IKC Sint Maarten

Plein 1455 1 8701 EW Bolsward

  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Welkom!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat.

We scoren een ruime voldoende!!! We zijn trots op onze leerlingen. Ze hebben er hard voor gewerkt.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor een goede leerlingenzorg is een systematische werkwijze van belang. Onze werkwijze kenmerkt zich door het allereerst verzamelen en analyseren van (toets)resultaten en observatiegegevens. Op basis van analyse wordt bekeken welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Deze zorg wordt zoveel mogelijk binnen de groep gegeven en wordt vastgelegd in het begeleidingsschema, leesplan, plan van aanpak of in een Ontwikkelingsperspectief (OPP). In sommige gevallen is begeleiding buiten de groep noodzakelijk. Deze manier van begeleiden start al vanaf groep 1.  Vier keer per jaar wordt geëvalueerd of deze zorg het gewenste effect heeft gehad. Afhankelijk van de bevindingen worden eventuele vervolgstappen gezet. Over specifieke zorg voor leerlingen worden ouders geïnformeerd. 

Doubleren of verwijzen

Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig dan anderen. Aan de hand van toetsgegevens, observaties en leerlingenwerk wordt er door de leerkrachten en CPO bepaald of de leerling overgaat of doubleert. In een gesprek met de ouders wordt een beslissingsmodel gehanteerd waarbij de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Soms kunnen wij de specifieke hulp die een kind nodig heeft, niet bieden. Als blijkt dat een kind zich bij ons op school onvoldoende kan ontwikkelen, wordt er gezocht naar een andere vorm van onderwijs. In sommige gevallen kan een leerling na groep 7 de basisschool verlaten als blijkt dat groep 8 geen meerwaarde heeft voor de algemene ontwikkeling.

In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het Hoofd, Hart, Handen leerlingvolgsysteem van IEP. Onze positieve ervaring met de IEP eindtoets, met name de kind vriendelijkheid, heeft er toe geleid dat we zijn gestart met het invoeren van IEP LVS voor de hele school. Ook zien we het belang dat er met referentieniveaus wordt gewerkt waardoor er een doorlopende lijn naar het voortgezet onderwijs is. Hiermee krijgen we inzicht in de groei van elke leerling ten opzichte van zijn eigen leerdoelen. Daarnaast spreekt het onderdeel "Hart” ons aan om een goede sociaal emotionele ontwikkeling in beeld te krijgen. 


Leerlingvolgsysteem

Om ontwikkelingen van leerlingen te volgen en vroegtijdig problemen te signaleren gebruiken we de volgende instrumenten: 

Groep 2: dyslexiescreening, leerlingvolgkaart  

Groepen 3 t/m 8: IEP LVS taalverzorging, lezen, rekenen

Sociaal emotionele ontwikkeling: observatielijst/ Hart IEP toets

Technisch lezen: Cito Drie-Minuten-Toets en AVI  

Eindtoets: IEP  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies Voortgezet Onderwijs komt tot stand door de resultaten van het IEP leerling volgsysteem, de talentenkaart en vanuit de Plaatsingswijzer.  Op de talentenkaart zijn de werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling door de leerlingen ingevuld. Dit zijn belangrijke indicatoren voor het uiteindelijke advies.

Het IEP leervolgsysteem, de talentenkaart en de Plaatsingwijzer worden vanaf groep 6 door de leerkrachten met de ouders en kinderen besproken. In groep 8 wordt dit 'afgerond' met een adviesgesprek met ouders en kinderen.

Het resultaat van de verplichte eindtoets (IEP) die in april wordt afgenomen vormt het zogenaamde objectief tweede gegeven. Is het resultaat van een leerling op de eindtoets hoger dan het gegeven advies, dan is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen, in overleg met de ouders/verzorgers. De basisschool hoeft dit advies niet aan te passen! Is het resultaat van een leerling op de eindtoets lager dan het gegeven advies, dan mag het schooladvies niet aangepast worden! Het voortgezet onderwijs mag een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies, maar niet lager. Als ouders hun kind lager geplaatst willen hebben dan het schooladvies dan is dat toegestaan. Als ouders hun kind voor een hoger onderwijsniveau aanmelden bij het voortgezet onderwijs dan het schooladvies aangeeft, kan het voortgezet onderwijs dit niet opvolgen: deze is namelijk wettelijk verplicht om het gegeven schooladvies op te volgen. Als ouders het niet eens zijn met het onderwijsniveau waarop hun kind wordt geplaatst, dan kunnen ze hiertegen niet in beroep gaan; ouders kunnen alleen in beroep gaan tegen het schooladvies van de basisschool.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van het nieuwe toezichtskader bezocht de onderwijsinspectie onze school op 27 november 2017. ‘Ik ben heel positief over de school’ zo startte de inspecteur het gesprek waarin hij het team een terugkoppeling gaf van zijn bevindingen over de Sint Maartenschool. In dit verificatieonderzoek werden 6 standaarden beoordeeld te weten: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, extra ondersteuning, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. De onderdelen zicht op ontwikkeling en kwaliteitscultuur werden met een GOED beoordeeld terwijl de andere 4 onderdelen voldoende waren.

Terug naar boven