Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 2411 VM Bodegraven

  • Lezen is leuk, we doen veel aan leesbeleving op school.
  • Quote Kofi Anan
  • Samenwerking met de bibliotheek zodat er elk jaar minstens 80 nieuwe boeken bij komen.
  • Duidelijke schoolafspraken via de KiVa regels.
  • Ieder kind wordt gezien. Hiervoor hebben we twee talentcoaches die de kinderen helpen ontdekken waar hun talenten liggen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het advies van de school komt tot stand door gesprekken tussen de huidige leerkracht, ouders en de leerling zelf.

Voor een goede verwijzing maken we gebruik van observaties en toetsgegevens uit ons leerlingvolgsysteem van CITO. 

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. De ROUTE 8 eindtoets geeft een second opinion voor het gegeven schooladvies.

De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om vast te stellen waar we goed in zijn en te kijken waar kansen liggen voor verbetering.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Da Costaschool evalueren we de opbrengsten op korte- middellange en lange termijn. Hierbij hebben we in de jaarplanning de tijden van evalueren gezet.

Wekelijks spreken de duo-collega's de resultaten van de gegeven lessen van de afgelopen week. Hiervoor hebben de leerkrachten wekelijks op woensdag een uur duo overleg in de middag. Op de ochtend staan ze beide voor de groep om de gegevens bij de leerlingen d.m.v. kindgesprekken op te halen en gegevens te analyseren die via de methoden komen. In het duo overleg wordt dan de weekplanning voor de week erna vastgesteld.

Op middellange termijn zijn er na elke 8 weken gesprekken met de IB-ers. Hier worden de blokplanningen en de opbrengsten besproken.

Op lange termijn evalueren we tweejaarlijks de gegevens uit de observaties (groepen 1 & 2) en de resultaten van de Cito-toetsen (groep 3 t/m 8). Dit doen we op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau. Naar aanleiding van deze evaluatie worden doelen opgesteld voor de daarop volgende periode. We gaan uit van hoge verwachtingen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). De leerlingen ontvangen vanaf groep 7 de nodige informatie over de verschillende schooltypes. Indien mogelijk bezoeken wij ook een school voor VO met de kinderen.  Wij raden u aan met uw kind de open dagen en informatieavonden te bezoeken om zo, samen met ons, een goede keuze te kunnen maken.

Bij de keuze voor het VO spelen de toetsen die in de groepen worden afgenomen, een adviserende rol. Met name die vanaf groep 6. Deze toetsen geven de schoolvorderingen weer. Het toetsen gebeurt in de klas onder leiding van de leerkracht zelf. De eindtoets basisonderwijs Route 8 in groep 8 is ondersteunend aan het advies van de school. Deze wordt in april gehouden. 

In groep 7, wordt het eerste gesprek met de ouders gevoerd over het voortgezet onderwijs, gerelateerd aan het niveau van de leerling. In groep 8 wordt met de ouders én de leerling in het begin van het schooljaar over de voorlopige schoolkeuze gesproken. Uitgangspunten voor die keuze zijn o.a. gedrag en inzet, gegevens van de voorgaande jaren uit het LVS, gegevens van de toetsen en de motivatie van de leerling voor zijn of haar keuze. In januari/februari bespreken wij de definitieve schoolkeuze voor het VO. De school verzorgt de aanmelding die voor 1 maart gedaan moet zijn. Door de VO scholen worden wij gedurende de gehele schoolperiode van uw kind op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Op deze wijze kunnen wij ook toetsen of de door ons geadviseerde school de juiste keuze is geweest. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven