de Bethelschool

Noorderwijkweg 92 1943 DM Beverwijk

 • In 2013 bestaat de Bethelschool 100 jaar
 • Schoolfoto van de Bethelschool
 • Thema 'feest'
 • Kleuterplein Avonturenland
 • Techniek

Het team

Toelichting van de school

Op de Bethelschool werken 25 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een conciërge, een secretaresse, een zorgcoördinator en een directeur.

Het team heeft een ICT- coördinator, een leesspecialist, een rekenspecialist, een gedragsspecialist en een coördinator wetenschap en techniek. 

Stagiair(e)s

Stichting Fedra vormt samen met zes andere schoolbesturen in Noord-Holland en Pabo Inholland Haarlem de Opleidingsschool IJmond.

Wij hebben als scholen een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in compacte leerteams op de basisscholen.
Binnen de opleidingsschool wordt de inhoud van de pabo-opleiding direct verbonden met de praktijk. De lessen worden door zowel pabo docenten als leerkrachten van de scholen gegeven. Door de koppeling van studiestof en praktijk kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. De kerngedachte van onze Opleidingsschool is: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’.
Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven; de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep.
Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.    

Zij-instromers 

Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.   


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten.
Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In eerste instantie zijn dit de ‘extra handen’ in de school; iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

 • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen; 
 • Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen); 
 • Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken. 

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij de ouders/verzorgers informeren dat zij hun kind(eren) één of meerdere dagen niet naar school kunnen brengen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsverdeling

Hoe komt de groepsverdeling tot stand? Jaarlijks op 1 februari worden de leerlingen van basisscholen ‘geteld’. Op 1 februari 2023 hadden we 306 leerlingen. Dit aantal is bepalend voor het budget (lumpsum) dat wij krijgen voor het schooljaar 2023-2024. In het bestuursformatieplan van Stichting Fedra staat op welke wijze de personele gelden per school worden besteed. Het formatieplan beschrijft o.a. hoe de organisatie van de school er uit ziet. In dit ‘functiebouwwerk’ staat hoeveel formatie de directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel per school kost. De GMR heeft ingestemd met het bestuursformatieplan 2023-2024.  

Inzet van de formatie

Jaarlijks maken we een afweging hoe we de beschikbare formatie inzetten. We kijken daarbij naar het beschikbare budget, het te verwachten leerlingaantal, het leerlingaantal per leerjaar en de samenstelling van de groepen. Om een doorgaande lijn 'thematisch en spelend leren' van de kleutergroepen naar groep 3 te realiseren, hebben we voor samengestelde groepen 2-3 gekozen. 

Aantal groepen

De Bethelschool deelt leerlingen in op leeftijd. Er wordt vanaf groep 4 homogeen gegroepeerd. Hierdoor kan het zijn, dat de ene groep groter is dan de andere. Na de zomervakantie starten we met veertien groepen: acht onderbouwgroepen (groep 1A, 1B, 2-3A, 2-3B, 2-3C, 2-3D en 4A en 4B) en zes bovenbouwgroepen (groep 5, 6A, 6B, 7A, 7B en 8). We verwachten op de teldatum van 1 februari van dit schooljaar 306 leerlingen.  Op de Bethelschool werken 30 personeelsleden, waaronder de conciërge, de secretaresse, twee onderwijsassistenten, de zorgcoördinator en de directeur.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. 
Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5:15 uur les en op woensdag 4:00 uur. 


Thematisch en spelend leren in groep 1, 2 en 3

Activiteiten kleutergroepen

In de kleutergroepen praten, zingen, vertellen we en leren we te luisteren naar elkaar. Dat gebeurt meestal in de kring. Aan taalontwikkeling en het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen wordt in de kleuterperiode veel aandacht besteed. In een contextrijke omgeving leren de kinderen ‘taal’ en ‘rekenen’ (taal- en rekenbegrippen, meetactiviteiten, oriëntatie in de tijd en ontwikkeling van getalbegrip). Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod zijn de leerlijnen die voor de groepen 1 en 2 zijn vastgesteld.  

Spelen vinden wij de beste vorm van leren voor jonge kinderen. Spelenderwijs leren ze hun eigen lichaam, hun omgeving, hun medemensen en hun wereld kennen. We werken vanuit thema’s, gekoppeld aan een prentenboek. De kinderen spelen en werken bijvoorbeeld over techniek, de jaargetijden, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen. Er zijn wisselende hoeken, bijvoorbeeld: de werkplaats, de winkel, het ziekenhuis, reizen, feest, de boerderij. In het klein spelen de kinderen de ervaringen van de grote wereld na.

We werken in de kleutergroepen met ‘het leeskastje’. Eén prentenboek staat centraal. In het leeskastje zitten alle oefeningen en spelletjes die nodig zijn voor de taal- en leesontwikkeling van kleuters. Er is een lettermuur en een leesschrijfhoek in de groepen aanwezig, waar kinderen met de ontwikkeling van hun ‘geletterdheid’ bezig kunnen zijn. Kinderen die aan lezen toe zijn, krijgen extra activiteiten aangeboden. We werken met de spelletjes uit de methode ‘Met sprongen vooruit” voor de rekenontwikkeling. Door de rekenactiviteiten leren de kinderen op een speelse manier de telrij op te zeggen, te werken met hoeveelheden, getal symbolen te herkennen en deze te ordenen en koppelen aan hoeveelheden.

In het gymlokaal en op het kleuterplein wordt de ruimte verkend en geven we de kleuters de kans om hun grove en fijne motoriek te ontwikkelen.   

Samenvattend besteden we aandacht aan de lichamelijke, zintuiglijke, sociaal emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Onze uitgangspunten hierbij zijn, dat we aansluiten bij de ervaringswereld van het kind en bij de individuele mogelijkheden van het kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Doorgaande lijn 'Thematisch en spelend leren' van de kleutergroepen naar groep 3   

We vinden dat kinderen in groep 3 ook spelend moeten kunnen leren. Door te kiezen voor samengestelde groepen 2-3 kunnen we het onderwijs in groep 3 thematisch en spel georiënteerd aanbieden. We gebruiken voor lezen, rekenen en schrijven een methode, maar we kijken steeds welke activiteiten uit de methoden (rekenen, lezen en schrijven) ingewisseld kunnen worden voor spelende en ervarende activiteiten in de hoeken.

Vakgebieden in de groepen 3 t/m 8

Aanvankelijk lezen

In groep 3 starten de kinderen met aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen en wiskunde. De kinderen leren lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (Kim-versie). De methode biedt de mogelijkheid leesonderwijs op maat te geven. Het accent in groep 3 ligt voornamelijk op het technisch leren lezen van woorden met drie, vier, vijf en zes klanken, het lezen van samengestelde woorden en het lezen van woorden met open en gesloten klankgroepen. Daarnaast besteedt de methode veel aandacht aan begrijpend lezen. Halverwege groep 3 krijgen de kinderen woorddictees. Ze leren methodisch schrijven volgens ‘Pennenstreken’.

Om de ouders te betrekken bij het leesproces van hun kind, maken we gebruik van de leerlingsoftware horend bij de methode Veilig Leren Lezen. Als op school een letter is behandeld,  kan de leerling hier thuis ook mee oefenen.

Voortgezet technisch lezen met ‘Estafette’ editie 3

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode ‘Estafette’ editie 3. In alle jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. In de groepen 4 t/m 8 starten de kinderen ’s morgens met allerlei leesactiviteiten: ‘Estafette nieuw’, het oefenen met speciale computerprogramma’s, werkboekjes en werkbladen bij de leesboeken en het ‘stillezen’ . In groep 3 en 4 (en soms in groep 5) lezen de kinderen meerdere keren per week in tweetallen een boekje: duolezen. Een variant op duolezen is tutorlezen. Kinderen uit groep 3, 4, 5 of 6, die extra oefening nodig hebben bij het technisch lezen, lezen met een tutor uit groep 7 of 8.  

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Estafette 3. De aangeleerde leesstrategieën passen we toe in andere teksten, bijvoorbeeld teksten van de geschiedenis- en aardrijkskundemethode. Verder ondersteunen de lessen in de taalmethode ‘STAAL Taal’ het begrijpend lezen.  

Nederlandse taal

We gebruiken de methode ‘STAAL Taal’ en ‘STAAL Spelling’. De laatste heeft een zeer gestructureerde spellinglijn. Spelling en grammatica worden gecombineerd aangeboden. De spelling categorieën worden steeds herhaald waardoor het ‘spellinggeweten’ van de kinderen wordt verbeterd. Bij Staal Taal vormt woordenschat het fundament. Daarnaast gaat het om taal verkennen, schrijven en presentatievaardig-heden. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen, zetten we de plusboeken van Staal Taal en Staal Spelling in.  

Rekenen en Wiskunde

Voor dit vak gebruiken we de rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’. Deze rekenmethode gaat uit van een combinatie tussen traditioneel en realistisch rekenen. Dit betekent dat kinderen, naast veel oefenen om rekenvaardigheden in te slijpen, zelf oplossingen ontdekken voor alledaagse rekenproblemen. We oefenen het automatiseren en memoriseren van optellen en aftrekken t/m 20 en het automatiseren van de tafels van vermenigvuldigen intensief met de methode ‘Rekenprikjes’. In alle jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. Voor kinderen die meer kunnen is er ‘Meesterwerk’ en ‘Rekentijger’.   

Schrijven

In de groepen 3, 4 en 5 leren de kinderen schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Er wordt met driekante potloden gewerkt tot halverwege groep 4. Daarna wordt een schoolvulpen gebruikt. Tot en met groep 7 schrijven de kinderen alleen met een schoolvulpen, mits de leerling zelf een door de leerkracht goed bevonden vulpen van thuis meeneemt. Deze blijft dan wel op school. In groep 8 schrijven kinderen in principe met vulpen. Het schrijfgerei wordt echter in de loop van het jaar ‘losgelaten’ als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  

Onderwijs in de Engelse taal

Voor Engels gebruiken we in groep (6), 7 en 8 de methode: ’Groove-me’. De kinderen leren spelenderwijs Engels met behulp van popsongs op het digibord. Daarnaast maken ze werkbladen bij elke les. Het luisteren, spreken en schrijven staan in deze methode centraal.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

In het vakgebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ is sprake van vier domeinen: mens en samenleving (burgerschapskunde), natuur, wetenschap en techniek, ruimte en tijd. (‘Ruimte’ is aardrijkskunde en ‘tijd’ is geschiedenis).        

Natuur, wetenschap en techniek, ruimte, tijd

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek werken we in de groepen 5 t/m 8 werken met de methode ‘Blink Wereld’. Deze methode laat kinderen onderzoekend en ontdekkend leren door middel van het stellen van onderzoeksvragen. Elke les werkt met een onderzoekscyclus, die de kinderen geheel of gedeeltelijk doorlopen. In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de methode ‘Wereldoriëntatie’ van Blink. Kinderen  maken op een speelse en ontdekkende manier kennis met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De les begint met een klassikale gedeelte en daarna maken de kinderen opdrachten in het doeboekje. Daarnaast bezoeken we musea, tentoonstellingen, boerderijen of gaan ‘het veld in’. De leerlingen van groep 8 bezoeken daarnaast jaarlijks het Promotietechniek Event in Beverwijk.    

Verkeer

Voor het verkeersonderwijs hebben we in alle groepen een aanbod van activiteiten op het gebied van praktische, omgevingsgerichte verkeerseducatie. Op deze wijze ontwikkelen de kinderen kennis, vaardigheden en juiste normen en waarden binnen het verkeer. In groep 7 wordt voor de theoretische lessen de ‘Jeugd verkeerskrant’  van 3VO ingezet. Deze methode speelt in op actuele verkeerssituaties en is erop gericht dat het kind kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen verwerft, om een goede verkeersdeelnemer te kunnen worden. In groep 7 krijgen de leerlingen een schriftelijk en praktisch verkeersexamen.    

Wetenschap en techniek

Op onze school bieden we het vak techniek aan. Er zijn techniekkisten en we gebruiken de techniekdozen uit de ‘techniektorens’. We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en een positief beeld krijgen over technologie en technische beroepen. Als school doen we mee met de First Lego League wedstrijd en de RC CUP Challenge.

Op de Bethelschool richten wij ons op het ontwikkelen van een meer onderzoekende houding bij leerlingen. Aan de hand van een gestructureerde onderzoeksmodel leren we kinderen ontdekkend te leren met vragen en onderwerpen die gelieerd zijn aan wetenschap, natuur en techniek. We dagen de kinderen uit te werken vanuit een onderzoekscyclus waarin verschillende metacognitieve vaardigheden een centrale rol hebben. De kinderen worden onder begeleiding van hun leerkracht stap voor stap door een onderzoeksproces geloodst. Het gaat om ‘leren leren’. Behalve het product is ook het proces belangrijk.  

We beschikken op school over uitdagende leermiddelen: Rekentijgers, Meesterwerk, Kien, ‘Zit dat zo? Kaarten’ en de Pittige Plustorens etc.                             

Kunstzinnige vorming

Voor dans en drama gebruiken we de methode ‘Moet je doen’ en ‘Dansspetters’, voor beeldende vorming de methode ‘Moet je zien’ en voor muziek '1,2,3 Zing'. Jaarlijks is er een schoolproject waarin één van de disciplines centraal staat: dans, drama, beeldende vorming, cultureel erfgoed en muziek. Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden, zodat de kinderen in één jaar dans, drama, beeldende vorming en techniek aangeboden krijgen. De kinderen krijgen muziekles van vakdocenten. 

     

ICT en digitalisering

In de groepen 2 t/m 8 maken we gebruik van Chromebooks. De leerkracht kan hierdoor beter tegemoet komen aan de verschillen in instructiebehoeften van de leerlingen. Daarnaast stellen de computerprogramma’s de leerkracht in staat de vorderingen van de leerlingen op de voet te volgen. De kinderen verwerken de lesstof zowel digitaal als op papier. We vinden het belangrijk dat de kinderen blijven schrijven! In groep 8 bieden we de kinderen de mogelijkheid een online cursus blindtypen te volgen via www.ticken.nl. In groep 3 t/m 8 beschikt elke leerling over een eigen Chromebook.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg en begeleiding

De Bethelschool heeft een zorg- en begeleidingssysteem voor kinderen bij wie het leerproces of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet volgens verwachting verloopt. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele leerlingen op sociaal, emotioneel - en cognitief gebied kunnen wij hen extra zorg bieden door het onderwijsaanbod aan te passen. 

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de spil in ontwikkeling en uitvoering van beleid dat gericht is op specifieke onderwijsbehoeften en de verschillende leerstijlen van kinderen. De taken van de zorgcoördinator bestaan onder andere uit het begeleiden van leerkrachten om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen. De zorgcoördinator is de ‘sparringpartner’ van de leerkracht. Tevens houdt de zorgcoördinator zich bezig met de leerlingenzorg. Waar nodig zit de zorgcoördinator bij gesprekken tussen de ouders en de leerkracht als er een specifieke begeleidingsvraag ligt.    

Pedagogisch team

Voor een goede afstemming van het onderwijskundig beleid is het van wezenlijk belang dat de directeur en de zorgcoördinator met elkaar overleggen. Zij vormen gezamenlijk het ‘pedagogisch team’. Zowel de zorgcoördinator als de directeur gaan op bezoek in de klassen. De directeur en de zorgcoördinator kunnen naar aanleiding van hun bevindingen voorstellen doen om het onderwijs aan te passen.    

Basisondersteuning en extra ondersteuning

We onderscheiden twee stappen in onze zorg en begeleiding voor de leerling: de basisondersteuning en de extra ondersteuning.

Basisondersteuning

Op de Bethelschool heeft de groepsleerkracht een centrale rol heeft bij de begeleiding van de kinderen. De leerkracht schept een positief werkklimaat om bij alle leerlingen een optimale leeropbrengst mogelijk te maken. Het onderwijs is kindvolgend, dat wil zeggen: de leerkracht stelt vast welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces.  

Na elke toetsweek maakt de leerkracht een analyse van de opbrengsten op leerling- en groepsniveau. De leerkracht brengt vervolgens de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart en stelt groepsplannen op voor de vakgebieden lezen, rekenen en wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Het pedagosisch team houdt regelmatig groepsbesprekingen met de leerkracht. 

Als er aanleiding toe is, geeft de groepsleerkracht extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, door te zorgen voor:

 • pre-teaching, verlengde of specifieke instructie;uitbreiden van de onderwijstijd;
 • reduceren (compacten) van de stof;
 • afstemmen van de stof op het niveau van de leerling;
 • afstemmen van de stof op de specifieke leerstijl van de leerling;
 • het gebruik van extra didactische materialen;
 • het nemen van extra pedagogische maatregelen;
 • een OPP;
 • het borgen van de begeleiding en de gemaakte afspraken middels de zorgkaart. 

De leerkracht beoordeelt of de extra begeleiding effect heeft gehad: de aanpak wordt gecontinueerd of gewijzigd. De ouders worden op formele en informele momenten geïnformeerd over de aanpak van hun kind.  

Zorgkaart

In een enkel geval stelt de zorgcoördinator samen met de leerkracht een zorgkaart op, waarin wederzijdse verwachtingen wat betreft onderwijs en gedrag worden vastgelegd. De zorgkaart wordt met de ouders besproken en elke gespreksronde geëvalueerd. De ouders ondertekenen de zorgkaart.      

Extra ondersteuning

Het pedagogisch team houdt zich bezig met de afstemming van onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer een kind zich, ondanks de aanpassingen in de begeleiding en het onderwijsaanbod, niet naar verwachting ontwikkelt, wordt de leerling besproken in het pedagogisch team. Tijdens dit overleg worden er afspraken gemaakt over de extra zorg en begeleiding van de leerling. Daarnaast kan uit het overleg voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling. 

Doubleren of aangepaste leerdoelen (OPP)

In een enkel geval kan het pedagogisch team en de leerkracht, in goed overleg met de ouders, besluiten dat het beter voor een kind is een groep te doubleren. Kleuterverlenging of doublure vindt plaats als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand op zowel cognitief en/of emotioneel gebieden. Kleuterverlenging of doublure is naar onze mening zinvol wanneer met grote waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat het kind zowel cognitief als emotioneel zo groeit, dat het zijn schoolloopbaan met succes kan vervolgen. Doublure in groep 3, 4 of 5 vindt bij hoge uitzondering plaats. Een leerling kan maar eenmaal in zijn basisschoolloopbaan een verlenging van het schooljaar krijgen.   

Enkele leerlingen zullen niet voor alle leergebieden de einddoelen van groep 8 gaan halen. Deze leerlingen werken voor bepaald(e) leergebied(en) aan eigen leerdoelen. De zorgcoördinator stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin deze doelen staan beschreven. Het OPP wordt met de ouders besproken en elk half jaar geëvalueerd. De ouders ondertekenen, na instemming van het handelingsgedeelte, het OPP.  

Dyslexie

Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis die een erfelijke basis heeft. Kinderen met dyslexie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Daarnaast hebben zij moeite met het leren en lezen en spellen in de moderne vreemde talen. Onze school heeft een dyslexieprotocol waarin staat beschreven hoe we kinderen met ernstige lees- en of spellingproblemen signaleren en op welke manier we deze kinderen begeleiden. U kunt ons dyslexieprotocol vinden op onze website www.bethelschool.nl.    

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis die een erfelijke basis heeft. Kinderen met dyscalculie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en toepassen van reken-wiskundekennis. Onze school heeft een dyscalculieprotocol waarin staat beschreven hoe we kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen signaleren en op welke manier we deze kinderen begeleiden. U kunt ons dyscalculieprotocol vinden op onze website www.bethelschool.nl.    

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Ieder kind kan een ongeval krijgen of ziek worden, waardoor hij of zij langdurig niet naar school kan komen. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling. We houden contact met de ouders/verzorgers van een langdurig zieke leerling om de leerling betrokken te laten blijven bij de school, het onderwijsproces en de klasgenoten.
Dit geldt ook voor leerlingen met een chronische ziekte, die daardoor regelmatig delen van het programma moeten missen. De leerling houdt hierdoor toekomstperspectief en een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen.  
De groepsleerkracht is voor ouders/verzorgers en leerling de contactpersoon. De leerkracht stelt, indien nodig, een handelingsplan op, zodat de leerling tijdens zijn/haar afwezigheid zoveel mogelijk onderwijs aangeboden krijgt.
Ouders/verzorgers en leerkracht(en) informeren elkaar over het herstel en de uitvoering van het alternatieve onderwijsprogramma.
Als het nodig is, kan de school advies vragen aan een onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.   

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV; Limmen t/m Velsen). In het SWV werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden; onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk. Deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen het SWV hebben we op twee locaties een integraal kindcentrum (IKC) IJmond: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Binnen een IKC wordt zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs en hulpverlening georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsijmond.nl. 

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs

Iedere school binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) overlegt, indien nodig, in een MDO. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de externe deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden.  
Soms wordt in een MDO besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.  De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken.  Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.  


GGD Kennemerland

Onze school werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige toegewezen. De JGZ begeleidt de groei en ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Hiervoor worden zij op vaste momenten tijdens de basisschoolperiode onderzocht. Er zijn contactmomenten in groep 2 en in groep 7. Ouders/verzorgers ontvangen informatie over het bezoek aan de verpleegkundige bij de oproep.?

Advies en consultatie

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen uitgenodigd worden bij een overleg met ouders/verzorgers en school, om zorgen of vragen rondom een kind te bespreken. Ook kan de school een leerling anoniem bespreken, om advies te krijgen over de te nemen stappen, zodat kinderen snel de juiste hulp of begeleiding kunnen krijgen.  

De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.  

In overleg met ouders/verzorgers kan de school kinderen aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders/verzorgers zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnen, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren.
Ouders/verzorgers kunnen ook altijd zelf een afspraak maken. 

Contactgegevens  
Ouders/verzorgers kunnen met (advies)vragen over gezondheid, opgroeien, opvoeding, en ouderschap bij de GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg terecht. 
De JGZ is op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 bereikbaar via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl.
Meer informatie over de JGZ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd 

Socius Maatschappelijk Dienstverleners / Centrum voor Jeugd en Gezin

Onze school werkt samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor vragen rond het welzijn, opvoeding en ontwikkeling van uw kind kunt u hier terecht.

Contactgegevens
info@socius-md.nl / www.socius-md.nl
info@cjgkennemerland.nl /www.cjgkennemerland.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Op school is er deskundigheid en onderwijsaanbod voor:

 • leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie (protocol en compenserende/dispenserende maatregelen);
 • leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie (protocol en compenserende/dispenserende maatregelen);
 • leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie (afgestemd onderwijsaanbod);
 • leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie (afgestemd onderwijsaanbod);
 • leerlingen met licht sociale emotionele problematiek (samenhangend aanbod om de sociale competenties bij leerlingen te vergroten).

Daarnaast bieden we op school ondersteuning aan:

 • leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften (observaties en hulpmiddelen).

Op de Bethelschool is veel mogelijk, maar soms hebben leerlingen specifieke onderwijsbehoeften (specialistische hulp, begeleiding of extra verzorging) die de school niet eenvoudig kan leveren. Zo kunnen we geen onderwijs bieden aan leerlingen met extreem gestapelde problematiek of met een vraag om zeer specifieke expertise. Ons schoolgebouw biedt praktisch gezien onvoldoende ruimte voor rolstoelen.

Wij vinden dat de leerkracht zich moet kunnen concentreren op de lesgevende taak in de klas en daarbuiten geen verzorgende taken kan verrichten, waaronder bijvoorbeeld het tillen van de leerling.

Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, eventueel afkomstig van een school voor speciaal (basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van het PT naar de mogelijkheden van de school. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is, gezien de populatie, geen VVE-School. We werken met verscheidene peuterspeelzalen samen. 

Terug naar boven