OBS De Finneblom

't Herntsje 1 9212 PJ Boornbergum

Schoolfoto van OBS De Finneblom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij op de IEP eindtoets een score gehaald van 81,3. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 79,7. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben wij op de IEP eindtoets wederom boven het landelijk gemiddelde (80,0) gescoord met een score van 81,8

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij op de IEP eindtoets een score gehaald van 74,6. Dit is onder het landelijk gemiddelde (79,5). Echter hebben onze leerlingen bij de eindtoets wel passend gescoord bij hun eigen ontwikkeling en passend bij de schoolweging (28,76). 
100% van de leerlingen heeft minstens 1F behaald. 
En 46,7% heeft 1S/2F behaald. Dit is onder de signaleringswaarde (50,6%) en boven de correctiewaarde (43,6%).


Kijkend naar het drie jaars gemiddelde dan heeft 98,3% van de leerlingen minstens 1F behaald. 
65% van de leerlingen zitten op 1S/2F niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vakgebied in kaart brengen. Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. 

De tussenresultaten worden geanalyseerd en waar nodig wordt het onderwijs aanbod aangepast.

Wij toetsen met behulp van het Leerlingvolgsysteem IEP:

  • Technische leesvaardigheid (‘DMT’ en ‘AVI’ van CITO)
  • Taalverzorging: Spelling en leestekens. Vanaf groep 7 komt hier ook de werkwoordspelling bij
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Sociale veiligheid: vragenlijst van KanVAS

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 worden de resultaten van de IEP-LVS in de plaatsingswijzer bijgehouden. Ook geeft IEP-lvs een voorlopig advies naar aanleiding van de toetsresultaten. Daarnaast worden de observaties in de groep en de resultaten van methodegebonden toetsen meegenomen. 

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen met hun ouders het eerste pre-advies. Dit pre-advies komt tot stand zoals hierboven beschreven. 

In groep 8 is er in september een informatie avond over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Vervolgens volgt in november het tweede pre-advies voor de leerlingen (en hun ouders) van groep 8. Hierbij gebruiken we de IEP-afname van begin groep 8 die de leerlingen gemaakt hebben in november. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de resultaten van de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerlingen. 


In februari wordt de IEP-doorstroomtoets afgenomen in groep 8. 
Met behulp van de gegevens van de doorstroomtoets, plaatsingswijzer en observaties in de groep wordt het definitieve schooladvies opgesteld. Dit wordt gedeeld met de leerling en zijn/haar ouders in een persoonlijk gesprek.

Vervolgens melden de ouders hun zoon/dochter bij de school van hun keuze aan voor 31 maart.

Ouders van groep 8 worden het gehele schooljaar meegenomen in de verwijzingsprocedure. 

Op school is een protocol PO-VO aanwezig ter inzage. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde om je prettig te voelen op de school en om tot leren te komen. Wij willen werken vanuit een 'positief schoolklimaat'. Wij spreken bijvoorbeeld kinderen niet aan op wat ze niet mogen, maar op wat er wel mogelijk is.

Elk schooljaar starten wij met de "Gouden Weken". Drie weken lang ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Het doel van het gesprek met ouders is kennismaken en het verkrijgen van belangrijke informatie over het gedrag en de belevingswereld van uw kind. De inhoudelijke informatie kan goed van pas komen bij de pedagogische benaderingen van uw kind. Na de kerstvakantie herhalen we de groepsvormende activiteiten in de zogenoemde Zilveren weken.

Daarnaast volgen wij het Kanjerbeleid van stichting Kanjertraining.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Positief klimaat
  • Samen, school en ouders

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven