Rooms Katholieke Basisschool St Theresia

Gregoriuslaan 4 3723 KR Bilthoven

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Theresia

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Theresiaschool! We informeren u hier over onze visie op onderwijs, de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk en hoe het werk op onze school is georganiseerd. De naam van onze school zegt iets over onze inspiratie; een levensbeschouwelijke overtuiging die terug te vinden is in de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij kiezen met onze schoolvisie een weg, die de nadruk legt op het met plezier laten leren van kinderen en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Persoonlijke ontwikkeling die veel verder gaat dan alleen de basisvaardigheden die aangeleerd moeten worden. Vertrouwen hebben in de ontwikkeling van kinderen en het blijvend stimuleren van hun zelfvertrouwen zijn voor ons uitgangspunten voor een succesvolle en leuke periode op de basisschool. In samenspraak met de ouders willen wij als team op onze school hieraan bijdragen.

De uitgebreide schoolgids is voor iedere belangstellende te vinden op de eigen website van de school (www.theresiaschool.nl). Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom bij ons op school.

Namens het team,

Gerben Visser

Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Creativiteit
  • Ontplooiing
  • Plezier
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
415
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buiten de reguliere schooltijden is het mogelijk om gebruik te maken van de BSO. Bijvoorbeeld studiedagen, vakanties, etc.

Op de website kunt u de ouderkalender downloaden en printen voor eigen gebruik.

De kinderen van groepen 1 t/m 3 kunnen vanaf 8.15 uur via het kleuterplein naar binnen gaan. De ouders leveren de kinderen bij de buitendeur van hun groep bij de leerkracht af. Om 8.30 uur start de onderwijstijd.  
De kinderen van groepen 4 t/m 8 mogen op het grote plein spelen tot de bel gaat. Vanaf 8.20 uur mogen zij op eigen gelegenheid naar hun klas. De bel gaat om 8.25 uur en wordt er verwacht dat alle kinderen naar hun klassen gaan. Een aantal leerkrachten houdt zicht op het grote plein. Het is niet de bedoeling dat ouders mee de school in gaan, tenzij anders afgesproken. Om 8.30 start de onderwijstijd.  
Bij het ophalen van kinderen na schooltijd worden de kinderen door de ouders op het plein opgewacht. Hiervoor gelden dezelfde plaatsen als bij het brengen van de kinderen.  

Kinderen van groepen 1, 2, 3 en 4 worden bij hun eigen buitendeur door de leerkracht meegegeven aan de ouders.   
De kinderen van groepen 5 t/m 8 komen met de leerkracht naar het grote plein. Ouders kunnen daar de leerkracht nog even kort een vraag stellen of een afspraak maken. 
Groepen 5 en 6 verlaten de school via de brandtrap aan de voorzijde van het gebouw.
Groepen 7 en 8 komen binnen en verlaten de school via de trap bij de achteringang.  

Het kan voorkomen dat ouders kinderen in meerdere groepen hebben, waardoor er op zowel het grote plein als het kleuterplein gewacht zou moeten worden. In dat geval spreken de ouders af met hun kinderen waar ze naartoe moeten komen. Tevens dienen de betreffende leerkrachten hiervan op de hoogte te worden gebracht.  

Te laat komen
Wanneer een kind te laat komt treedt de volgende procedure in werking:
?     Bij de eerste keer krijgt het kind een brief mee voor de ouders. Hier staat het beleid in beschreven. De leerkracht spreekt met het kind. ?     Bij de tweede keer volgt een gesprek tussen de leerkracht en de leerling.       
?     Bij de derde keer te laat komen, krijgen de ouders een brief van de directie.
?     Ook na de vierde en vijfde keer volgt een gesprek tussen leerkracht en leerling.
?     Bij een zesde keer te laat komen wordt leerplicht op de hoogte gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat veel te laat komen kan leiden tot uitval op de middelbare school. Daarnaast is het te laat komen erg storend in het onderwijsproces.  

Pleinbeleid en fietsbeleid  
Vanwege de sociale functie in de wijk en de participanten in het gebouw is het grote plein dagelijks opengesteld tussen 8.00 – 20.00 uur. Een beveiligingsbedrijf opent en sluit de hekken op de aangegeven tijden. Het is niet toegestaan om zich buiten de openingstijden op het plein te bevinden.  
Er zijn veel leerlingen die op de fiets naar school komen. Dit is niet voor alle kinderen noodzakelijk. Het aantal fietsenrekken op het schoolplein is beperkt. Dit willen we graag zo houden om de speelruimte voor de kinderen zo groot mogelijk te houden. Daarom verzoeken we u vriendelijk om uw kind alleen op de fiets naar school te laten komen als dat werkelijk noodzakelijk is. Kinderen die dicht bij school wonen verzoeken we lopend te komen.  
Fietsen dienen bij het hek aan de hand te worden genomen en vervolgens in de daarvoor bestemde fietsenrekken op het schoolplein geplaatst te worden. Vanaf de Gregoriuslaan gerekend zijn de plaatsen bestemd voor groepen 5 en 6. Naast de lokalen 3 en 4 zijn de fietsplekken voor groepen 3 en 4 en achterin/naast het gebouw en op de oprijlaan voor groepen 7 en 8. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op het plein te fietsen. De fietsenstalling op het kleuterplein is bestemd voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 2. Ook op het kleuterplein is fietsen niet toegestaan.     

Eten en drinken  
Het is belangrijk dat alle kinderen ontbijten voordat ze op school komen. Na een goed ontbijt is een tussendoortje voldoende om de ochtend te overbruggen. In de ochtendpauze is er een moment dat de kinderen het tussendoortje eten. We vinden het belangrijk om dit zo gezond mogelijk te houden. U kunt uw kind hiervoor een stuk fruit of groente meegeven en iets te drinken, maar eventueel mag een boterham ook. Snoep en snacks zijn niet toegestaan. Voor de lunchpauze mogen de kinderen ook brood, fruit of groente en drinken meenemen. Als uw kind jarig is dan hebben we het liefst dat er gezond getrakteerd wordt, maar een zoete traktatie is wel toegestaan. In het kader van duurzaamheid vragen wij ouders om drinken mee te geven in her te gebruiken bekers met een afsluitbare dop. De leerkrachten begeleiden het eetmoment. Meestal lukt het eten en drinken in een kwartier tijd. Mocht dit in uitzonderingen niet lukken, dan regelt de leerkracht meer tijd. Ouders worden vriendelijk verzocht niet teveel aan lunch mee te geven.

Tussenschoolse opvang  
Bijna alle leerlingen blijven tussen de middag over op school. Tijdens de overblijftijd eten ze met hun eigen groep in de klas onder begeleiding van de leerkracht en spelen vervolgens buiten onder begeleiding van overblijfouders en inhuurpersoneel (BSO). De kosten van de overblijf zijn per kind  € 0,50 per kind per dag. Wanneer het kind overblijft, zijn deze kosten verplicht en daarmee niet te verwarren met de vrijwillige schoolbijdrage. Het is overigens niet verplicht om op school over te blijven.    

Voor- en naschoolse opvang  
Door de Theresiaschool zelf is geen voor- of naschoolse opvang geregeld. Ouders kunnen terecht bij Kinderopvang de Bilt. Deze organisatie huist ook in het Theresiaschoolgebouw waardoor het voor de kinderen en ouders gemakkelijk en vertrouwd is. Na schooltijd is er een mogelijkheid om gebruik te maken van BSO. Van de BSO-kinderen op de Theresiaschool zijn de meeste bij kinderopvang de Bilt geplaatst. Voor meer informatie omtrent inschrijvingen, wachtlijsten en procedures bij kinderopvang de Bilt verwijzen wij naar de website : www.kinderopvang-debilt.nl  

(Ziekte) verzuim en verlof van leerlingen  
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan kunt u dit alleen telefonisch doorgeven, graag tussen 8.00 en 8.30 uur. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.  
Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met gezondheidsrisico’s handelen we via het “protocol medische handelingen” (Inzichtelijk via de website van Stichting Delta de Bilt).  

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schooldirectie die daarvan geen melding maakt.  
Bij ieder verzoek om buitengewoon verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen; deze is op school verkrijgbaar. Het verlof dient meer dan zes weken van tevoren te worden aangevraagd, anders kan geen toestemming worden gegeven. Mocht er sprake zijn van een bruiloft o.i.d., dan ontvangen we graag een ‘bewijsstuk’ in de vorm van een uitnodigingskaart of kopie trouwboekje. Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging en voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bijv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de directie van de school maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn.

Kortom: het uitgangspunt is dat de kinderen tijdens de schoolweken er gewoon zijn en niet of nauwelijks extra verlof wordt gegeven. Uitbreiden van een (school)vakantie is niet toegestaan. Het is, zeker na de zomervakantie, in het belang van het kind, dat het vanaf de eerste schooldag in de groep mee kan draaien. Ook eerder vrij nemen kan niet worden toegestaan. De vakantiedata en vrije dagen in het huidige schooljaar kunt u vinden in het overzicht achter in deze gids (bijlage 4).       

De leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig als zij vijf jaar zijn. U bent verplicht uw kind op een school in te schrijven vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar geworden is. Alhoewel wij het niet wenselijk vinden, is het toegestaan dat vijfjarige kinderen vijf uren per week niet naar school komen. Voor meer uren, maximaal tien, is speciale toestemming van de directie nodig. De meeste kinderen gaan echter al naar school als ze 4 jaar zijn. Deze kinderen vallen niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt.   In de meeste gevallen komen nieuwe kinderen “wennen” op school. Dit zijn maximaal 5 momenten en ouders maken hiervoor een afspraak met de leerkracht van groep 1 waar het kind geplaatst is. Wennen is toegestaan vanaf het moment dat het kind 3 jaar en 10 maanden oud is. Kinderen geboren tussen 1 juni en de zomervakantie stromen pas na de zomervakantie in. Wel krijgen deze kinderen één wenmoment vlak voor de zomervakantie. Wanneer uw kind net 4 jaar is geworden, en er is een uitstapje gepland (bv. schoolreisje), dan overleggen ouders met de leerkracht, of het kind hier al aan toe is. Mocht u er samen niet uitkomen, dan ligt de beslisbevoegdheid bij de leerkracht, aangezien deze verantwoordelijk is.

Regels voor schorsing en verwijdering  
Een leerling kan voor maximaal 5 dagen worden geschorst. Schorsing vindt in principe plaats na overleg met de ouders en de groepsleerkracht. Het besluit wordt schriftelijk door het bevoegd gezag aan de ouders meegedeeld. Het bestuur stelt de Inspectie in kennis en de school licht de leerplichtambtenaar in. De school dient te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt.  
Bij verwijdering hoort het bestuur de school en de ouders. Het besluit wordt meteen aan de leerplichtambtenaar en Inspectie gemeld. Als het besluit gevallen is moet het bestuur eerst proberen een andere school voor de leerling te vinden. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Het bestuur maakt haar besluit schriftelijk en met redenen omkleed bekend aan de ouders. De ouders kunnen binnen een termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur hoort de ouders en neemt binnen 4 weken een definitief besluit. Hiertegen kunnen ouders in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.  
De ouders worden in de gelegenheid gesteld bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag en kunnen aansluitend hierop eventueel in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.  
Redenen om een leerling te schorsen en/of te verwijderen kunnen zijn :
?     Wegens ernstig wangedrag van de leerling en/of van (één van) de ouders. Bij ernstig wangedrag moet gedacht worden aan het herhaald negeren van een of meerdere schoolregels, diefstal, fysiek geweld e.d. Aan de ouders kan ook de toegang tot de school ontzegd worden.  

Kort verloop :
?     Een kind wordt verwijderd wanneer de schoolleiding concludeert dat door ernstig wangedrag de relatie tussen de school, het kind en de ouders onherstelbaar verstoord is.
?     Een schorsing kan daarbij uit één of meerdere dagen bestaan, afhankelijk van de ernst van de situatie en de tijd die nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
?     Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met uiterste zorgvuldigheid worden genomen waarbij het voornemen van verwijdering door de directeur aan het bevoegd gezag (bestuur)zal worden voorgelegd.
?     Het bevoegd gezag zal beide partijen horen en een gemotiveerde beslissing nemen.
?     De definitieve verwijdering vindt pas plaats, nadat het bevoegd gezag heeft gezorgd, dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.   Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen overgaat als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is gevolgd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het “Toelatingsbeleid Stichting Delta”.  

Mobiele telefoon beleid op school  
Op school geldt een aantal regels op het gebied van mobiele telefoons:  
?     Mobiele telefoons meenemen is voor eigen risico en mogen alleen worden meegenomen naar school door kinderen als daar een dringende reden voor is.
?     De telefoons moeten voor schooltijd ingeleverd worden bij de leerkracht.
       ?     Dit is op eigen risico. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal.
Na schooltijd krijgt het kind de telefoon weer terug.
?     Als de leerkracht merkt dat een kind toch een telefoon bij zich heeft en die niet ingeleverd heeft, wordt de telefoon ingenomen. Deze wordt ingeleverd bij de directie en kan daar worden opgehaald door het kind.
?     Bij herhaaldelijke overtreding dient de ingenomen telefoon te worden afgehaald door het kind in bijzijn van de ouders bij de directie.
?     Het is kinderen niet toegestaan om foto’s/video’s/geluidopnames/etc. te maken van kinderen en/of medewerkers met een eigen mobieltje. Daaruit volgt dat het niet is toegestaan om dit materiaal op enige wijze (facebook, instagram, twitter, etc) in de publiciteit te brengen.
?     Leerkrachten gebruiken de eigen mobiele telefoons niet tijdens schooltijd voor privé zaken.   

Privacybeleid en AVG-regeling
Tijdens de vele activiteiten die de school organiseert worden er regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt. Te denken valt aan de Sinterklaas- en kerstviering, de toneelavonden, kamp, schoolreisje, de avondvierdaagse en de sportdag. Maar ook worden er geregeld foto’s gemaakt in de groepen. Deze foto’s kunnen onder andere gebruikt worden voor de website, in de Nieuwsbrief, of op Social Schools. 

In de AVG wetgeving van 2018 is aangegeven hoe een school om dient te gaan met privacygevoelige gegevens. Om deze verplichting na te kunnen komen, worden ouders jaarlijks gevraagd om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. In het privacybeleid van het bestuur van st Delta de Bilt staat dit verder beschreven. Het privacybeleid van de school maakt deel uit van het privacybeleid van stichting Delta de Bilt. Deze is terug te vinden op www.deltadebilt.nl

Ouders geven hun toestemming door het invullen van een vragenlijst op Social Schools. Deze toestemming is te allen tijde aan te passen door ouders en dient jaarlijks te worden herijkt. Met het invullen van de vragenlijst geven ouders aan voor welke onderdelen van het werkveld in onze school toestemming voor gebruik van foto’s, films en rapportages wordt gegeven.   

Datalekken.
Hoewel wij als school uitermate zorgvuldig omgaan met de privacy van medewerkers, kinderen en ouders, zou iemand het vermoeden kunnen hebben van een datalek. (We spreken van een datalek of privacylek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Ook is er sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn geraakt en er geen back-up is. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem.) 

Om de privacybeleidsregels te volgen, te controleren en te waarborgen heeft de stichting Delta de Bilt een interne privacy officer in dienst. Eén van de werkzaamheden van de privacy officer is om een vermeend datalek te onderzoeken. In dit proces werkt de privacy officer indien nodig samen met een externe functionaris gegevensbescherming (FG).

De Delta privacy officer is bereikbaar per e-mail : michel@mlking.eu
De FG is bereikbaar per e-mail : ronald.van.rooijen@dyade.nl of per telefoon : 030-3035130

Neemt u echter bij een vermeend datalek altijd eerst contact op met de directie van de school. 

Verzekeringen    

De school heeft de volgende verzekering afgesloten:
·         Aansprakelijkheidsverzekering; Wanneer schuld bij schoolbestuur en / of leerkrachten aantoonbaar is, dan wordt de werkelijk geleden schade op grond van de polisvoorwaarden vergoed.         
Wanneer kinderen onder schooltijd letsel oplopen, zonder dat er sprake is van schuld, worden de daarmee gepaard gaande kosten op grond van de polisvoorwaarden vergoed.  
NB : Voor materiële schades is de school niet verzekerd. Hierbij valt te denken aan het kapotgaan van kleding, brillen, schoeisel etc. bij valpartijen en spel. Hierbij verwijzen wij naar de aansprakelijkheidsverzekeringen van ouders.   

Excursies en andere speciale activiteiten  
Schoolkamp groep 8 : Omdat de kinderen uit groep 8 een bijzondere tijd met elkaar tegemoet gaan, gaan we aan het begin van groep 8 op kamp als bijzondere start van dit speciale schooljaar. We proberen met de kinderen op sportieve en creatieve wijze terug te blikken en vooruit te zien. Het kamp wordt de laatste jaren in Austerlitz gehouden bij de Paasheuvelgroep. De kinderen gaan daar onder begeleiding van leerkrachten en ouders op de fiets naar toe. Tijdens het kamp wordt er ook gezwommen in een zwembad en bij goed weer ook soms in een meertje. Hiertoe is het noodzakelijk dat ouders toestemming geven voor het zwemmen.  

Afscheid groep 8 : Aan het einde van ieder schooljaar nemen wij afscheid van de kinderen van groep 8 en neemt groep 8 afscheid van de school. In een feestelijk programma nemen de kinderen van groep 1 tot en met 7 afscheid en spelen de kinderen van groep 8 voor hen een musical. Aan het eind van de dag is er een viering in de kerk gevolgd door een gezamenlijke maaltijd met ouders, kinderen van groep 8 en leerkrachten, verzorgd door de oudercommissie en ouders van groepen 7. Daarna wordt de musical gespeeld voor de ouders en genodigden.  

Schoolreisje en excursies
Het schoolreisje vindt meestal in april, mei of juni plaats. In het programma krijgen zowel educatieve als recreatieve onderdelen een plaats. Alle kinderen gaan per bus naar hun bestemming. Daarnaast worden er, als er aanleiding voor is, excursies georganiseerd. Dit is meestal geregeld per groep of domein. Wij proberen hierbij een aanvullend aanbod te creëren naast het lesinhoudelijk aanbod. Te denken valt aan bezoeken van cultureel erfgoed, boerderijen en telers, musea, toneel- en filmvoorstellingen en dergelijke.  

Maandviering
Eenmaal per maand wordt er op woensdagochtend een maandviering gehouden in de naastgelegen kerk of in de Agora. De viering wordt gehouden rond een bepaald thema of onderwerp uit de catechese of de actualiteit. We doen dit door zingen, vertellen en spel. Iedere viering wordt door twee groepen voorbereid. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom. Zij mogen plaatsnemen achter de banken waar de kinderen zitten. De groepen worden verdeeld in een A-groep van 1 tot en met 8 en een B-groep 1 tot en met 8.

Weekbreak
In de jaarkalender staat op woensdagmorgen veelal de weekbreak gepland. De weekbreak is een viering, waarbij kinderen elkaar optredens laten zien op gebied van bijvoorbeeld dans, toneel of muziek. De weekbreak vindt plaats in de centrale hal (agora) en worden bij toerbeurt verzorgd door minimaal 3 groepen. A en B groepen wisselen elkaar daarbij af. Ouders zijn van harte welkom en mogen de weekbreak boven aan de tribunetrap en loopbrug bekijken. De weekbreak begint om 11.15 uur en duurt een half uur.  

Sinterklaas
Ieder jaar, bij voorkeur op 5 december, bezoekt Sinterklaas, bijgestaan door enkele Pieten, onze school. Bij dit kinderfeest zijn geen ouders aanwezig. Wel zijn de ouders van harte uitgenodigd om buiten de aankomst van de Sint mee te maken. Groepen 1 t/m 5 krijgen groepsbezoek van de Sint. De kinderen van groep 6 t/m 8 vieren het feest in hun eigen groep d.m.v. zelfgemaakte surprises en gedichten. Zij krijgen een flitsbezoek van de Sint.  

Kerstfeest
Afhankelijk van het kalenderjaar worden in de weken voorafgaand aan het kerstfeest adventsvieringen gehouden voor alle kinderen van de school. De nadruk ligt hierbij op hoe de kerstgedachte in deze tijd gestalte kan krijgen. Te denken valt aan: delen, gastvrijheid, ontmoeten, verwachting en hoop. Deze vieringen zijn een aanloop tot de eigenlijke kerstviering, die plaatsvindt in de kerk naast de school. Ook ouders zijn hierbij welkom. Door de grootte van de school en het aantal familieleden dat de kerstvieringen bij wil wonen, is er voor gekozen 2 kerstvieringen te houden: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.  

Kinderboekenweek
Ieder jaar voor de herfstvakantie besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek. Wij werken met de hele school rond het landelijke thema. Als onderdeel van de Kinderboekenweek is er ook een schoolvoorleeswedstrijd. De winnaar hiervan gaat door naar de plaatselijke finale.      

Sportieve activiteiten
De gemeente De Bilt, in samenspraak met de sportcommissie, organiseert verschillende sportactiviteiten voor kinderen van groep 6 tot en met 8. Voor groep 7 organiseert zij een zwemactiviteit, voor groep 8 een basketbal- en lijnbaltoernooi. Ook organiseren zij een sportdag met atletiek en spel voor de groepen 6 tot en met 8. Daarnaast kunnen de kinderen, indien er voldoende belangstelling voor bestaat en er voldoende begeleidende ouders zijn, buiten schooltijd meedoen aan zaalvoetbal in de kerstvakantie, het schaak- en damtoernooi.

Kunsteducatie
De ruimste omschrijving van het begrip kunsteducatie is alle vormen van educatie waar bij kunst en/of kunstzinnige middelen en technieken als doel of als middel worden gebruikt. We willen kinderen leren kunst en/of kunstzinnige middelen en technieken doelgericht te gebruiken en we willen hen de middelen geven om gemotiveerd te kiezen uit en deel te nemen aan een gevarieerd aanbod van kunstdisciplines en kunstproducten. Kortweg: doelgericht leren omgaan met kunst. Bij het aanbod van kunsteducatie wordt de school ondersteund door Kunst Centraal en het kunstenhuis. Natuur- en milieueducatie Via de NME krijgt de school excursies, leskisten en ander materiaal aangeboden in het kader van natuur- en milieueducatie. Elke groep bestelt per jaar een leskist en/of gaat op excursie.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven