IKC Sint Maarten

Plein 1455 1 8701 EW Bolsward

  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Schoolfoto van IKC Sint Maarten
  • Welkom!

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,   

Van HARTE welkom op IKC Sint Maarten. Voor u ligt de schoolgids van het IKC Sint Maarten. In deze gids vindt u praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs en de kinderopvang op IKC Sint Maarten.

Op IKC Sint Maarten is plaats voor:

· Basisonderwijs· Voorschoolse kinderopvang voor kinderen van 0 – 13 jaar
· Naschoolse kinderopvang voor kinderen van 4 – 13 jaar
· Kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van 0 – 4 jaar
· Peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar
· Een ruim aanbod naschoolse activiteiten voor alle kinderen van 4 – 13 jaar

We hebben geprobeerd duidelijk en overzichtelijk informatie te geven over hoe wij ons onderwijs georganiseerd hebben. Deze informatie is in een uitgebreidere vorm ook te vinden in ons schoolplan. Dit plan ligt voor u ter inzage op school. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van de medewerkers of ondergetekende. Wij hebben ervoor gekozen de schoolgids te presenteren op de website van onze IKC: www.sint-maartenschool.nl. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de Medenzeggenschapsraad.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van IKC Sint Maarten  

Age Huitema

Directeur 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Gelijkwaardig
  • Vertrouwen
  • Delen
  • Zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven