Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 2411 VM Bodegraven

Schoolfoto van Da Costaschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op onze website!

Van hieruit kunt u gaan ontdekken wie wij zijn en wat we doen.

Wij zijn een school een waarin de ontwikkeling van kinderen, het welzijn, samen optrekken en plezier maken centraal staan. Waar enthousiaste leerkrachten hun onderwijsaanbod afstemmen op wat kinderen nodig hebben en waar ouders onze partners zijn in de ontwikkeling van kinderen.

Als u meer wilt weten, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met ons.

Graag tot ziens! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Veilige sfeer
  • Op onze school word je gezien
  • Onderzoekend leren
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal jaren is ons leerlingenaantal gedaald. Dit is nu echter niet meer het geval. 

We hebben er recent voor gekozen om actief te vertellen wie we zijn, waar we voor staan en wat we belangrijk vinden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we ons leerlingenaantal nu juist weer zien groeien.

Aanmelding en toelating
Bij de aanmelding en toelating van leerlingen gelden de volgende regels:
- Wij verlangen van ouders dat zij verklaren de visie en uitgangspunten van de school te onderschrijven.
- Wij hanteren een maximale, gemiddelde grootte van circa 25 leerlingen per jaargroep. Aan de hand hiervan worden de beschikbare kindplaatsen bepaald.
- Indien uw kind een ouder broertje of zusje heeft op onze school op het moment dat het aangemelde kind vier jaar wordt, heeft uw kind voorrang bij aanmelding.
- U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar. Dit doet u met ons aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze website.
- Het aantal beschikbare kindplaatsen per jaargroep vindt u op onze website en onze jaarlijkse schoolgids.
- Binnen 6 weken na afloop van de aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen of niet.
- De aanmelding van uw kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 2 jaar bereikt.
- Wij beoordelen of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan de directeur de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Hierbij denken wij aan gegevens van artsen, de GGD, kinderopvang en (indien van toepassing) de vorige school.
Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschools opvang is uitbesteed aan Junis Kinderopvang. Ook de vrije dagen en schoolvakanties worden, in overleg met de ouders die hiervan gebruik maken, door Junis Kinderopvang opgevangen. 

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door een overblijfcoördinator met behulp van overblijfouders. TSO-coördinatoren: Sigrid Stegeman en Sindy de Wit. E-mail: tso.dacostaschool@d4w.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven