Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 2411 VM Bodegraven

Schoolfoto van Da Costaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Da Costaschool proberen we bij afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool “Het Groene Hart”.  

Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er in eerste instantie intern naar een oplossing gezocht. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kunnen wij uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze school wordt les gegeven met behulp van moderne didactische lesmethoden. Regelmatig worden de lesmaterialen vernieuwd en vervangen. Belangrijk is dat het materiaal ruimte biedt aan kinderen die verdiepend werk aankunnen of die extra oefenstof nodig hebben.

Op de Da Costaschool werken we in drie leerpleinen: leerplein 1 voor de groepen 1, 2 en 3; leerplein 2 voor de groepen 4, 5 en 6 en leerplein 3 voor de groepen 7 en 8. De kinderen zitten in hun eigen groep. Deze groepen bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd. Elke groep heeft een juf of meester die ook de gesprekspartner is tijdens o.a. informatieavonden en 10-minutengesprekken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerplein 1 staat een sfeer van veiligheid en geborgenheid voorop. Hierdoor voelt het kind zich snel op zijn of haar gemak, waardoor het nieuwsgierig wordt naar de wereld om hem heen.

De ontwikkeling van het kind wordt door de leerkrachten nauwlettend gevolgd om te zorgen dat het kind een stap verder kan maken in zijn ontwikkeling. In groep 1 &  2 ligt de nadruk op onderzoekend leren. Door een zeer breed aanbod kunnen de kinderen voor activiteiten kiezen die hen interesseert. 

In groep 3 gaat veel aandacht naar het leren lezen en rekenen. Daarnaast is er natuurlijk ook veel tijd om te spelen. De toetsen van de lees- en rekenmethode worden waar nodig voorafgaand aan het lesblok afgenomen, zodat het aanbod kan worden afgestemd op wat het kind nodig heeft. We maken de leerdoelen voor de kinderen inzichtelijk door middel van picto’s in het portfolio. De leerdoelen worden individueel bekeken en besproken.

Spel is de belangrijkste factor: het leren van allerlei vaardigheden zit in spel verweven. In leerplein 1 staat een thema centraal zoals een seizoen of een onderwerp dat bij de kinderen leeft. In de groep zijn een aantal speelhoeken, zoals een huishoek en een bouwhoek, waar kinderen spelenderwijs ervaringen opdoen. Ook is er in iedere klas een wisselhoek waarin steeds een ander onderwerp centraal staat waar de kinderen op dat moment in geïnteresseerd zijn: bijvoorbeeld een winkel, kapper, dokter, fietsenmaker, restaurant, etc.. Materialen die uitnodigen tot (vormen van) lezen, schrijven en rekenen worden door de leerkracht hierbij bewust ingezet. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen al jong spelenderwijs in aanraking komen met letters en cijfers.

In groep 3 krijgen alle kinderen de basisstof aangeboden en vervolgens kunnen zij met behulp van een dagtaak kiezen in welke volgorde zij de lesstof verwerken tijdens het zelfstandig werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele onderwijsbehoeften van het kind. De belangrijkste activiteit in groep 3 is het aanleren van de basisstof van lezen, schrijven, taal en rekenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen zijn standaard in hun eigen groep. Als de instructie in een andere groep meer passend is bij hun niveau, gaan kinderen op bepaalde momenten naar een andere groep. Dit wordt altijd in overleg ingezet. Binnen de leerpleinen wordt samengewerkt. Samenwerking tussen de leerpleinen is eveneens mogelijk.

Leerplein 2 bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. Vanaf groep 5 werken de kinderen, onder andere bij rekenen en spelling, met Snappet. Dit is een ICT-toepassing waarbij de leerstof door middel van een tablet verwerkt wordt. Na de instructie verwerken de kinderen de les op hun eigen niveau via Snappet of op een andere manier, bijvoorbeeld op papier. Wanneer blijkt dat een kind op één (of meer) van de vakgebieden een ander niveau heeft ten opzichte van de groep, is er de mogelijkheid dat zij in een andere groep, of in een ander leerplein instructie krijgt. Zo sluiten we meer aan bij het niveau van het kind. We bespreken dit altijd eerst met de ouders.

Taal en spellingdictees krijgen de kinderen op papier. Vanaf groep 5 werken de kinderen aan Engels.

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode Leskracht. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. Bij Leskracht leren kinderen antwoorden te (onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. Deze 6-wekelijkse projecten hebben de doorgaande leerlijn van alle leerinhouden van Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd.

Vanaf groep 4 werken de kinderen met weektaken. Al vanaf groep 3 krijgen de kinderen de mogelijkheid om een presentatie te geven aan de klas. In groep 5 moet er of een boekbespreking of een spreekbeurt worden gedaan. Vanaf groep 6 moeten de kinderen het allebei doen.

Leerplein 3 bestaat uit de groepen 7 en 8 en wordt op dezelfde manier gewerkt als in leerplein 2. Wat anders is, dat er meer vakken op Snappet worden aangeboden.
Een speciale activiteit in groep 7 is het verkeersexamen. Na de toets ‘Route 8’ (in april) zal groep 8 minder deelnemen aan het leerplein en zich richten op de specifieke groep 8 zaken als kamp, afscheid en musical. Groep 8 heeft groepsgerichte activiteiten voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens de gesprekken tussen ouder, kind en leerkracht aan het begin van het schooljaar wordt de voorlopige schoolkeuze besproken naar aanleiding van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De kinderen van groep 8 brengen zelf (privé) oriënterende bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs. In februari wordt de uiteindelijke schoolkeuze besproken in een gesprek met ouders en kind.

De kinderen werken niet alleen op school. Voor een aantal vakken wordt huiswerk meegegeven, zoals voor spelling, topografie en Engels. Dit wordt aangevuld door huiswerk van taal of rekenen. 

Tweejaarlijks wordt er een bijeenkomst gehouden van de kinderklankbord groep. Dit zijn ongeveer 10 kinderen van de groepen 5 t/m 8 waarmee in gesprek gaan over het onderwijs en alles wat zich in en om de school afspeelt. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons onderwijs steeds weer aan te kunnen passen op de behoeftes van de kinderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het School Ondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven hoe het team omgaat met het ontwikkelperspectief voor de leerlingen die tijdelijk of langdurig op één of meer gebieden opvallen.

We hebben het dan over een leerling die bijvoorbeeld opvalt als resultaat van de methode gebonden toetsen; opvalt door gedrag; op één of meer gebieden extra begeleiding nodig heeft; opvalt als resultaat van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem; opvalt door zeer hoge prestaties; een combinatie van boven genoemde punten vertoont.

De hulp aan deze leerlingen wordt in principe in de groep gegeven. Wij streven er als school naar om de hulp zoveel mogelijk binnen de groep te realiseren, omdat hulp buiten de groep de leerlingen in een uitzonderingspositie kan plaatsen. Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk instructie op maat aan. Dit betekent dat wij streven naar het geven van effectieve instructie. Voor de snelle leerling zal de instructie beknopt zijn, voor leerlingen die meer uitleg nodig hebben betekent dit langere instructie of meer momenten van uitleg. Een goede organisatie van het klassenmanagement is een vereiste om de goede kwaliteit van de instructie te garanderen. Hierbij hoort o.a. een doorgaande lijn voor zelfstandig werken.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven