Kindcentrum De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 bestaat ons team uit 8 leerkrachten, 6 onderwijsassistenten, 9 pedagogisch medewerkers, een kwaliteitscoördinator, een directeur, een teamcoördinator opvang, een conciërge, een administratief medewerker en een managementassistent en 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt voor dat een leerkracht door ziekte of om een andere reden niet voor de klas kan staan. Gelukkig kunnen we op die momenten gebruik maken van een invalpool. Indien er een invaller beschikbaar is, zal deze de leerkracht vervangen. Het komt echter ook voor dat er geen invalkrachtenvrij zijn. We bedenken dan een interne oplossing. Bijvoorbeeld door een parttime leerkracht (die de bewuste dag vrij is) in deze groep in te laten vallen. Alleen in geval van uiterste nood zal een groep naar huis gestuurd worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs gaat uit van passende instructies. De leerlingen krijgen in hun eigen leerjaar instructies voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Voor de verwerking van de lesstof maken de leerlingen gebruik van het Leerplein. Op het Leerplein zijn onderwijsassistenten aanwezig om kinderen te stimuleren, hulp te bieden en toezicht te houden. Vanaf leerjaar 4 verwerken de leerlingen de lesstof in Snappet. Wij hanteren een duidelijke structuur en afspraken in de school, zodat voor alle leerlingen helder is wat er van hen wordt verwacht en wat zij van ons mogen verwachten. 

Vanaf de eerste schooldag worden de leerlingen betrokken bij hun eigen onderwijs en wordt de mate waarin zij daarin eigen keuzes kunnen maken en zelfstandig kunnen opereren steeds verder uitgebouwd. Uiteraard blijven we daarbij goed naar ieder kind kijken en de ondersteuning bieden die nodig is. In ons onderwijs draait het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om persoonsvorming en burgerschap. Daarbij streven wij naar een optimale doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs, waarbij alle leerlingen doorstromen naar het niveau dat bij hen past.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De onderwijstijd in leerjaar 1 en 2 wordt besteed aan spel en beweging, muziek, creatieve vorming en taal- en rekenactiviteiten. Groepsactiviteiten worden aangeboden in een grote kring (klassikaal). In de verschillende hoeken spelen en leren de leerlingen door middel van thematisch spel en constructie activiteiten, samen of individueel. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. De taal- en rekenactiviteiten worden (ook) aangeboden in de kleine kring en zijn samengesteld uit onderdelen van de methode 'Kleuterplein en Semsom.'

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De kernvakken lezen, taal, spelling en rekenen komen dagelijks aan de orde, waarbij aan de hand van lesmethodes wordt gewerkt aan het bereiken van doelen en referentieniveaus. De wereldoriënterende en de creatieve vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, handvaardigheid, muziek, presenteren en ICT) worden in de groepen 5 t/m 8 via de methode Blink thematisch aangeboden. 

Het gehele kindcentrum werkt aan hetzelfde thema. Het team van het kindcentrum heeft met elkaar voorafgaand aan het nieuwe schooljaar met elkaar de thema’s bepaald. De thema’s zijn passend bij de verschillende leeftijden van de kinderen en aan te passen aan de beleving van de kinderen. De opening en sluiting van het team wordt met het gehele kindcentrum gedaan. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een Perspectief Op School (POS) geschreven en is er een ondersteuningsplan waarin beschreven staat hoe de ondersteuning op kindcentrum de Bussel is georganiseerd. Dit document is op de website van het kindcentrum te raadplegen. Ons onderwijs en onze opvang worden zodanig ingericht dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. De kwaliteitszorg wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen met behulp van een leerlingvolgsysteem waaruit de vorderingen in ontwikkelfases, kennis en vaardigheden blijken van de kinderen, de ontwikkelingsfase, het leerjaar en de school. Ons leerlingvolgsysteem bevat toetsen en observatie instrumenten die de ontwikkelfases, de kennis en vaardigheden van de kinderen meten in elk geval op het gebied van de ontwikkeling, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen. De opvang maakt gebruik van Konnect kindvolgsysteem en de leerjaren 1 t/m 8 van het IEP leerlingvolgsysteem.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren stonden in het Nationaal Programma Onderwijs (o.a.) de begrippen leerachterstand en leervertraging centraal. Wij vinden die begrippen niet passend en niet helpend. We vertrouwen erop dat onze leerlingen (en onze leraren) veerkracht tonen en dat er sprake zal zijn van natuurlijk herstel, en dat wij daarbij extra ondersteuning, extra begeleiding en extra impulsen geven en/of organiseren. Onze leerlingen hebben ontwikkelkansen en ontwikkeltijd nodig. De kerngedachte is, dat we daarbij niet zozeer willen denken in termen van leerachterstanden wegwerken als wel in termen van ontwikkeling - en groei stimuleren. Waar nodig willen wij de kinderen die meer leertijd nodig hebben ook in schooljaar 2023-2024 extra ondersteuning en extra begeleiding bieden onder schooltijd. Wij werken op De Bussel volgens de kernelementen van Mastery Learning.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum De Bussel biedt een warme en vertrouwde omgeving waar kinderen van 0-12 jaar zich al spelende ontwikkelen. Door samen te spelen en samen te werken ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun sociale vaardigheden. Kindcentrum De Bussel biedt opvang aan kinderen van 0-12 jaar.

De KDV groep heeft een fijne huiselijke sfeer waar de jongste kinderen van 0-3 jaar uitgedaagd worden om te spelen en te ontdekken. Voor de kinderen van 2,5 tot 4 jaar heeft kindcentrum De Bussel een speciale peutergroep.  Er zijn diverse momenten waarop peuters en kleuters samen spelen en activiteiten ondernemen vanuit dezelfde thema's. Op deze manier wordt een doorgaande ontwikkelingslijn gerealiseerd voor kinderen vanaf 2,5 jaar, zodat er de kinderen een goede voorbereiding krijgen in de overgang naar het onderwijs op het kindcentrum.

Op de BSO groep komen kinderen uit de hele wijk, van zowel de Bussel als Sint Jozefschool. Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden wij alleen nog BSO contracten aan kinderen van De Bussel. Hier kunnen ze zich heerlijk vermaken voor en na schooltijd. We hebben een BSO groep van 3 tot en met 5 jaar en een BSO groep van 6 tot en met 12 jaar.

Tevens bieden wij ook voorschoolse opvang aan. 

Openingstijden opvang:
Kindcentrum De Bussel is 52 weken per jaar geopend van 7.00-18.30 uur.

De peutergroep (2,5 tot 4 jaar), de kinderen met een peutergroep contract volgen het vakantierooster van het onderwijs. 

Contracten:
We bieden de volgende contracten aan:
Hele dag opvang: 07:00 - 18:30
Halve dag opvang: 07:00 - 12:30 / 12:30 - 18:30
Schooltijden opvang: 08:00 - 14:15 
Peutergroep contract (zonder opvang) 8.30-12.30

"Wij zijn heel erg blij, dat we aan zoveel kinderen uit de buurt een warme en gezellige opvang kunnen bieden, van baby tot aan kinderen van groep 8".

Terug naar boven