Montessorischool Borger

Molenstraat 3b 9531 CH Borger

 • Groep 8 verzorgt workshops in de natuur
 • Een boompje leggen en kennismaken met grote getallen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de IEP-eindtoets van Bureau Ice. De eindtoets wordt als aanvulling op het reeds gegeven schooladvies voor het voortgezet onderwijs (VO) gebruikt. In groep 7 geven wij tijdens de 10-minuten gesprekken een voorlopig advies aan ouders. In groep 8 vindt een uitgebreid adviesgesprek plaats in januari, nadat de midden toetsen zijn afgenomen. In dit advies geven wij aan welk type VO het beste bij een leerling past. Daarbij kijken wij onder andere naar: 

 • aanleg en talenten van een leerling; 
 • leerprestaties; 
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; 
 • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling. 

Als er verschil over het advies van school en ouders bestaat, is er ruimte voor gesprek en toelichting. Ouders die zich niet kunnen vinden in het gegeven advies, kunnen dit aangeven bij de aanmelding naar het VO. Vanuit het VO worden dan meestal aanvullende vragen gesteld en vind een warme overdracht plaats. Uiteindelijk bepaalt het VO de definitieve plaatsing.   

Als een leerling onze school na groep 8 verlaat, vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan daardoor zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie van dit rapport. Het origineel versturen wij naar de nieuwe school.  

De resultaten van de eindtoets komen overeen met de verwachte uitstroom van deze leerling populatie. 

De gemiddelde score van de IEP toets voor 2020-2021: 87,2.

Het schooladvies voor 2020-2021:

 • VMBO- (g)t 16,7%
 • VMBO- (g)t/ Havo 8,3%
 • Havo 33,3%
 • Havo- Vwo 8,3 %
 • Vwo 25%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door regelmatig te toetsen waar een kind staat, kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de behoefte van het kind. Daarnaast geeft het de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben.   

Voor de meeste vakken gebruiken wij een methode. Bij deze methoden worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Daarnaast nemen wij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. De toetsuitslagen van de leerlingen worden opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze school. Wij nemen jaarlijks onderstaande toetsen van Cito af: 

 • Technisch lezen 
 • Begrijpend lezen  
 • Rekenen en Wiskunde 
 • Spelling 

Ouders hebben het recht om deze gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Niet relevante gegevens kunnen op verzoek van ouders, verwijderd worden. Uitgebreide informatie over de rechten van ouders, zijn te vinden op de website van OPO Borger-Odoorn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar. Daarom investeren wij ook in het sociaal emotioneel welbevinden van kinderen.  

Wij gaan uit van de groep als sociale werk -en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep en op school. Vanuit deze basis werken we in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. We laten kinderen succes ervaringen opdoen. Daarnaast richten wij ons ook op het kind als individu. Ieder kind is autonoom en mag zijn wie het is en laten zie wat hij of zij kan.

Dat doen wij samen met ouders. Kinderen zijn namelijk gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Zij ervaren een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerking
 • Veiligheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven