Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 2411 VM Bodegraven

  • Lezen is leuk, we doen veel aan leesbeleving op school.
  • Quote Kofi Anan
  • Samenwerking met de bibliotheek zodat er elk jaar minstens 80 nieuwe boeken bij komen.
  • Duidelijke schoolafspraken via de KiVa regels.
  • Ieder kind wordt gezien. Hiervoor hebben we twee talentcoaches die de kinderen helpen ontdekken waar hun talenten liggen.

In het kort

Toelichting van de school

voor IEDER kind een RIJKE toekomst - Waarom kiest u voor de Da Costaschool:

Wij zijn een christelijke school waar iedereen welkom is.
Wij vinden lezen erg belangrijk en besteden daar veel aandacht aan.
Wij zijn een school waarbij IEDER kind gezien wordt, er zijn twee talentcoaches op school.
Als ouder zien wij u als partner bij het leerproces van uw kind.
Wij gebruiken activerende werkvormen zodat ieder kind met plezier de les volgt. 
Wij geven de lessen volgens EDI een effectieve directe instructivorm
We besteden veel aandacht aan sociale emotionele ontwikkeling (KIVA, Drama)

Hartelijk welkom voor een rondleiding!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Veiligheid
  • Veelzijdigheid
  • Ontwikkeling
  • Duidelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal jaren is ons leerlingenaantal gedaald. Dit is nu echter niet meer het geval. 

We hebben als school gekozen om ons onderwijs in te richten zodat kinderen optimaal gestimuleerd worden tot leren. Dit doen we via EDI, een vorm van interactief lesgeven waarbij leerlingen continu aan het denken worden gezet en de leerkracht voortdurend controleert op begrip om de les te kunnen afstemmen op de leerlingen.

Bij deze vorm van lesgeven voelen de kinderen zich thuis op onze school en hebben we tevreden ouders die andere ouders adviseren om onze school te kiezen. We hebben nu zeven groepen en willen groeien tot maximaal 8 groepen, zodat we de kwaliteit die we nu hebben kunnen blijven bieden.

Aanmelding en toelating
Bij de aanmelding en toelating van leerlingen gelden de volgende regels:
- Wij verlangen van ouders dat zij verklaren de visie en uitgangspunten van de school te onderschrijven.
- Wij hanteren een maximale, gemiddelde grootte van circa 25 leerlingen per jaargroep. Aan de hand hiervan worden de beschikbare kindplaatsen bepaald.
- Indien uw kind een ouder broertje of zusje heeft op onze school op het moment dat het aangemelde kind vier jaar wordt, heeft uw kind voorrang bij aanmelding.
- U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar. Dit doet u met ons aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze website.
- Het aantal beschikbare kindplaatsen per jaargroep vindt u op onze website en onze jaarlijkse schoolgids.
- Binnen 6 weken na afloop van de aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen of niet.
- De aanmelding van uw kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 2 jaar bereikt.
- Wij beoordelen of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan de directeur de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Hierbij denken wij aan gegevens van artsen, de GGD, kinderopvang en (indien van toepassing) de vorige school.
Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschools opvang is uitbesteed aan Quadrant Kindercentra (aanwezig in het gebouw) en Junis Kinderopvang. Ook de vrije dagen en schoolvakanties worden, in overleg met de ouders die hiervan gebruik maken, door de kinderopvangcentra opgevangen. 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Interne contact-/vertrouwenspersoon en externe vertrouwenspersoon

Binnen onze school werken we met interne contact-/vertrouwenspersonen. Deze personen zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede als contact met de leerkracht/IB-er/MT-er/directeur geen gewenst resultaat heeft. 

De interne contact-/vertrouwenspersonen op onze school zijn wij: Nelleke van Dixhoorn en Nando Norbart.

Voor de kinderen:
Jaarlijks komen wij als vertrouwenspersoon bij groep 3 t/m 8 in de klas om ons voor te stellen.
In de gang hangt een brievenbus, waar kinderen een briefje in kunnen doen, als ze met ons willen praten. In principe bespreken de kinderen alle problemen gewoon met ouders of leerkrachten. 'Soms gebeurt er op school of thuis iets, dat je niet fijn vindt, maar aan niemand durft te vertellen. Misschien word je gepest of heb je ergens veel verdriet van.' Voor deze problemen kunnen ze een briefje in de brievenbus doen. Eén van ons gaat dan met het kind in gesprek. De kinderen hebben ook een foldertje gekregen. Hierin staat o.a. ook het nummer van de kindertelefoon.

Voor de ouders:
Wij zijn er als contactpersoon voor de ouders. Wij volgen de klachtenregeling van D4W. Deze kunt u terugvinden op https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
Hierin staat o.a. dat u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen zoals de IB-er/MT-er moet richten, wanneer er iets speelt waarin u zich niet kunt vinden. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie. Naast de interne contactpersoon kunt u ook kiezen voor het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht.
De externe vertrouwenspersoon van de Da Costaschool is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: tel: 088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Terug naar boven