Vanaf vier jaar gaat een kind naar de basisschool: de vroegschoolse periode. Deze periode geldt tot de leeftijd van zes jaar. 

De consultatiebureaus kunnen bij ontwikkelingszorgen een peuter indiceren voor een VVE-aanbod op een opvanglocatie, voor 16 uur per week. Hiervoor kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd, afhankelijk van het inkomen van ouders.   

In de VVE periode is het voor de ontwikkeling van het kind van belang dat de kinderopvang en onderwijs samenwerken in een doorgaande ontwikkellijn in aanbod en visie. Onze school werkt samen met Partou. Deze bevindt zich in hetzelfde gebouw. Naast deze kinderopvang heeft de Montessorischool regelmatig contact met wisselende kinderopvangorganisaties uit de regio. Ouders die bewust kiezen voor ons onderwijs komen uit Borger en de omliggende dorpen. 

Bij al deze kind organisaties is sprake van warme overdracht en een doorgaande lijn in ontwikkelingsdoelen.

Terug naar boven