KBS De Wingerd

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van KBS De Wingerd. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid en warmte
  • Ruimte voor verschillen
  • Meer dan leren alleen
  • Samenhang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 was het leerlingenaantal van de Wingerd 208.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 zal de Wingerd de schooltijden heroverwegen. Hierover zal in de nieuwsbrief richting de ouders over worden gecommuniceerd. Dit taject wordt begeleid door www.andereschooltijden.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachten Onze school doet er alles aan om goed onderwijs te geven. Toch kan het voorkomen u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. In dat geval kan contact worden opgenomen met de direct betrokkenen. Meestal kunnen klachten in goed overleg worden opgelost. Als dat niet zo is, dan kunt u contact opnemen met de directeur en/of onze vertrouwenspersoon op school.  

De vertrouwenspersoon op onze school is: Angelique Bos. Zij is te bereiken via a.bos@kbswingerd.nl 

Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw Helmar Niemeijer. Zij is bereikbaar via helmar@buro-zuiver.nl  

Komt u er samen met ons niet uit? U kunt dan een formele klacht indienen bij het bestuur van SKO of de landelijk geschillencommissie zoals beschreven staat in de klachtenregeling van SKO. Deze is te vinden op de SKO website onder ‘over SKO; beleid’.  

Sociale veiligheid Gaat uw klacht over ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie)? U kunt deze uiteraard oppakken met de leerkracht en/of directeur van onze school. Als dat ongepast of ongemakkelijk voelt dan kunt u ook contact opnemen met de anti-pestcoördinator op onze school of met de externe vertrouwenspersoon. Zij adviseren u over de te nemen stappen en kunnen u waar nodig ondersteunen. De anti-pestcoordinator op onze school is zana Vinduska. Zij is te bereiken via z.vinduska@kbswingerd.nl. 

Integriteitsissues Wilt u een (vermoeden van een) misstand (zoals fraude of de schending van een wettelijk voorschrift) op onze school of bij SKO aan de kaak stellen? Volg dan de klokkenluidersregeling om tot een melding te komen. Deze is te vinden op de SKO website onder ‘over SKO; beleid’.  

Veilig omgaan met gegevens Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. Dit staat in ons privacyreglement en privacybeleid. Ook is er een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) die erop toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw gegevens? U kunt deze dan bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind of bij de directeur. Als u er daar niet uitkomt, dan kunt u de klachtenregeling van SKO volgen voor het indienen van een klacht. Ook kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Advies Weet u niet precies waar u met uw klacht terecht kunt, of hoe u deze in moet dienen? U kunt dan altijd advies vragen bij de vertrouwenspersoon of directeur op onze school, het secretariaat van SKO of de externe vertrouwenspersoon. We lossen het graag samen op.

Terug naar boven