de Bethelschool

Noorderwijkweg 92 1943 DM Beverwijk

  • In 2013 bestaat de Bethelschool 100 jaar
  • Schoolfoto van de Bethelschool
  • Thema 'feest'
  • Kleuterplein Avonturenland
  • Techniek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Bethelschool….  

Wanneer u nieuwsgierig bent naar onze school, nodigen wij u van harte uit om samen met uw kind(eren) te komen kijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. We laten u het gebouw zien, het kleuterplein en we nemen een kijkje in diverse groepen. Verder lichten we graag toe hoe het bij ons op school in zijn werk gaat en proberen we uw vragen te beantwoorden.  

In- en uitschrijven

In principe kan iedere ouder die de christelijke grondslag van onze school respecteert zijn zoon of dochter inschrijven. Stichting Fedra, waarvan de Bethelschool deel uitmaakt, heeft daartoe een toelatingsbeleid opgesteld (zie blz. 6 ). Om overzicht te kunnen houden over het aantal leerlingen, is het wenselijk dat inschrijving twee jaar voor de eerste schooldag plaatsvindt.  

Aanmelden kan door middel van een aanmeldformulier dat bij de directeur verkrijgbaar is. Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, belt de groepsleerkracht bij wie uw kind in de groep komt op om wenafspraken te maken. De leerkracht komt ook een keer op ‘visite’. Hij of zij bespreekt o.a. de gang van zaken op school en geeft uitleg over het entreeformulier. Nieuwe kleuters kunnen vier dagdelen komen wennen. Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden.  

Kinderen die in december vier jaar worden laten we, vanwege de sinterklaas- en kerstdrukte, in januari een start maken. Kinderen die in juni en in juli vier jaar worden, starten na de zomervakantie. Deze kinderen nodigen we uit voor de ‘wenmiddag’ die voor de zomervakantie gehouden wordt. We stellen het zeer op prijs als u het overstapformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf aan de groepsleerkracht wilt geven. Dit wordt in het papieren dossier van uw kind bewaard. Uitschrijving dient u schriftelijk te doen. Aangezien de school aan het bevoegde gezag moet melden naar welke school de leerling vertrekt, dient deze uitschrijving in elk geval de naam en het adres van de nieuwe school te bevatten. Tevens vernemen we graag de reden van de uitschrijving.  

We hopen dat uw kind een fijne basisschooltijd heeft op de Bethelschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Oog hebben voor elkaar'
  • Goede sfeer
  • Wetenschap & techniek
  • Sport & bewegen
  • Stevig fundament

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en halen

We hebben de volgende afspraken gemaakt voor een goede gang van zaken in en om de school: U kunt uw kind ’s morgens voor schooltijd bij de buitendeur van het lokaal brengen. De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang open: om 8.20 uur. Wij willen graag op tijd beginnen.  

Na aanvang van de school verzoeken wij u gebruik te maken van de entree aan de Noorderwijkweg. De hekken naar het kleuterplein gaan na aanvang van de school dicht. Kinderen mogen onder schooltijd niet van het schoolterrein af. Ze mogen bijvoorbeeld niet terug naar huis om gymspullen of huiswerk op te halen.  

Als de school uitgaat, is het de bedoeling dat u buiten blijft wachten. Kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan, wanneer ze niet opgehaald worden, terug naar de klas. Wanneer u niet op tijd bent om uw kind op te halen of haalt een iemand anders uw kind op, belt u dan even naar de school of meld het aan de leerkracht.

Pleinwacht

‘s Morgens houdt een leerkracht tien minuten voor aanvang van de lessen toezicht op het grote plein. In het speelkwartier doen de leerkrachten dit gezamenlijk. Vóór schooltijd mag er niet met een bal op het plein gespeeld worden. In het speelkwartier mag dit onder toezicht. De kinderen mogen niet voetballen op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven