OBS De Finneblom

't Herntsje 1 9212 PJ Boornbergum

Schoolfoto van OBS De Finneblom

Het team

Toelichting van de school

Onderwijsteam:
Groep 1/2: juf Janien en juf Sanne
Groep 3: juf Petra en juf Sanne
Groep 4/5: meester Sjouke en juf Simone
Groep 6/7: juf Ali
Groep 7/8: juf Maartje en juf Simone

Leerkracht ter ondersteuning: meester Wilco

Ondersteunend personeel:
Conciërge: meester Michel
Administratief medewerker: juf Tineke

Managementteam:
Intern begeleider: juf Rianne
Directeur: juf Marianne
Directieondersteuning: meester Wilco

Vakdocenten:
HVO: meester Jochem
GVO: meester Yde
Gym: juf Ingeborg
Leesconsulent: juf Berber

Stagiaires
Ieder schooljaar ontvangt onze school studenten van de PABO en/of de opleiding Onderwijsassistent, die tijdens hun stageperiode ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Deze stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten. Als de stagiaire in het laatste jaar van de opleiding zit (LiO: Leraar in Opleiding) kan hij/zij meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen. Deze LiO stagiaire is gedurende een heel of een half schooljaar een aantal dagen van de week aanwezig. De stagiaire werkt zo aan de eigen opleiding en kan voor extra menskracht in onze school zorgen. Niet elk jaar hebben wij de mogelijkheid om een LiO-stagiaire te begeleiden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof van personeel is conform de CAO geregeld.
Wanneer een personeelslid recht op verlof heeft, proberen wij dit binnen het team op te vangen. Mocht dit niet lukken dan wordt er een beroep gedaan op de vervangingspoule via het servicebureau van Adenium / OPO Furore.

Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, worden de volgende stappen toegepast:
Dag 1: De leerlingen blijven thuis. Indien er thuis echt geen opvang geregeld kan worden, worden deze leerlingen verdeeld over andere groepen. De directeur communiceert dit via Parro naar ouders/verzorgers.

Dag 2: De desbetreffende groep kan een dag vrij worden gegeven. De directeur communiceert dit met ouders/verzorgers.

Dag 3: Er treedt een roulatieschema in werking waarbij iedere andere groep een dag vrij krijgt en de betreffende leerkracht voor de groep van de zieke leerkracht wordt ingezet. De directeur communiceert dit met ouders/verzorgers.

De afgelopen jaren hebben wij te maken gehad met het Coronavirus. Dit kan leiden tot leerkrachten die niet ziek zijn, maar niet naar school kunnen omdat zij in isolatie moeten. In deze situatie nemen wij de volgende stappen als er geen vervanging beschikbaar is:

Dag 1: De leerlingen blijven thuis. Indien er thuis echt geen opvang geregeld kan worden, worden deze leerlingen verdeeld over andere groepen. Alles wordt gereed gemaakt voor thuisonderwijs. De directeur communiceert dit naar ouders/verzorgers.

Dag 2: Leerlingen krijgen de mogelijkheid om materialen van school op te halen. Vanaf 10 uur start het thuisonderwijs gegeven door de eigen leerkracht. Communicatie gaat via Parro door de eigen leerkracht.  

Dag 3, 4 en 5: Thuisonderwijs door de eigen leerkracht.

Dag 6 en verder: De leerlingen van de groep van de desbetreffende leerkracht komen 3 dagen aaneengesloten in de week naar school en krijgen les van een andere leerkracht. De andere 2 dagen krijgt deze groep thuis online les van de eigen leerkracht. De groep van de leerkracht die de groep overneemt krijgt online thuisonderwijs van de leerkracht die thuis zit. Hiervoor treedt een roulatieschema in werking.  

Verdere informatie kunt u vinden in het protocol Voortgang onderwijs op De Finneblom en is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1&2 is de verdeling tussen taal en rekenen niet altijd expliciet te benoemen. Dit heeft er mee te maken dat de taalontwikkeling veelal impliciet aan de orde komt tijdens andere vakgebieden. De kinderen gaan in totaal 25 uren per week naar school. Dit is exclusief een pauze van 30 minuten per dag.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 is taal en lezen geïntegreerd in de leesmethode van Veilig Leren Lezen (Kim-versie).

IPC valt onder wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming.

De lessen HVO en GVO vallen onder levensbeschouwing.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS De Finneblom is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. 

In het samenwerkingsverband wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende varianten ondersteuning: de basisondersteuning op de basisschool, de extra ondersteuning, plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs en plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4.

Onder basisondersteuning wordt de ondersteuning die door elke school binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland geboden wordt verstaan.

Als school werken wij volgens de cyclische wijze van handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat.

Onder de basisondersteuning op De Finneblom valt:

 • Vanuit de interne zorgstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig signaleren en voorkomen van leer- en gedragsproblemen.  
 • Vanuit deze signalering wordt er cyclisch planmatig gewerkt.      
 • Wij hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een dyslexieprotocol.      
 • Wij hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een dyscalculieprotocol.      
 • Leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.           
 • Wij werken met een protocol voor medische handelingen. 
 • Wij hebben een duidelijk visie op de ondersteuning van de leerlingen.      
 • De procedures m.b.t. de ondersteuning zijn vastgelegd.      
 • Wij zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in.      
 • Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd.      
 • De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, zoals Carins of andere partijen, kan bieden.

Afstemming:      

 • De leerstof is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.      
 • De materialen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • De onderwijstijd is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.      
 • De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.      
 • De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.      
 • Wij werken met doorgaande leerlijnen.

Aanbod:      

 • Het aanbod is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt.

Opbrengstgericht werken (HGW):      

 • Wij verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen.      
 • Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod      
 • De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd.      
 • De lessen zijn effectief: aansprekend, doelmatig en interactief.

Opbrengsten:      

 • De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met de gestelde minimumnormen van de Inspectie.

Pedagogisch klimaat:      

 • Er heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat.

Overdracht:      

 • Wij werken met een goede overdracht van vorige school naar eigen school.      
 • Wij werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren.      
 • Wij werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende school.

Ouders:      

 • Wij betrekken de ouders actief bij het onderwijs aan onze leerlingen wanneer het gaat over het informeren van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

Wij beschrijven de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voor de leerlingen die binnen de basisondersteuning specifieke ondersteuning krijgen, wordt er planmatig gewerkt. Wanneer er extra of zware ondersteuning nodig is, onderbouwen wij, aan de hand van bovenstaande criteria, dat de basisondersteuning niet toereikend is geweest.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kijkend naar het Schoolondersteuningsprofiel is er nog een wens om een gediplomeerde rekencoördinator en dyslexiespecialist aan te stellen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 1-2 hebben korte lijnen met de leidsters van de peuterspeelzaal.

Drie keer per jaar is er een overleg met de leerkrachten groep 1-2 van beide scholen in het dorp en met de leidsters van de peuterspeelzaal. Hierbij is het doel om kennis te delen, doorgaande lijn te versterken en elkaar te ontmoeten. Samenwerking wordt gezocht waar het kan. 

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. We spelen daar op in door hun veel technieken en materialen aan te bieden en te zorgen dat er situaties zijn waarin ze kunnen leren. we werken vanuit centrale thema's, waar we opdrachten, spelletjes, boeken, liedjes, versjes en werkjes bij zoeken. Op deze manier zijn we op verschillende manieren met het onderwerp bezig. 

Ons lesaanbod voldoet aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociale emotionele ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van de leerlijnen van Digikeuzebord en sluiten we aan bij de ontwikkeling van de leerling. Door de speelse activiteiten bereiden de kleuters zich voor op rekenen, lezen en schrijven. Zo sluiten we naadloos aan bij de methodes die worden gebruikt vanaf groep 3.

Terug naar boven