de Bethelschool

Noorderwijkweg 92 1943 DM Beverwijk

  • In 2013 bestaat de Bethelschool 100 jaar
  • Schoolfoto van de Bethelschool
  • Thema 'feest'
  • Kleuterplein Avonturenland
  • Techniek

Het team

Toelichting van de school

Op de Bethelschool werken 18 leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een conciërge, een secretaresse, een zorgcoördinator en een directeur.

Het team heeft een ICT- coördinator, een leesspecialist, een gedragsspecialist en een coördinator wetenschap, techniek en excellentie. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte

In geval van ziekte, verlof of nascholing van een leerkracht zoeken we een invaller voor de groep. We hanteren daarbij het volgende stappenplan:

  • We vragen een leerkracht met een ambulante taak die buiten de groep staat.

Wanneer dit niet mogelijk is:

  • We verdelen de kinderen over meerdere groepen.

De kinderen worden in principe niet naar huis gestuurd. Alleen als bovenstaande opties geen oplossing bieden, krijgen de ouders een dag van tevoren bericht dat hun kind een dag vrij heeft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsverdeling

Hoe komt de groepsverdeling tot stand? Jaarlijks op 1 oktober worden de leerlingen van basisscholen ‘geteld’. Op 1 oktober 2020 hadden we 308 leerlingen. Dit aantal is bepalend voor het budget (lumpsum) dat wij krijgen voor het schooljaar 2020-2021. In het bestuursformatieplan van Stichting Fedra staat op welke wijze de personele gelden per school worden besteed. Het formatieplan beschrijft o.a. hoe de organisatie van de school er uit ziet. In dit ‘functiebouwwerk’ staat hoeveel formatie de directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel per school kost. De GMR heeft ingestemd met het bestuursformatieplan 2021-2022.  

Inzet van de formatie

Jaarlijks maken we een afweging hoe we de beschikbare formatie inzetten. We kijken daarbij naar het beschikbare budget, het te verwachten leerlingaantal, het leerlingaantal per leerjaar en de samenstelling van de groepen. Om een doorgaande lijn 'thematisch en spelend leren' van de kleutergroepen naar groep 3 te realiseren, hebben we voor 3 samengestelde groepen 2-3 gekozen. Er is extra formatie toegekend aan deze groepen.  

Aantal groepen

De Bethelschool deelt leerlingen in op leeftijd. Er wordt vanaf groep 4 homogeen gegroepeerd. Hierdoor kan het zijn, dat de ene groep groter is dan de andere. Na de zomervakantie starten we met dertien groepen: zeven onderbouwgroepen (groep 1A, 1B, 2-3A, 2-3B, 2-3C en 4A en 4B) en zes bovenbouwgroepen (groep 5A, 5B, 6, 7A, 7B en 8). We verwachten op de teldatum van 1 oktober van dit jaar 310 leerlingen.  Op de Bethelschool werken 23 personeelsleden, waaronder de conciërge, twee onderwijsassistenten, zorgcoördinator en de directeur.

Stagiair(e)s

Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo In Holland om jaarlijks studenten te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig Pabo studenten in de school die stage bij ons lopen. Zij nemen (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en doen (observatie)opdrachten in de groep.

Leerkrachten in Opleiding (LIO: vierdejaarsstudenten) en zij-instromers mogen zelfstandig lesgeven. De groepsleerkracht kan andere taken buiten de klas doen. Naast de Pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een MBO opleiding voor onderwijsassistent doen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch en spelend leren in groep 1, 2 en 3

Activiteiten kleutergroepen

In de kleutergroepen praten, zingen, vertellen we en leren we te luisteren naar elkaar. Dat gebeurt meestal in de kring. Aan taalontwikkeling en het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen wordt in de kleuterperiode veel aandacht besteed. In een contextrijke omgeving leren de kinderen ‘taal’ en ‘rekenen’ (taal- en rekenbegrippen, meetactiviteiten, oriëntatie in de tijd en ontwikkeling van getalbegrip). Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod zijn de leerlijnen die voor de groepen 1 en 2 zijn vastgesteld.  

Spelen vinden wij de beste vorm van leren voor jonge kinderen. Spelenderwijs leren ze hun eigen lichaam, hun omgeving, hun medemensen en hun wereld kennen. We werken vanuit thema’s, gekoppeld aan een prentenboek. De kinderen spelen en werken bijvoorbeeld over techniek, de jaargetijden, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen. Er zijn wisselende hoeken, bijvoorbeeld: de werkplaats, de winkel, het ziekenhuis, reizen, feest, de boerderij. In het klein spelen de kinderen de ervaringen van de grote wereld na.

We werken in de kleutergroepen met ‘het leeskastje’. Eén prentenboek staat centraal. In het leeskastje zitten alle oefeningen en spelletjes die nodig zijn voor de taal- en leesontwikkeling van kleuters. Er is een lettermuur en een leesschrijfhoek in de groepen aanwezig, waar kinderen met de ontwikkeling van hun ‘geletterdheid’ bezig kunnen zijn. Kinderen die aan lezen toe zijn, krijgen extra activiteiten aangeboden. We werken met de spelletjes uit de methode ‘Met sprongen vooruit” voor de rekenontwikkeling. Door de rekenactiviteiten leren de kinderen op een speelse manier de telrij op te zeggen, te werken met hoeveelheden, getal symbolen te herkennen en deze te ordenen en koppelen aan hoeveelheden.

In het gymlokaal en op het kleuterplein wordt de ruimte verkend en geven we de kleuters de kans om hun grove en fijne motoriek te ontwikkelen.   

Samenvattend besteden we aandacht aan de lichamelijke, zintuiglijke, sociaal emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Onze uitgangspunten hierbij zijn, dat we aansluiten bij de ervaringswereld van het kind en bij de individuele mogelijkheden van het kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Doorgaande lijn 'Thematisch en spelend leren' van de kleutergroepen naar groep 3   

We vinden dat kinderen in groep 3 ook spelend moeten kunnen leren. Door te kiezen voor samengestelde groepen 2-3 kunnen we het onderwijs in groep 3 thematisch en spel georiënteerd aanbieden. We gebruiken voor lezen, rekenen en schrijven een methode, maar we kijken steeds welke activiteiten uit de methoden (rekenen, lezen en schrijven) ingewisseld kunnen worden voor spelende en ervarende activiteiten in de hoeken.

Vakgebieden in de groepen 3 t/m 8

Aanvankelijk lezen In groep 3 starten de kinderen met aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen en wiskunde De kinderen leren lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (Kim-versie). De methode biedt de mogelijkheid leesonderwijs op maat te geven. Het accent in groep 3 ligt voornamelijk op het technisch leren lezen van woorden met drie, vier, vijf en zes klanken, het lezen van samengestelde woorden en het lezen van woorden met open en gesloten klankgroepen. Daarnaast besteedt de methode veel aandacht aan begrijpend lezen. Halverwege groep 3 krijgen de kinderen woorddictees. Ze leren methodisch schrijven volgens ‘Pennenstreken’.

Om de ouders te betrekken bij het leesproces van hun kind, maken we gebruik van de leerlingsoftware horend bij de methode Veilig Leren Lezen. Als op school een letter is behandeld,  kan de leerling hier thuis ook mee oefenen.

Voortgezet technisch lezen met ‘Estafette’

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode ‘Estafette nieuw’. In alle jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. In de groepen 4 t/m 8 starten de kinderen ’s morgens met allerlei leesactiviteiten: ‘Estafette nieuw’, het oefenen met speciale computerprogramma’s, werkboekjes en werkbladen bij de leesboeken en het ‘stillezen’ . In groep 3 en 4 (en soms in groep 5) lezen de kinderen meerdere keren per week in tweetallen een boekje: duolezen. Een variant op duolezen is tutorlezen. Kinderen uit groep 3, 4, 5 of 6, die extra oefening nodig hebben bij het technisch lezen, lezen met een tutor uit groep 7 of 8.  

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode ‘Nieuwsbegrip’. De aangeleerde leesstrategieën passen we toe in andere teksten, bijvoorbeeld teksten van de geschiedenis- en aardrijkskundemethode. Verder ondersteunen de lessen in de taalmethode ‘STAAL Taal’ het begrijpend lezen.  

Nederlandse taal

We gebruiken de methode ‘STAAL Taal’ en ‘STAAL Spelling’. De laatste heeft een zeer gestructureerde spellinglijn. Spelling en grammatica worden gecombineerd aangeboden. De spelling categorieën worden steeds herhaald waardoor het ‘spellinggeweten’ van de kinderen wordt verbeterd. Bij Staal Taal vormt woordenschat het fundament. Daarnaast gaat het om taal verkennen, schrijven en presentatievaardig-heden. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen, zetten we de plusboeken van Staal Taal en Staal Spelling in.  

Rekenen en Wiskunde

Voor dit vak gebruiken we de rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’. Deze rekenmethode gaat uit van een combinatie tussen traditioneel en realistisch rekenen. Dit betekent dat kinderen, naast veel oefenen om rekenvaardigheden in te slijpen, zelf oplossingen ontdekken voor alledaagse rekenproblemen. We oefenen het automatiseren van optellen en aftrekken t/m 20 en het automatiseren van de tafels van vermenigvuldigen intensief met de methode ‘Rekenprikjes’. In alle jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. Voor kinderen die meer kunnen is er ‘Meesterwerk’, ‘Rekentijger’, ‘Kien‘ en ‘Bolleboos’.  

Schrijven

In de groepen 3, 4 en 5 leren de kinderen schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Er wordt met driekante potloden gewerkt tot halverwege groep 4. Daarna wordt een schoolvulpen gebruikt. Tot en met groep 7 schrijven de kinderen alleen met een schoolvulpen, mits de leerling zelf een door de leerkracht goed bevonden vulpen van thuis meeneemt. Deze blijft dan wel op school. In groep 8 schrijven kinderen in principe met vulpen. Het schrijfgerei wordt echter in de loop van het jaar ‘losgelaten’ als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  

Onderwijs in de Engelse taal

Voor Engels gebruiken we in groep (6), 7 en 8 de methode: ’Groove-me’. De kinderen leren spelenderwijs Engels met behulp van popsongs op het digibord. Daarnaast maken ze werkbladen bij elke les. Het luisteren, spreken en schrijven staan in deze methode centraal.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

In het vakgebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ is sprake van vier domeinen: mens en samenleving (burgerschapskunde), natuur, wetenschap en techniek, ruimte en tijd. (‘Ruimte’ is aardrijkskunde en ‘tijd’ is geschiedenis).        

Natuur, wetenschap en techniek, ruimte, tijd

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek werken we in de groepen 5 t/m 8 werken met de methode ‘Blink Wereld’. Deze methode laat kinderen onderzoekend en ontdekkend leren door middel van het stellen van onderzoeksvragen. Elke les werkt met een onderzoekscyclus, die de kinderen geheel of gedeeltelijk doorlopen. In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de methode ‘Wereldoriëntatie’ van Blink. Kinderen  maken op een speelse en ontdekkende manier kennis met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De les begint met een klassikale gedeelte en daarna maken de kinderen opdrachten in het doeboekje. Daarnaast bezoeken we musea, tentoonstellingen, boerderijen of gaan ‘het veld in’. De leerlingen van groep 8 bezoeken daarnaast jaarlijks het Promotietechniek Event in Beverwijk.    

Verkeer

Voor het verkeersonderwijs hebben we in alle groepen, naast theoretische lessen, een aanbod van activiteiten, op het gebied van praktische, omgevingsgerichte verkeerseducatie. Op deze wijze ontwikkelen de kinderen kennis, vaardigheden en juiste normen en waarden binnen het verkeer. In groep 7 wordt voor de theoretische lessen de ‘Jeugd verkeerskrant’  van 3VO ingezet. Deze methode speelt in op actuele verkeerssituaties en is erop gericht dat het kind kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen verwerft, om een goede verkeersdeelnemer te kunnen worden. In groep 7 krijgen de leerlingen een schriftelijk en praktisch verkeersexamen.    

Wetenschap en techniek

Op onze school bieden we het vak techniek aan. Er zijn techniekkisten en we gebruiken de techniekdozen uit de ‘techniektorens’. We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en een positief beeld krijgen over technologie en technische beroepen. Als school doen we mee met de First Lego League wedstrijd, Grote Wetenschapsdag en de RC CUP Challenge.

Op de Bethelschool richten wij ons op het ontwikkelen van een meer onderzoekende houding bij leerlingen. Aan de hand van gestructureerde onderzoeksmodellen leren we kinderen ontdekkend te leren met vragen en onderwerpen die gelieerd zijn aan wetenschap, natuur en techniek. We dagen de kinderen uit te werken vanuit een onderzoekscyclus waarin verschillende metacognitieve vaardigheden een centrale rol hebben. De kinderen worden onder begeleiding van hun leerkracht stap voor stap door een onderzoeksproces geloodst. Het gaat om ‘leren leren’. Behalve het product is ook het proces belangrijk.  

We beschikken op school over uitdagende leermiddelen: Rekentijgers, Bolleboos, Kien, ‘Zit dat zo? Kaarten’ en de Pittige Plustorens etc.                             

Kunstzinnige vorming

Voor dans en drama gebruiken we de methode ‘Moet je doen’ en ‘Dansspetters’, voor beeldende vorming de methode ‘Uit de kunst’. Regelmatig zijn er kunstenaars in de klas. Daarnaast schrijven we in op projecten voor dans en drama, film, theater en luisteren naar muziek. Jaarlijks is er een schoolproject waarin een van de disciplines centraal staat: dans, drama, beeldende vorming, cultureel erfgoed en muziek.  

Muziekimpuls

Via de regeling ‘Impuls Muziekonderwijs’ hebben we voor drie jaar subsidie gekregen om ons muziekonderwijs een ‘impuls’ te geven. ‘Muziekimpuls’ op de Bethelschool wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk. Het muziekonderwijs beslaat zes domeinen: spelen, zingen, luisteren, bewegen, noteren, componeren & improviseren. Met de subsidie hebben we nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft en beschikken we over een digitale data-muziek-bank.          

ICT en digitalisering

De kleutergroepen maken gebruik van vaste computers in de klas. In de groepen 2 t/m 8 maken we gebruik van Chromebooks. De leerkracht kan hierdoor beter tegemoet komen aan de verschillen in instructiebehoeften van de leerlingen. Daarnaast stellen de computerprogramma’s de leerkracht in staat de vorderingen van de leerlingen op de voet te volgen. De kinderen verwerken de lesstof zowel digitaal als op papier. We vinden het belangrijk dat de kinderen blijven schrijven! In groep 7 bieden we de kinderen de mogelijkheid een online cursus blindtypen te volgen via www.ticken.nl. In groep 4 t/m 8 beschikt elke leerling over een eigen Chromebook.

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is, gezien de populatie, geen VVE-School. We werken met verscheidene peuterspeelzalen samen. 

Terug naar boven