Kindcentrum De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
 • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
 • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen en is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets geeft tevens inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie bij het bepalen van een kwaliteitsoordeel van een school. Als school ‘verantwoorden’ we hiermee onze eindopbrengsten.

Het gemiddelde groepsresultaat van de leerlingen in groep 8 ligt op het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden resultaten gemeten aan de hand van de IEP toetsen en de methode toetsen Als ondergrens hanteren wij het landelijk gemiddelde. Wij vinden het belangrijk om op individueel niveau de groei te volgen. De resultaten worden geanalyseerd. De analyses vinden plaats in februari en juni. De analyses worden gedaan op individueel resultaat, groepsresultaat en schoolresultaat. Na de analyses worden plannen van aanpak gemaakt. 

Wij streven naar 100% uitstroom op 1F niveau op alle vakgebieden. Voor rekenen, taal en lezen streven we naar 65% uitstroom op 2F/1S niveau. De methode toetsen vormen een belangrijke indicator voor de beheersing van de lesstof per thema of blok. Wij hanteren de norm van minimaal 80% beheersing. 

Tevens zoeken we continu naar een balans tussen formatief en summatief toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit de terugkoppeling van het Voortgezet Onderwijs kunnen we stellen dat de adviezen vanuit kindcentrum De Bussel overeenkomen met de prestaties van de kinderen op hun vervolgschool. De prestaties van de kinderen passen bij de aanleg. Daarnaast heeft het onderwijs oog voor de motivatie en werkhouding van het kind om het slagen in het Voortgezet Onderwijs te optimaliseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op kindcentrum De Bussel wordt gewerkt met het programma van De Vreedzame School in het onderwijs en De Vreedzame BSO in de opvang. Het ondersteunt ons een gemeenschap te vormen waarin we de kinderen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor ons kindcentrum en de samenleving.

Het hart- en handeninstrumenten van IEP-leerlingvolgsysteem gebruiken we als volginstrument waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:sociaal-emotionele ontwikkeling,leeraanpak,creatief vermogen. De resultaten op deze instrumenten tonen we via spindiagrammen die weergeven in welke mate een leerling vindt dat bepaalde aspecten op hem van toepassing is. Dit beeld, in combinatie met het beeld van de leerkracht en zijn ouder(s)/verzorger(s) geeft een leerling Inzicht in zijn Eigen Profiel (IEP).Vanuit de wet Veilgheid op School zijn we als basisschool verplicht om sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8. Daarvoor hebben wij een koppeling met Vensters van de PO-raad.

Wij vinden het belangrijk, dat:

 • kinderen met plezier naar school en de opvang gaan
 • kinderen leren binnen een veilig klimaat waarin respect en begrip voor de ander de kern vormt
 • kinderen vaardigheden aangeleerd krijgen die zij in de toekomst nodig hebben, een onderzoekende houding ontwikkelen, samen kunnen werken en hun talenten kunnen benutten
 • er goed en regelmatig contact is tussen ouders en het team van het kindcentrum 

Op kindcentrum De Bussel hebben we een gedragsprotocol en een pestprotocol en zijn onze afspraken hiervan ook beschreven in kwaliteitskaarten volgens de Enigma kwaliteitsaanpak. We zien dit als de basis voor het verbeteren en behouden van kwaliteit. We leggen afspraken, evaluatie momenten en borging vast in deze kwaliteitskaarten. Deze documenten zijn in te zien bij de directeur. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Sociaal gedrag
 • Welbevinden
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier leest u over de waardering voor de school vanuit de inspectie. De punten lager dan 3 in het rapport uit 2014 zijn actiepunten geweest in het schooljaar 2014-2015 en schooljaar 2015-2016. De school scoort goed op de leerlingresultaten in het schooljaar 2018-2019 en zelfs boven het landelijk gemiddelde. 

Terug naar boven