Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 2411 VM Bodegraven

Schoolfoto van Da Costaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het advies van de school komt tot stand door gesprekken tussen de huidige leerkracht, ouders en de leerling zelf.

Voor een goede verwijzing maken we gebruik van observaties en toetsgegevens uit ons leerlingvolgsysteem van CITO. 

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. De ROUTE 8 eindtoets geeft een second opinion voor het gegeven schooladvies.

De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om vast te stellen waar we goed in zijn en te kijken waar kansen liggen voor verbetering.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Da Costaschool evalueren we tweejaarlijks de gegevens uit de observaties (groepen 1 & 2) en de resultaten van de Cito-toetsen (groep 3 t/m 8). Dit doen we op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau. Naar aanleiding van deze evaluatie worden doelen opgesteld voor de daarop volgende periode. We gaan uit van hoge verwachtingen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.

De vorderingen van onze leerlingen worden bijgehouden door middel van een portfolio, wat twee keer per jaar wordt meegegeven. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven