Martenaskoalle

Klaas van der Meijstrj 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten zijn voldoende. De percentages behaalde 1F en 2F/1S doelen liggen boven de signaleringswaarde, maar niet allemaal op het landelijk gemiddelde.

Gezien de opbrengsten van dit schooljaar valt er bij het behalen van de streefdoelen nog winst te behalen. Als we kijken naar de voorgaande jaren, valt op dat de resultaten bij begrijpend lezen ruim voldoende zijn, maar bij taalverzorging en rekenen wisselend.

Om nog gerichter interventies te kunnen plegen hebben we besloten om een externe partij in te huren die het team mee gaat nemen in het analyseren van toetsgegevens en hoe hieraan concrete handelingen aan te verbinden. In het verslag onderwijsresultaten staat een uitgebreide analyse van de eindtoets met hieraan gekoppeld de acties

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd d.m.v. een observatiesysteem op basis van de tussendoelen SLO voor gecijferdheid, geletterdheid en motoriek.

In groep 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd door methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen. De methodetoetsen worden conform de methodeaanwijzingen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens wordt er op basis van de hiaten extra lesstof aan de leerling aangeboden. Hierin wordt gedifferentieerd en wordt het aanbod aangepast aan het resultaat van de toets. Er worden methodetoetsen afgenomen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal en vanaf de middenbouw voor wereldoriëntatie.

De methode-onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afgenomen voor de vakgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, technisch lezen (DMT en AVI), spelling, taalverzorging en woordenschat. Ook deze toetsen worden geanalyseerd. De analyse vormt samen met de analyse van de methodetoetsen de basis voor het opstellen van het groepsplan voor de volgende periode.

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bij groep 1 en 2 geobserveerd. Daarnaast wordt één keer per jaar Kanvas voor kleuters ingevuld. Door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 worden één maal per jaar ( november) vragenlijsten ingevuld van Kanvas. Vanaf groep 6 vullen leerlingen ook zelf lijsten in. Voor leerlingen met risicoscores of leerlingen waarbij twijfel is, kunnen eventueel de lijsten 2x per jaar worden ingevuld. Natuurlijk zijn observaties, kind gesprekken en contacten met ouders onmisbaar! Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. Er zijn vier contactmomenten met ouders, waarvan twee facultatief: september(kindgesprekken), februari, april (fac.) en juli.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen en worden de leerresultaten opgeslagen in ons onderwijsvolgsysteem. We proberen kansrijk te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Naast de score, welke we mee moeten nemen in de verwijzing, kijken we ook naar het kind. Hier kunt u denken aan: motivatie, inzet etc. Op basis hier van komen we tot een wel overwogen advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Martenaskoalle zit in het basisarrangement. Om de vier jaar bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Tussentijds volgt de onderwijsinspectie de opbrengsten van de toetsen en jaarlijks ontvangen zij van ons de benodigde plannen en documenten.

Terug naar boven