Kindcentrum De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen en is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets geeft tevens inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie bij het bepalen van een kwaliteitsoordeel van een school. Als school ‘verantwoorden’ we hiermee onze eindopbrengsten.

Het gemiddelde groepsresultaat van de leerlingen in groep 8 ligt op het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden resultaten gemeten aan de hand van de Cito toetsen en de methode toetsen. Binnen de school zijn er afspraken gemaakt over de vaardigheidsscores die behaald dienen te worden op de Cito toetsen. Als ondergrens hanteren wij het landelijk gemiddelde. Wij vinden het belangrijk om op individueel niveau goed de groei te volgen. De resultaten worden geanalyseerd. De analyses vinden plaats in februari en juni. De analyses worden gedaan op individueel resultaat, groepsresultaat en schoolresultaat. Na de analyses worden plannen van aanpak gemaakt. 

De methode toetsen vormen een belangrijke indicator voor de beheersing van de lesstof per thema of blok. Wij hanteren de norm van minimaal 80% beheersing. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit de terugkoppeling van het Voortgezet Onderwijs kunnen we stellen dat de adviezen vanuit kindcentrum De Bussel overeenkomen met de prestaties van de kinderen op hun vervolgschool. De prestaties van de kinderen passen bij de aanleg. Daarnaast heeft het onderwijs oog voor de motivatie en werkhouding van het kind om het slagen in het Voortgezet Onderwijs te optimaliseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier leest u over de waardering voor de school vanuit de inspectie. De punten lager dan 3 in het rapport uit 2014 zijn actiepunten geweest in het schooljaar 2014-2015 en schooljaar 2015-2016. De school scoort goed op de leerlingresultaten in het schooljaar 2018-2019 en zelfs boven het landelijk gemiddelde. 

Terug naar boven