Basisschool De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

  • Schoolfoto van Basisschool De Bussel
  • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Bussel
  • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
  • Schoolfoto van Basisschool De Bussel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen en is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets geeft tevens inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie bij het bepalen van een kwaliteitsoordeel van een school. Als school ‘verantwoorden’ we hiermee onze eindopbrengsten.

Het gemiddelde groepsresultaat van de leerlingen in groep 8 ligt op het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden resultaten gemeten aan de hand van de Cito toetsen en de methode toetsen. Binnen de school zijn er afspraken gemaakt over de vaardigheidsscores die behaald dienen te worden op de Cito toetsen. Als ondergrens hanteren wij het landelijk gemiddelde. Wij vinden het belangrijk om op individueel niveau goed de groei te volgen. De resultaten worden geanalyseerd. De analyses vinden plaats in februari en juni. De analyses worden gedaan op individueel resultaat, groepsresultaat en schoolresultaat. Na de analyses worden plannen van aanpak gemaakt. 

De methode toetsen vormen een belangrijke indicator voor de beheersing van de lesstof per thema of blok. Wij hanteren de norm van minimaal 80% beheersing. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit de terugkoppeling van het Voortgezet Onderwijs kunnen we stellen dat de adviezen vanuit De Bussel overeenkomen met de prestaties van de kinderen op hun vervolgschool. De prestaties van de kinderen passen bij de aanleg. Daarnaast heeft de school oog voor de motivatie en werkhouding van het kind om slagen in het Voortgezet Onderwijs te optimaliseren

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier leest u over de waardering voor de school vanuit de inspectie. De punten lager dan 3 in het rapport uit 2014 zijn actiepunten geweest in het schooljaar 2014-2015 en schooljaar 2015-2016. De school scoort goed op de leerlingresultaten in het schooljaar 2018-2019 en zelfs boven het landelijk gemiddelde. 

Terug naar boven