de Bethelschool

Noorderwijkweg 92 1943 DM Beverwijk

 • In 2013 bestaat de Bethelschool 100 jaar
 • Schoolfoto van de Bethelschool
 • Thema 'feest'
 • Kleuterplein Avonturenland
 • Techniek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Toetsingsprocedure groep 8

Op de basisscholen van Stichting Fedra nemen we de NIO (een intelligentietest) af. In december ontvangen de ouders het voorlopig advies. In januari volgt toetsperiode van het CITO-LIB. In februari bespreekt de leerkracht van groep 8 met de ouders het definitieve schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten van de NIO, ons eigen leerlingvolgsysteem, de rapporten, resultaten van gemaakt werk en werkhoudingvaardigheden, Het basisschooladvies is bindend. In april wordt de IEP Doorstroomtoets afgenomen. Alleen wanneer de uitkomst van de eindtoets hoger uitvalt, kan het basisschooladvies heroverwogen worden.    

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Ons streven is gedurende de schoolloopbaan van uw kind duidelijk te maken welke verwachting reëel is in verband met de advisering naar het voortgezet onderwijs. Dat doen we door met behulp van de grafieken van het CITO LIB vanaf groep 3 inzichtelijk te maken hoe uw kind presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

IEP Eindtoets 2022-2023

Groep 8 heeft een gemiddelde score van  op de IEP Eindtoets gehaald. De groep heeft hiermee boven de signaleringswaarde van de inspectie gescoord. De school heeft, naar aanleiding van de uitslagen van IEP Eindtoets, zes basisschooladviezen bijgesteld. 

Gemiddelde scores IEP Eindtoets in de afgelopen jaren 

De gemiddelde scores op de IEP Eindtoets getoond in de onderstaande grafiek zijn ongewogen scores. Door uitsluiting van leerlingen en de gewichten zijn deze scores hoger dan in de grafiek wordt aangegeven.    

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CITO Leerling in Beeld

Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Dat doen we tijdens de twee toetsperioden in januari en juni. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LIB (Leerling in Beeld).  

In de groepen 3 t/m 8 nemen we de toetsen begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat, spelling en rekenen & wiskunde af. Daarnaast nemen we de AVI leestoetsen af en de DMT, de Drie Minuten Toets. Dit zijn individuele leestoetsen. 

Vaardigheidsscore en vaardigheidsniveau I t/m V

De uitslagen op de CITO toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een cijfer (vaardigheidsniveau I t/m V). De cijfers geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. er (vaardigheidsniveau I t/m V). De cijfers geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. De procentuele verdeling van de categorieën I t/m V is als volgt:

 • I           20 % hoogst scorende leerlingen.             
 • II          20 % boven het landelijk gemiddelde.            
 • III         20 % landelijk gemiddelde.            
 • IV         20 % onder het landelijk gemiddelde.            
 • V          20 % laagst scorende leerlingen.   

We kijken vooral naar de vaardigheidsscore en de vaardigheidsgroei.     

Wat doen we na de CITO toetsen?

Na afloop van de toetsweken voert de leerkracht de gegevens in het CITO LIB in. De leerkracht bespreekt de resultaten van de individuele leerlingen met de zorgcoördinator. Vervolgens maken de zorgcoördinator en de directeur een rapport waarin een analyse van de opbrengsten beschreven staat. Met behulp van dwarsdoorsneden, trendanalyses en groepsanalyses brengen we de kwaliteit van de school in kaart. We meten het niveau van de school aan kwaliteitsnormen die de school heeft opgesteld ten aanzien van de huidige schoolpopulatie. Waar nodig, wordt het onderwijs in een specifieke groep, een geheel leerjaar of een vakgebied, aangepast.  

Groepsanalyse en groepsplannen

Op de Bethelschool werken we met webschema’s in de kleutergroepen en groepsplannen in de groepen 3 t/m 8. De leerkracht clustert de kinderen in drie groepen: een verlengde instructiegroep, een basisgroep en een plusgroep. Enkele kinderen hebben een meer specifieke aanpak nodig. Dat wordt ook in het groepsplan vermeld.     

Beoordelen en waarderen

In de groepen 3, 4 en 5 wordt het gemaakte werk van de kinderen beoordeeld met letters en woorden. In de overige groepen krijgen de kinderen een woord- en cijferbeoordeling. Soms beoordelen we leerlingen, die de stof moeilijk onder de knie krijgen, met woorden en passen we een lichtere beoordelingscriteria toe. Tijdens het tienminutengesprek brengt de leerkracht u hiervan op de hoogte. In de groepen 7 en 8 beoordelen we zo reëel mogelijk in verband met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.    

Rapporten, kijkavond en tienminutengesprekken

In november houden we tienminutenavonden voor alle groepen. In januari geven we het 1ste rapport mee. Eind januari is de eerste toetsperiode van het CITO-LIB. In februari, rond de voorjaarsvakantie, houden we weer tien minutengesprekken over het rapport en de toetsuitslagen. In juni is de tweede toetsperiode. Voor de zomervakantie zijn er inloopmomenten. U kunt na schooltijd de resultaten van de toetsweek van juni inzien en eventueel nog vragen stellen over het zomerrapport. Het rapport moet iedere keer weer op school ingeleverd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Ons streven is gedurende de schoolloopbaan van uw kind duidelijk te maken welke verwachting reëel is in verband met de advisering naar het voortgezet onderwijs. Dat doen we door met behulp van de grafieken van het CITO LIB vanaf groep 3 inzichtelijk te maken hoe uw kind presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We proberen altijd ‘kansrijk’ te adviseren, dat wil zeggen, in de advisering nemen we groeimogelijkheden mee met het oog op de toekomst. We hebben van de scholen van het voortgezet onderwijs teruggekregen dat onze eindadviezen prima in orde zijn!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Bethelschool is een school waar kinderen ‘Samen spelen, samen werken, leren leren, leren leven’.

De opvoedingsdoelen van onze school richten zich op:persoonlijkheidsontwikkeling, zelfstandigheidvorming, een constructieve deelname aan de samenleving, vanuit gelijkwaardigheid omgaan met verschillen tussen mensen en plezier hebben in het leren en het leven. 

In een schoolklimaat waar plezier, rust, veiligheid, respect en waardering een belangrijke plaats innemen, kunnen kinderen zich optimaal ontplooien. Om deze veilige leeromgeving te creëren wordt gewerkt volgens de competenties van Stevens: relatie,competentie en autonomie.

 • Competentie: geloof en plezier hebben in eigen kunnen;
 • Autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen;
 • Relatie: merken dat het anderen interesseert wie je bent, hoe je bent en wat je doet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • aandacht voor jou
 • zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie toetst één keer in de vier jaar tijdens een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) hoe de school haar kwaliteitszorg heeft geregeld en bij welke betrokkenen zij te rade is gegaan om de kwaliteit in kaart te brengen. In november 2011 heeft de school een inspectiebezoek gehad met een zeer positief oordeel: het niveau van de tussen- en eindopbrengsten ligt op het niveau dat van de school, op basis van leerling-kenmerken, verwacht mag worden. De school heeft daarna jaarlijks een basisarrangement gekregen. Dat betekent dat de inspectie geen reden ziet om extra toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Het inspectierapport is te vinden op de website van de inspectie www.owinsp.nl , op de website van de school www.bethelschool.nl of via de App van de Bethelschool.

Terug naar boven