IKC Sint Maarten

Plein 1455 1 8701 EW Bolsward

  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Welkom!

Het team

Toelichting van de school

Schoolleiding: 

Directeur: Age Huitema It Rak 7 8701 LG Bolsward a.huitema@sint-maartenschool.nl telefoon: (0515) 575 760 mobiel: (06) 10 73 33 08 

Coördinator Passend Onderwijs:  Heleen van der Werf & Dieuwertje van Dalfsen 

Coördinator bovenbouw/stages en voortgezet onderwijs: Monique Breeuwsma  

Coördinatoren 

  • Peuterspeelzaal en kinderopvang: Nynke van der Wal 
  • voor de groepen 1-3: Dieuwertje van Dalfsen 
  • voor de groepen 4-8 en algemene zaken: Heleen van der Werf 
  • bovenbouw, stages en voortgezet onderwijs: Monique Breeuwsma 


Specialismen 

Coördinator passend onderwijs: Heleen van der Werf en Dieuwertje van Dalfsen 

taal/leesspecialist: Samantha Postma 

Rots en Water en stoei/judospelen specialist: Wieger Bakker 

Vakleerkracht muziek: Marijke Djurrema 

Rekencoördinator: Gerda Boonstra 

ICT-coördinator: Helga Tijmstra 

Techniekcoördinator: Annalies van der Pol 

Hoogbegaafdheidsspecialist: Femke Postma

Interne Cultuur Coördinator: Marijke Djurrema en Monique Breeuwsma

Ondersteuning & specialisten onderwijsassistenten: Doortje Boersma, Rineke Burggraaff, Sanne van der Goot 

Conciërge: Doete Stor en Anita Mensink  

Oudercommissie Kindcentrum 

Elisabeth de Jong, voorzitter,  lid Fernande Teerenstra, vacature, vacature

Schooladviescommissie  Elisabeth de Jong, voorzitter Fernande Teerenstra, Mark Bakker, Vincent Kroon, Johan Kramer, Irma Botermans en Cosmo Wassenaar   

Medezeggenschapsraad Ouders: Joris Bos, Willem Stellingwerff, Hans ten Boer en Sherine Rahman

Medezeggenschapsraad Leerkrachten: Annalies van der Pol, Nynke van der Wal, Marrit Hoekstra en Marijke Djurrema  

Samenstelling oudervereniging: Liesbeth Kampstra (voorzitter),  Marieke Bekema (secretaris),  Doete Stor (penningmeester),

Anita Mensink, Christiana Adema, Merel Lammers, Yvonne Boekema, Marrit Brouwer, Sandra Ursem. Vertegenwoordiger vanuit school: Nynke Reitsma  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij verstaan onder 'bij verlof', bij afwezigheid van personeel.

In principe wordt de duo collega als eerste benaderd.

Is de duo collega niet beschikbaar dan wordt een van de collega's binnen het team gevraagd om tijdelijk de collega te vervangen.

Mocht dit ook niet lukken dan gaat de vraag voor inval naar het supportteam van de BMS.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groeperingsvormen

Op onze school werken we met jaargroepen. Binnen deze jaargroepen bestaan diverse ontwikkelingsniveaus. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van het kind.

Om bepaalde kinderen nog meer maatwerk te leveren is er ook een projectgroep. In de projectgroep komen de kinderen uit diverse groepen bij elkaar en worden uitgedaagd met lessen die verder gaan dan alleen cognitieve uitdaging.

Naast de projectgroep zijn we bezig om gestalte te geven aan een klusklas en/ of andere mogelijkheden aan het onderzoeken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs op de Sint Maartenschool                                                 

Het schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. Hierin zijn ook onze grenzen aan de zorg omschreven. Dit document ligt ter inzage bij de directie en is bedoeld als uitgangspunt voor het aannamebeleid.

Basisondersteuning betekent voor ons op school allereerst een veilige leeromgeving voor onze kinderen, waar kinderen nieuwsgierig mogen zijn en hun mogelijkheden durven te onderzoeken. Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning binnen de groep. Wij zijn in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen na elke afname van een toets en bespreken dit binnen het team. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses wordt de aanpak voor de komende periode bepaald, vastgelegd en uitgevoerd.

Extra ondersteuning We leveren veel maatwerk maar zeker binnen Passend Onderwijs blijft dit een aandachtspunt binnen ons team: welke instructie, strategieën, hulpmiddelen en materialen kan een kind helpen om de doelen te bereiken. Voor een klein aantal leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd hoe we vanuit de onderwijsbehoefte van een kind aan tussendoelen kunnen werken. Ouders weten zo tijdig wat een realistisch uitstroomperspectief is. De ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd om de resultaten en de doelen voor de volgende periode te bespreken. Het ontwikkelingsperspectief wordt ook opgesteld als de ontwikkeling niet onder de basisondersteuning valt. Dit kan al vanaf groep 1 zijn. Bij doublure of in specifieke situaties stelt de school een plan van aanpak op. Dit plan wordt in principe opgesteld voor een half jaar. 

Externe deskundigheid Extern kunnen wij een beroep doen op een aantal deskundigen. Een orthopedagoog ondersteunt ons op afroep d.m.v. observaties, gesprekken met CPO (coördinator passend onderwijs), leerkrachten, ouders enzovoort. Daarbij kunnen wij ook gebruik maken van de expertise van ambulante begeleiders. De afgelopen jaren is er veel expertise aan teamleden overgedragen op het gebied van didactiek, gehoor, taalontwikkelingsstoornis, ernstige ziektes, gedrag, werkhouding, syndroom van Down etc. Deze ondersteuning geeft ons handvatten om het kind verder te kunnen helpen in zijn ontwikkeling. De schoolmaatschappelijk werker heeft een coördinerende rol betreffende de sociale en maatschappelijke zorg. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het is mogelijk dat de school een extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Hiervoor kan een beschikking worden afgegeven door de GGD. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuteropvang, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede ontwikkeling op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Hierbij is de taal/spraakontwikkeling een belangrijk uitgangspunt.

Terug naar boven