Martenaskoalle

Klaas van der Meijstrj 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd d.m.v. een observatiesysteem op basis van de tussendoelen voor gecijferdheid, geletterdheid en motoriek.

In groep 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd door methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen. De methodetoetsen worden conform de methodeaanwijzingen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens wordt er op basis van de hiaten extra lesstof aan de leerling aangeboden. Hierin wordt gedifferentieerd en wordt het aanbod aangepast aan het resultaat van de toets. Er worden methodetoetsen afgenomen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal en vanaf de middenbouw voor wereldoriëntatie.

De methode-onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afgenomen voor de vakgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, technisch lezen (DMT en AVI), spelling, taalverzorging en woordenschat. Ook deze toetsen worden geanalyseerd. De analyse vormt samen met de analyse van de methodetoetsen de basis voor het opstellen van het groepsplan voor de volgende periode.

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bij groep 1 en 2 geobserveerd. Daarnaast wordt één keer per jaar Kanvas voor kleuters ingevuld. Door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 worden één maal per jaar ( november) vragenlijsten ingevuld van Kanvas. Vanaf groep 6 vullen leerlingen ook zelf lijsten in. Voor leerlingen met risicoscores of leerlingen waarbij twijfel is, kunnen eventueel de lijsten 2x per jaar worden ingevuld. Natuurlijk zijn observaties, kind gesprekken en contacten met ouders onmisbaar! Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. Er zijn vier contactmomenten met ouders, waarvan twee facultatief: september(kindgesprekken), februari, april (fac.) en juli.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen en worden de leerresultaten opgeslagen in ons onderwijsvolgsysteem. Onze schooladviezen zijn gebaseerd op de leerresultaten van de laatste 3 schooljaren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Martenaskoalle zit in het basisarrangement. Om de vier jaar bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Tussentijds volgt de onderwijsinspectie de opbrengsten van de toetsen en jaarlijks ontvangen zij van ons de benodigde plannen en documenten.

Terug naar boven