Kindcentrum De Wilgeroos

Wilgenhoflaan 2 1944 TD Beverwijk

Schoolfoto van Kindcentrum De Wilgeroos

Het team

Toelichting van de school

Het team

Team Wilgeroos bestaat uit 16 groepsleerkrachten, twee leerkrachtondersteuners en een onderwijsassisten. Zij dragen de zorg voor de leerlingen in hun leerjaar, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en zijn aanspreekpunt voor ouders bij vragen en opmerkingen over hun kind of over de school.  

Directie en managementteam

Het team wordt aangestuurd door de directeur (Nathaly de Vries). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel. De directie is vrijgesteld van lestaken.  

De directie vormt, samen met Annemarie Haring (zorgcoördinator), Willy Schoen, Yvonne v.d. Kleij en Karen van 't Hof (bouwcoördinatoren) het ‘managementteam’ (MT). Het MT bewaakt de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs op de Wilgeroos.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft een belangrijke ondersteunende functie in de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en verschillende leerstijlen. Zij is vraagbaak en coach voor de leerkrachten, monitort de voortgang van de leerlingen aan de hand van groepsbesprekingen en analyseert schoolbreed de resultaten vanuit de Cito-toetsen.  

Daarnaast is de zorgcoördinator onderdeel van het ondersteuningsteam. Zij onderhoudt contacten met ouders van de leerlingen die in het ondersteuningsteam worden besproken, externe instanties en zorgcoördinatoren van andere scholen. Waar nodig zit de zorgcoördinator bij gesprekken met de ouders en de leerkracht als er een specifieke begeleidingsvraag ligt. 

Het ondersteuningsteam

Zoals op elke (Fedra-)school is ook op de Wilgeroos een ondersteuningsteam (OT) samengesteld. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de ouders formuleren (eventueel in overleg met de zorgcoördinator) de vraag voor de externe deskundigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen.  

In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding van leerlingen. Het OT komt een aantal keren per schooljaar bijeen. Het OT bestaat uit de zorgcoördinator, de directie, de specialist ‘jonge kind’ en een medewerker van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en een psycholoog vanuit de Onderwijs Begeleidingsdienst. Het OT kan waar nodig individuele leerkrachten en externe deskundigen uitnodigen voor de vergaderingen. Ook kan het OT, na overleg met en toestemming van de ouders, zelf onderzoeken verrichten of externe deskundigen inschakelen.  

Onderwijsondersteuning binnen en buiten de groepen

Specialist ‘jonge kind’: Wendy van Velzen

Specialist ‘meerkunners’: Yvonne v/d Kleij

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist: Marjolein Buitelaar

Consulente reflex integratie: Marjolein Buitelaar

Stagiair(e)s

Stichting Fedra vormt samen met andere schoolbesturen in de regio en Pabo Inholland Haarlem het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren: Opleidingsschool IJmond. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in leerteams op de basisscholen. Een docent van de pabo en een leerkracht van de basisschool  verzorgen samen het programma tijdens de praktijkdagen. Op deze manier kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dit is de kerngedachte van onze Opleidingsschool: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’.

Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.

Zij-instromers

Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.

Studenten Nova-college

Wij bieden onderwijsassistenten in opleiding de gelegenheid hun stage bij ons te lopen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Fedra heeft de ERD middelen aan de school toegekend op basis van een gemiddeld ziekteverzuim. Dit bekent dat we formatief extra handen in de school hebben.

Vervanging bij afwezigheid en noodplan

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In de meeste gevallen zijn dit leerkrachten die al bij ons op school werken, soms is het iemand ‘van buiten’. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht te vinden, het lerarentekort treft ook ons. Uitgangspunt is dat wij onderwijs geven en geen organisatie voor kinderopvang zijn. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om lessen te geven. Wij realiseren ons dat leerlingen leerplichtig zijn en we mogen hen het onderwijs niet zo maar onthouden. Als er geen leerkracht beschikbaar is en onderstaande maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. 

Met name tijdens de griepweken kan het voorkomen dat wij onderstaande maatregelen moeten nemen: 

  • De extra handen (ERD-gelden) worden ingezet.
  • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen. 
  • Een onderwijsassistente houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen). 
  • Een student of leraar in opleiding neemt de groep, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken. 

Wij geven meer lessen dan het wettelijk minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet. Per schooljaar hebben wij een marge van 20 lesuren. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs dat op de Wilgeroos gegeven wordt, gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de groepen worden samengesteld aan de hand van de leeftijden van de kinderen. De leerstof is over de jaarklassen verdeeld. Het lesaanbod in de groepen heeft een standaard basisniveau. Dit niveau is gericht op de einddoelen van groep 8, met daarbij weloverwogen tussendoelen. In iedere groep ziet u drie instructiegroepen bij de vakken lezen, rekenen, taal en spelling. Sommige leerlingen hebben een extra instructie nodig, andere leerlingen hebben extra begeleiding en in-oefening nodig in de buurt van de leerkracht aan de instructietafel en sommige leerlingen hebben de leerstof al snel door waardoor zij zelfstandig aan de opdrachten kunnen werken.

Bovenstaande is de basis waarop een schooljaar start. Daar waar we kansen zien het onderwijs te optimaliseren proberen wij steeds meer af te stemmen op datgene wat het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het vak begrijpend lezen wordt het leerstofaanbod groepsdoorbroken aangeboden. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zitten bij elkaar op niveau van lezen in de groep. De leerkracht biedt de lesstof aan op één tekst-niveau waardoor hij/zij meer tijd heeft om kinderen extra te ondersteunen waar nodig.

Naast onderwijs op maat op groepsniveau bieden wij als school ook de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden op individueel niveau. Voorbeeld: Kinderen die moeite hebben met rekenen volgen (met toestemming van de ouders) de rekenles in een groep lager. Kinderen die heel makkelijk door de leerstof gaan worden uitgenodigd op het Studieplein waar een leerkracht de meerkunners ondersteunt. Samen met de zorgcoördinator, leerkracht, kind en ouders gaan we altijd op zoek naar dat wat het kind nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Naast de drie instructiegroepen in de groep wordt onderwijs op maat ook mogelijk gemaakt door:

- de inzet van het computerprogramma Snappet. Dit programma past zich aan aan het niveau van het kind

- inzet van specialisten die naast de dagen die zij op de groep werken ook dagen of dagdelen buiten de groep werken. 

Inzet stagiaires

Vanaf schooljaar 2021-2022 is De Wilgeroos onderdeel van Opleidingsschool IJmond.

Op de Opleidingsschool IJmond leren studenten met elkaar en met professionals uit de basisscholen van Atlant Basisonderwijs en Stichting Fedra en pabo Inholland Haarlem. Ze onderzoeken de praktijk van de basisschool intensief en gelijktijdig verdiepen ze zich in de theorie van het lerende kind. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Daarvoor nemen zij (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en doen zij (observatie)opdrachten in de groep.

Leerkrachten in Opleiding (LIO; vierdejaars studenten) en zij-instromers mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas.  Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een MBO opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de MBO opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden. 

Groep 1 en groep 2

Vanaf schooljaar 2021-2022 start De Wilgeroos met een aparte groep 1 en een aparte groep 2. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 muziekles van een vakdocent. Vanuit Hallo Muziek

Het dagprogramma van de kleuters ziet er wat anders uit dan dat van de andere groepen. Er ligt veel nadruk op het spelend-, bewegend- en zelf ontdekkend leren. In het leren worden tal van dingen ontdekt die belangrijk zijn voor de cognitieve, de sociale en de emotionele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de jonge kinderen nog wel kind kunnen blijven. Toch stellen wij specifieke doelen. Het spelend leren geeft ons de mogelijkheid de kinderen op gestuurde wijze te laten spelen, zonder daarbij de gestelde doelen uit het oog te verliezen.  

In groep 1 ligt de nadruk op spelend-, bewegend- en zelf-ontdekkend leren.

In groep 2 verliezen we het spelend-, bewegend- en zelf-ontdekkend leren niet uit het oog, maar is er ook ruimte om dieper op de lesstof in te gaan en zo de overgang naar groep 3 soepel te laten verlopen. 

In de groepen 1en 2 observeren en registeren de leerkrachten de ontwikkelingen van de kinderen. Zij zetten acties uit n.a.v. deze ontwikkelingen, zodat er direct ingespeeld kan worden op dat wat de onderwijsbehoefte van het kind is. In de kleutergroepen kunt u zien dat de kinderen al actief bezig zijn met het aanleren van letters en cijfers. Het werken in kleine kringen (circuitonderwijs) maakt het mogelijk onderwijs op maat aan te bieden; opgedane kennis wordt op deze wijze gedeeld, ervaren en/of geoefend in de 'praktijk'. 

Groep 3 

Vanaf schooljaar 2022-2023 muziekles van een vakdocent. Vanuit Hallo Muziek

In groep 3 maakt het spelen plaats voor meer bewust leren. Het leren lezen krijgt een vervolg. Vooral in de eerste maanden zal daar veel nadruk op liggen. Als kinderen leren lezen gaat er een wereld voor hen open. Dit is geweldig om te zien! Er wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Ook het rekenen krijgt vorm. Het tellen verandert in het maken van sommen. De methode Wereld in Getallen biedt de kinderen aan de hand van herkenbare situaties de benodigde rekenvaardigheden aan. De kinderen leren schrijven. Eerst met een potlood (in de loop van groep 4 wordt het potlood vervangen door een rollerbalpen). Voor schrijven gebruiken we de methode Klinkers. De kinderen werken hierbij in schriften die nauwkeurig aangeven hoe er het beste geschreven kan worden. Bewegingsonderwijs vindt niet meer plaats in het buurthuis. De kinderen gymmen vanaf nu in een grote gymzaal aan de Elzenlaan. Als de kinderen naar groep 3 gaan, wordt er nog steeds regelmatig getekend en geknutseld. Alleen is het dan een onderdeel van het vak ‘beeldende vorming’.  

De leerkrachten in groep 3 zetten met regelmaat de onderwijsorganisatie 'circuitonderwijs' in. Deze vorm van onderwijs maakt dat het geleerde wordt gedeeld, ervaren en/of geoefend in de praktijk. 

Vanaf groep 3 wordt gewerkt met Faqta onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.wilgeroos.nl

Groep 4

Vanaf schooljaar 2022-2023 muziekles van een vakdocent. Vanuit Hallo Muziek

In groep 4 wordt het rekenen, taal en lezen weer wat moeilijker, maar ook het schrijven gaat een stukje sneller. De tafels van vermenigvuldiging  komen aan bod, waarvoor thuis ook geoefend moet worden. Voor technisch lezen gebruiken we de methode Station Zuid. Hoewel de nadruk nog ligt op technisch lezen doet begrijpend lezen voorzichtig zijn intrede. Aan de hand van teksten uit de  taalmethode Taal Actief wordt eens per week een leesstrategie behandeld. De leerkracht doet voor op welke manier een tekst moet worden gelezen, dit noemen we modellen. Modellen is een belangrijk onderdeel van begrijpend lezen. Tot en met groep 8 is dit een vast onderdeel van de aanpak bij begrijpend lezen.  

Snappet wordt als ondersteuning ingezet in ons onderwijs. Meer informatie over Snappet vindt u op onze website: www.wilgeroos.nl

In groep 4 wordt gewerkt met Faqta onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.wilgeroos.nl

Groep 5 

Vanaf schooljaar 2022-2023 muziekles vanuit 123Zing

Vanaf groep 5 zijn alle schoolvakken in het weekprogramma te vinden.  Rekenen en taal worden verder uitgediept.  

Snappet wordt als ondersteuning ingezet in ons onderwijs. Meer informatie over Snappet vindt u op onze website: www.wilgeroos.nl

In groep 5 wordt gewerkt met Faqta onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.wilgeroos.nl

Groep 6 

Vanaf schooljaar2022-2023 muziek vanuit 123Zing

In groep 6 gaat de ontwikkeling verder. Af en toe krijgen de leerlingen huiswerk mee. Wij raden de ouder(s) aan om dit huiswerk goed te begeleiden, zodat de kinderen een goede leerhouding wordt aangeleerd. 

Snappet wordt als ondersteuning ingezet in ons onderwijs. Meer informatie over Snappet vindt u op onze website: www.wilgeroos.nl

In groep 6 wordt gewerkt met Faqta onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.wilgeroos.nl

Groep 7 

Vanaf schooljaar 2022-2023 muziek vanuit 123Zing

Specifiek voor groep 7 is het verkeersexamen. Wekelijks krijgen de kinderen huiswerk mee. 

Snappet wordt als ondersteuning ingezet in ons onderwijs. Meer informatie over Snappet vindt u op onze website: www.wilgeroos.nl

In groep 7 wordt gewerkt met Faqta onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.wilgeroos.nl

Groep 8 

Vanaf schooljaar 2022-2023 muziek vanuit 123Zing

Het laatste jaar van de basisschool. In dit jaar beslissen ouder(s) en school naar welke vervolgschool uw kind gaat. U krijgt in dat jaar informatie over welke testen hierbij gebruikt worden en hoe de procedure richting voortgezet onderwijs werkt. De vakken die gegeven worden in groep 7 worden in groep 8 voortgezet, uiteraard op het niveau dat past bij groep 8. In groep 8 doen de kinderen meerdere activiteiten die speciaal gericht zijn op groep 8. Zo gaan ze op schoolbezoek bij het voortgezet onderwijs en krijgen ze voorlichting over vuurwerk van bureau HALT. U leest op diverse plaatsen in deze gids meer over de specifieke zaken rond het einde van de basisschool. Verder wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van activiteiten. In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp en wordt er gewerkt aan de afscheidsavond. We mogen ze dan ontzettend veel geluk en succes toewensen op hun nieuwe school. 

Snappet wordt als ondersteuning ingezet in ons onderwijs. Meer informatie over Snappet vindt u op onze website: www.wilgeroos.nl

In groep 8 wordt gewerkt met Faqta onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.wilgeroos.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd

Invulling van de onderwijstijd Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen.

Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven.

Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les.

Vervanging bij afwezigheid en noodplan  

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. Iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Desondanks lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

  • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
  • Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
  • Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. Wij geven per jaar 20 lesuren meer dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het Schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.

Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

We werken samen met diverse specialisten uit het Samenwerkingsverband en diverse andere partijen.

Wanneer nodig huren we specialisten in. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van het toekomstige aanbod vindt u in ons Schoolplan

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt extra aanbod aan het jonge kind. Dit doen we met de partners binnen ons Kindcentrum: buitenschoolse opvang in ons gebouw (BSO De Regenboog), voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met peuterspeelzaal Dribbel (Dribbel – Peutercentra Beverwijk)

Het aanbod van VVE-thuis wordt gecoördineerd door twee gecertificeerde leerkrachten. 

Terug naar boven