Jenaplan Basisschool de Opbouw

Burg Praamsmalaan 34 8701 AP Bolsward

  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw
  • Samen picknicken aan de tuinzijde van de school
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Jenaplanschool de Opbouw baseert het schooladvies Voortgezet Onderwijs op het opgebouwde (CITO) leerlingvolgsysteem, de IEP toets in groep 7-8 en de dagelijkse observaties van de leerkrachten. Onder het kopje ´Schooladvies voor het vervolgonderwijs´ leest u meer over dit schooladvies.     

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onderbouw groep 1-2:  In de onderbouw volgen we de leerlingen via observatiekaarten. Deze observatiekaarten geven ons gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de kinderen. 

Midden en bovenbouw groepen (3 t/m 8): In deze groepen volgen we de ontwikkelingen van de kinderen voor taal en rekenen door het afnemen van methodetoetsen, waarbij de leerkrachten kunnen zien in hoeverre de kinderen de aangeboden leerstof beheersen. In januari en juni worden er toetsen afgenomen. De resultaten worden in kaart gebracht en geanalyseerd door de leerkrachten. De groep- en schoolanalyses worden tijdens twee studiemiddagen besproken. Op basis van alle analyses worden interventies uitgezet.  Vanaf groep 7 wordt er met ouders en kinderen gesproken over een passend schooltype voor het voortgezet onderwijs. Dit wordt gedaan op basis van het leerlingvolgsysteem van groep 6-7 en 8. We volgen hierin de richting van de Friese plaatsingswijzer, waar alle scholen voor basis- en voorgezet onderwijs in participeren.    

IEP-LVS                                                                                                                                                                                                Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan we vanaf groep 3 gebruik maken van het IEP Leerlingvolgsysteem. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt er bij het IEP-LVS gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.

 

  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies 

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO).  Het schooladvies wordt gegeven vanuit de Friese plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een digitaal systeem waarin alle CITO-toetsen van de kinderen vanaf eind groep 6 worden ingevoerd. Op grond van de ingevoerde gegevens volgt een advies. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van het kind spelen een belangrijke rol bij het schooladvies. De plaatsingswijzer wordt vanaf groep 6 met ouders besproken. Vóór 1 maart krijgen alle kinderen en ouders van groep acht een adviesgesprek met een definitief schooladvies voor het VO.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven