Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 2411 VM Bodegraven

  • Lezen is leuk, we doen veel aan leesbeleving op school.
  • Quote Kofi Anan
  • Samenwerking met de bibliotheek zodat er elk jaar minstens 80 nieuwe boeken bij komen.
  • Duidelijke schoolafspraken via de KiVa regels.
  • Ieder kind wordt gezien. Hiervoor hebben we twee talentcoaches die de kinderen helpen ontdekken waar hun talenten liggen.

Het team

Toelichting van de school

Jan Folsche is al jaren de vakleerkracht gym in Bodegraven en omstreken. Hij verzorgt voor de meeste groepen één keer per week de gymles.

Joëlle in 't Hout is een enthousiaste startende leerkracht die ook afgestudeerd is op het geven van drama. Zij weet op een leuke en speelse manier kinderen via drama te inspireren om hun talenten in te zetten ook als iets moeilijk is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Da Costaschool is een school van PCPO "De Vier Windstreken". Samen met andere stichtingen hebben zij een eigen vervangingspool waarop de directie een beroep kan doen bij ziekte van de leerkracht.

Dit jaar hebben wij echter voor elke groep een extra dag beschikking over de inzet van een leerkracht. Hierdoor kunnen de eigen leerkrachten elkaar in eerste instantie vervangen. Daarna zijn er intern nog mogelijkheden en dan pas wordt er een beroep gedaan op de pool.

Mocht er echt geen vervanging zijn en kan de directie ook niet voor de groep dan worden de kinderen verdeeld en in uiterste noodzaak naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze school wordt les gegeven met behulp van moderne didactische lesmethoden. Regelmatig worden de lesmaterialen vernieuwd en vervangen. Belangrijk is dat het materiaal ruimte biedt aan kinderen die verdiepend werk aankunnen of die extra oefenstof nodig hebben.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Da Costaschool werken wij in groepen. De kinderen worden verdeeld in groep 1 tm 8.

De kinderen zijn standaard in hun eigen groep. Als de instructie in een andere groep meer passend is bij hun niveau, gaan kinderen op bepaalde momenten naar een andere groep of krijgen extra ondersteuning of uitdaging in het RT-lokaal. Dit wordt in overleg ingezet. Bij ons staat een sfeer van veiligheid en geborgenheid voorop. Hierdoor krijgt een kind zelfvertrouwen waardoor het nieuwsgierig wordt naar de wereld om hem of haar heen.

De ontwikkeling van het kind wordt door de leerkrachten nauwlettend gevolgd om te kijken hoe wij kunnen zorgen dat het kind een stap verder kan maken in zijn/haar ontwikkeling.In groep 1 & 1/2 ligt de nadruk op ontdekkend leren. Door een zeer breed aanbod kunnen de kinderen voor activiteiten kiezen die hen interesseert.  

In groep 3 gaat veel aandacht naar het leren lezen en rekenen. Er is natuurlijk ook tijd om te spelen. De toetsen van de lees- en rekenmethode worden waar nodig voorafgaand afgenomen, zodat het aanbod kan worden afgestemd op wat het kind nodig heeft.  Spel is een belangrijke factor: het leren van allerhande vaardigheden zit in spel verweven.

In groep 1 en 2 staat een thema centraal zoals een seizoen of een onderwerp dat bij de kinderen leeft. In de groep zijn een aantal speelhoeken, zoals een huishoek en een bouwhoek, waar kinderen spelenderwijs ervaringen opdoen. Ook is er in iedere klas een wisselhoek waarin steeds een ander onderwerp centraal staat waar de kinderen op dat moment in geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld een winkel, kapper, dokter, fietsenmaker, restaurant, etc. Materialen die uitnodigen tot (vormen van) lezen, schrijven en rekenen worden door de leerkracht hierbij bewust ingezet. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen al jong spelenderwijs in aanraking komen met letters en cijfers. De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij het inrichten van de hoek en het meebrengen van de benodigde spullen. 

In groep 3 wordt veelal klassikaal instructie (basisstof) gegeven en kunnen de kinderen met behulp van een dagtaak kiezen in welke volgorde zij de lesstof verwerken tijdens het zelfstandig werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van het kind. De belangrijkste activiteit in groep 3 is het aanleren van de basisstof van lezen, schrijven, taal en rekenen. In deze groep wordt voortgebouwd op de ontwikkeling van de kinderen. 

In Groep 4 ligt de nadruk vooral bij de basisstof van lezen, schrijven, taal en lezen.In de loop van het jaar leren de kinderen om te gaan met meerdaagse taken. Vanaf groep 5 wordt er begonnen met het werken met weektaken.

Vanaf groep 5 werken de kinderen met Snappet. Dit is een ICT-toepassing waarbij de leerstof middels een persoonsgebonden tablet verwerkt wordt. De kinderen krijgen les in de eigen groep. Na de instructie verwerken de kinderen de les op hun eigen niveau via Snappet of op een andere manier. Zo sluiten wij meer aan bij het niveau van het kind. Verder breidt vanaf groep 5 het aantal vakken op het rooster zich uit. Naast de basisvakken: rekenen, taal, lezen en schrijven zijn aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels de nieuwe vakken waarmee de kinderen kennis maken. Voor wereldoriëntatie maken wij gebruik van de methode Leskracht. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. Bij Leskracht leren kinderen antwoorden te (onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. Deze 6-wekelijkse projecten hebben de doorgaande leerlijn van alle leerinhouden van Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd. Er kan aan ouders gevraagd worden om de tafels (nogmaals) thuis te oefenen. Indien nodig en in overleg, wordt per kind bekeken of extra huiswerk nodig is.

Een speciale activiteit in groep 7 is het verkeersexamen welke vaak in het voorjaar wordt afgenomen. Groep 8 heeft groepsgerichte activiteiten voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens de gesprekken tussen ouder, kind en leerkracht aan het begin van het schooljaar wordt de voorlopige schoolkeuze besproken naar aanleiding van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen zijn standaard in hun eigen groep. Als de instructie in een andere groep meer passend is bij hun niveau, gaan kinderen op bepaalde momenten naar een andere groep. Dit wordt altijd in overleg ingezet. Binnen de leerpleinen wordt samengewerkt. Samenwerking tussen de leerpleinen is eveneens mogelijk.

Leerplein 2 bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. Vanaf groep 5 werken de kinderen, onder andere bij rekenen en spelling, met Snappet. Dit is een ICT-toepassing waarbij de leerstof door middel van een tablet verwerkt wordt. Na de instructie verwerken de kinderen de les op hun eigen niveau via Snappet of op een andere manier, bijvoorbeeld op papier. Wanneer blijkt dat een kind op één (of meer) van de vakgebieden een ander niveau heeft ten opzichte van de groep, is er de mogelijkheid dat zij in een andere groep, of in een ander leerplein instructie krijgt. Zo sluiten we meer aan bij het niveau van het kind. We bespreken dit altijd eerst met de ouders.

Taal en spellingdictees krijgen de kinderen op papier. Vanaf groep 5 werken de kinderen aan Engels.

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode Leskracht. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. Bij Leskracht leren kinderen antwoorden te (onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. Deze 6-wekelijkse projecten hebben de doorgaande leerlijn van alle leerinhouden van Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd.

Vanaf groep 4 werken de kinderen met weektaken. Al vanaf groep 3 krijgen de kinderen de mogelijkheid om een presentatie te geven aan de klas. In groep 5 moet er of een boekbespreking of een spreekbeurt worden gedaan. Vanaf groep 6 moeten de kinderen het allebei doen.

Leerplein 3 bestaat uit de groepen 7 en 8 en wordt op dezelfde manier gewerkt als in leerplein 2. Wat anders is, dat er meer vakken op Snappet worden aangeboden.
Een speciale activiteit in groep 7 is het verkeersexamen. Na de toets ‘Route 8’ (in april) zal groep 8 minder deelnemen aan het leerplein en zich richten op de specifieke groep 8 zaken als kamp, afscheid en musical. Groep 8 heeft groepsgerichte activiteiten voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens de gesprekken tussen ouder, kind en leerkracht aan het begin van het schooljaar wordt de voorlopige schoolkeuze besproken naar aanleiding van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De kinderen van groep 8 brengen zelf (privé) oriënterende bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs. In februari wordt de uiteindelijke schoolkeuze besproken in een gesprek met ouders en kind.

De kinderen werken niet alleen op school. Voor een aantal vakken wordt huiswerk meegegeven, zoals voor spelling, topografie en Engels. Dit wordt aangevuld door huiswerk van taal of rekenen. 

Tweejaarlijks wordt er een bijeenkomst gehouden van de kinderklankbord groep. Dit zijn ongeveer 10 kinderen van de groepen 5 t/m 8 waarmee in gesprek gaan over het onderwijs en alles wat zich in en om de school afspeelt. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons onderwijs steeds weer aan te kunnen passen op de behoeftes van de kinderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het School Ondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven hoe het team omgaat met het ontwikkelperspectief voor de leerlingen die tijdelijk of langdurig op één of meer gebieden opvallen.

We hebben het dan over een leerling die bijvoorbeeld opvalt als resultaat van de methode gebonden toetsen; opvalt door gedrag; op één of meer gebieden extra begeleiding nodig heeft; opvalt als resultaat van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem; opvalt door zeer hoge prestaties; een combinatie van boven genoemde punten vertoont.

De hulp aan deze leerlingen wordt in principe in de groep gegeven. Wij streven er als school naar om de hulp zoveel mogelijk binnen de groep te realiseren, omdat hulp buiten de groep de leerlingen in een uitzonderingspositie kan plaatsen. Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk instructie op maat aan. Dit betekent dat wij streven naar het geven van effectieve instructie. Voor de snelle leerling zal de instructie beknopt zijn, voor leerlingen die meer uitleg nodig hebben betekent dit langere instructie of meer momenten van uitleg. Een goede organisatie van het klassenmanagement is een vereiste om de goede kwaliteit van de instructie te garanderen. Hierbij hoort o.a. een doorgaande lijn voor zelfstandig werken.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE is erop gericht om de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind zoveel mogelijk te benutten. Op dit gebied werken de peuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en de basisscholen in Bodegraven nauw samen. Wij gebruiken zowel op de peuterspeelzaal als op de basisschool de prentenboeken van ‘Ik ben Bas’.

Daarnaast wordt er op de peuterspeelzaal in ons gebouw gewerkt met het taalstimuleringsprogramma ‘Puk en Ko’. Op de Da Costaschool sluiten wij aan met 'Ik ben Bas, een VVE-programma. Zodoende is er een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. De peuterspeelzaal en kinderdagverblijven gebruiken voor de overdracht formulieren. De leidsters vullen hierop de ontwikkeling van de peuters in om zo de ontwikkelingslijn op de basisschool voort te kunnen zetten. Daarnaast is er regelmatig een gezamenlijke bijeenkomst van peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten van de kleutergroepen.

Terug naar boven