JKC De Opbouw

Burg Praamsmalaan 34 8701 AP Bolsward

  • Schoolfoto van JKC De Opbouw
  • Samen picknicken aan de tuinzijde van de school
  • Schoolfoto van JKC De Opbouw
  • Schoolfoto van JKC De Opbouw
  • Schoolfoto van JKC De Opbouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn erg tevreden over de prestaties van alle kinderen in groep 8 in de afgelopen jaren. Zij hebben het erg goed gedaan! 

RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

We willen de resultaten van ons onderwijs niet alleen zien als een rijtje cijfers of als uitslagen van toetsen. School is veel meer dan dat. Voor onze school telt zeker mee dat de kinderen zich goed durven (en kunnen) presenteren en dat ze de schoolperiode als een prettige tijd beleven. We besteden veel aandacht aan een goede omgang met andere kinderen en de sociaal emotionele ontwikkeling waarbij het helpen van elkaar een belangrijk gegeven is.

Het proces van Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd, dat zo weinig mogelijk kinderen naar de speciale school voor basisonderwijs verwezen worden. Meer kinderen blijven dus op onze school. Het onderwijs zal soms aangepast moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ons onderwijs is erop gericht elk kind die bagage mee te geven, die nodig is om de juiste plek in het voortgezet onderwijs te vinden. Reacties van ouders, kinderen en contactpersonen uit het voortgezet onderwijs tonen aan dat we grotendeels slagen in deze opdracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onderbouw groep 1-2:  In de onderbouw volgen we de leerlingen via observatiekaarten. Deze observatiekaarten geven ons gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de kinderen. 

Midden en bovenbouw groepen (3 t/m 8): In deze groepen volgen we de ontwikkelingen van de kinderen voor taal en rekenen door het afnemen van methodetoetsen, waarbij de leerkrachten kunnen zien in hoeverre de kinderen de aangeboden leerstof beheersen. In januari en juni worden er toetsen afgenomen. De resultaten worden in kaart gebracht en geanalyseerd door de leerkrachten. De groep- en schoolanalyses worden tijdens twee studiemiddagen besproken. Op basis van alle analyses worden interventies uitgezet.  Vanaf groep 7 wordt er met ouders en kinderen gesproken over een passend schooltype voor het voortgezet onderwijs. Dit wordt gedaan op basis van het leerlingvolgsysteem van groep 6-7 en 8. We volgen hierin de richting van de Friese plaatsingswijzer, waar alle scholen voor basis- en voorgezet onderwijs in participeren.    

IEP (Inzicht Eigen Profiel)                                                                                                                                                                          Vanaf schooljaar 2021-2022 maken we vanaf groep 3 gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt er bij het IEP-LVS gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. 

Rapportfolio                                                                                                                                                                                       

Alle kinderen van onze school hebben een rapportfolio . Dit is een groeidocument, dat gedurende de hele schooltijd opgebouwd wordt. Het rapportfolio heeft een vaste volgorde van tabbladen waarin de stamgroepleider en het kind samen de ontwikkeling in kaart brengen. Zo krijgen ouders hier ook zicht op.

Het portfolio bestaat uit 4 onderdelen en is gebaseerd op de jenaplankernkwaliteiten:  

1.      De relatie van het kind met zichzelf

2.      De relatie van het kind met de ander en het andere

3.      De relatie van het kind met de wereld.      

Tijdens de geplande gespreksrondes in februari en juni houden we ouders, en vaak samen met het kind, gesprekken aan de hand van het rapportportfolio. Het rapportfolio is zo opgebouwd dat uw kind zijn of haar eigen ontwikkeling kan (laten) zien. Na de gesprekken mag het rapportfolio voor een aantal weken mee naar huis.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies 

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO).  We hebben een Kwaliteitskaart PO-VO. Jaarlijks krijgen de ouders begin november een informatiebrief van ons met betrekking tot het laatste schooljaar van de kinderen op weg naar het voortgezet onderwijs. Leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van het kind spelen een belangrijke rol bij het schooladvies. Daarnaast worden de gegevens vanuit de Friese plaatsingswijzer gebruikt. De plaatsingswijzer is een digitaal systeem waarin alle IEP LVS toetsen van de kinderen vanaf eind groep 7 worden ingevoerd. Op grond van de hiervoor genoemde gegevens volgt een voorlopig advies in januari. Na de doorstroomtoets die in februari wordt afgenomen. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8. Vóór 24 maart krijgen alle kinderen/ouders van groep 8 het definitief schooladvies voor het VO. In de laatste week van maar melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Opbouw is een Jenaplanschool. Een Jenaplanschool heeft een eigen visie op de mens, op kinderen en op onderwijs. We richten ons op de ontwikkeling van het gehele kind en we spelen steeds in op de natuurlijke behoefte aan veiligheid, zelfstandigheid en de drang om samen te leren. Op deze manier willen we  eraan bijdragen dat onze leerlingen zich in relatie met elkaar en met de hen omringende wereld ontwikkelen tot competente mensen. We zijn een leef- werkgemeenschap waar teamleden, ouders en kinderen samenwerken. Iedere plek en iedere rol is waardevol en doet ertoe. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Sociaal redzaam
  • Leefgemeenschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven