Kindcentrum De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 bestaat ons team uit 8 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten, 9 pedagogisch medewerkers, een kwaliteitscoördinator, een directeur, een teamcoördinator opvang, een conciërge, een managementassistent en 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

  • Stichting Talent voor opvang en onderwijs maakt gebruik van een regionale vervangingspool. Bij afwezigheid van een leerkracht wordt getracht vanuit deze pool een vervangende leerkracht in te zetten.
  • Soms is het mogelijk dat een eigen leerkracht extra werkt of tijdelijk zijn of haar werkdagen uitbreidt. 
  • Slechts wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, wordt ouders gevraagd hun kind zelf op te vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs gaat uit van passende instructies. De leerlingen krijgen in hun jaargroep de instructies voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Voor de verwerking van de lesstof maken de leerlingen gebruik van het stilte lokaal of het Leerplein. Op het Leerplein kunnen kinderen overleggen, elkaar helpen en hulp vragen aan de leerkracht of onderwijsassistent. In het stiltelokaal is het de bedoeling dat kinderen in alle rust zelfstandig aan het werk zijn, zonder afgeleid of gestoord te worden. Vanaf leerjaar 4 verwerken de leerlingen de lesstof in Snappet. Wij hanteren een duidelijke structuur en afspraken in de school, zodat voor alle leerlingen helder is wat er van hen wordt verwacht en wat zij van ons mogen verwachten. 

Vanaf de eerste schooldag worden de leerlingen betrokken bij hun eigen onderwijs en wordt de mate waarin zij daarin eigen keuzes kunnen maken en zelfstandig kunnen opereren steeds verder uitgebouwd. Uiteraard blijven we daarbij goed naar ieder kind kijken en de ondersteuning bieden die nodig is. In ons onderwijs draait het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om persoonsvorming en burgerschap. Daarbij streven wij naar een optimale doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs, waarbij alle leerlingen doorstromen naar het niveau dat bij hen past.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
De onderwijstijd in leerjaar 1 en 2 wordt besteed aan reken- en taalactiviteiten, spel en beweging, muziek en creatieve vorming. Activiteiten worden aangeboden in een grote kring (klassikaal), een kleine kring of kleine (instructie) groepjes. In de verschillende hoeken spelen en leren de leerlingen door middel van thematisch spel en constructie activiteiten, samen of individueel. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. De lessen zijn samengesteld uit onderdelen van de methode 'Kleuterplein.'

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De kernvakken lezen, taal, spelling en rekenen komen dagelijks aan de orde, waarbij aan de hand van een lesmethode wordt gewerkt aan het bereiken van doelen en referentieniveaus. De wereldoriënterende en de creatieve vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, handvaardigheid, muziek, presenteren en ICT) worden via IPC aangeboden. 

IPC staat voor International Primary Curriculum. IPC is een werkwijze geënt op de 21e-eeuwse vaardigheden. De 21e-eeuwse vaardigheden  zijn bijvoorbeeld; ICT-(basis)vaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, communiceren en samenwerken.

Het Leerplein 5 t/m 8 werkt groepsdoorbrekend aan hetzelfde thema. Het Leerplein 1 t/m 4 maakt een combinatie van de IPC thema's en de thema´s van de methode 'Kleuterplein, maar werkt samen aan hetzelfde thema. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is een schoolspecifiek ondersteuningsplan 2019-2023 waarin beschreven wordt hoe de ondersteuning op de Bussel is georganiseerd. Dit document is op de website van de school te raadplegen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven